فروش ملک مسکونی مشاع شهریار وحیدیه

55000000000

توضیحات

140091920002944612

140091460000478015
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب به موجب اجرائیه صادره از شعبه  1 حقوقی شهریار با موضوع خواسته  به مبلغ 10/032/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/000/000 ریال بابت نیم عشر له آقای  صادق صدیق  با وکالت  مجید شاه بیگی  به طرفیت ابوالفضل شمسعلی  فرزند غلامعلی با عنایت به معرفی یک دانگ مشاع عرصه و اعیان  از  پلاک ثبتی 169 فرعی از 79 اصلی به عنوان مال جهت فروش  که پس از ارجاع  امر به ارزیاب  واظهار نظر ارزیاب  منتخب به ميزان55/000/000/000 ریال(ارزش یک دانگ) و(ارزش کل شش دانگ به مبلغ 330/000/000/000 ریال ) مورد ارزيابي قرار گرفت که پس از ابلاغ نظريه کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقررگرديد روز پنج شنبه   مورخ  1400/09/11 ساعت 11  در محل شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهريار یک دانگ از شش دانگ  از طريق مزايده به فروش رسد. لذا طالبين ميتواننددر صورت تقاضا پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال بازديد ودر صورت تمايل با داشتن ده درصد از پايه کارشناسي بصورت چک تضمين شده بانک ملي در مزايده شرکت ومال به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش خواهد رسد که پس از مشخص شدن برنده مزايده وي ميبايست ده  درصد از قيمت فروش را في المجلس به حساب سپرده دادگستري شهريار واريز وفيش واريزي را به اين اجرا ارائه نمايدکه در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانوني وواريز کل مبلغ مورد مزايده وتاييد دادگاه محترم وانجام تشريفات قانوني مقدمات نقل وانتقال مالکيت  مال مورد مزايده به نام برنده مزايده معمول خواهد شد و همچنین برنده مزایده مالک  سهم مشاع به مبلغ 10/032/000/000 ریال  می گردد.مال مورد مزايده واقع در شهريارشهریار وحیدیه روستای بکه بلوار رسول اکبر (ص) خیابان محمود افشار جنب باغ محمود افشار  یک قطعه زمین به مساحت 18706 متر مربع پلاک ثبتی 169 فرعی از 79 اصلی  که  شش دانگ پلاک مذکور (یک  دانگ متعلق به  ابوالفضل شمسعلی  وپنج  دانگ متعلق به  شخص ثالث میباشد)میباشد ضمنا زمین مذکور به صورت چهار دیواری قطعه بندی شده با درب های جداگانه و دارای سند مالکیت مادر می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11ساعت11