فروش ملک مسکونی مشاع شهریار باغستان غربی

7254607960

توضیحات

9909982612000718

140001460000122517
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال غير منـقول – نوبت دوم   بموجب پرونده كلاسه 0000216 و دادنامه و اجراييه صادره از شعبه  20 دادگاه عمومي  له:  محسن حسن پور  عليه:  حمید رضا احمدی  محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 7/042/543/698  ومبلغ 352/127/184  ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  متعلق به حمید رضا احمدی  از سوي اين اجرا توقيف  پلاک ثبتی 22569فرعی از 149 اصلی وهمچنین مبلغ 727/904/189 ریال بدهی به بانک مسکن (طبق نامه 4422/653 )و توسط كارشناس رسمي  دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي  به ملغ 15/700/000/000 ریال شده و مقرر گرديده  در  مورخ 28 / 9 /1400 از ساعت 9 الي  10  در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج  به میزان7 2/7 صدم شش  دانگ از پلاک ثبتی 22569 فرعی از 149 اصلی واقع درادرس باغستان غربی  بلوار ولیعصر  خ لاله یک شرقی پ23 ساختمان نیلا وضعیت مسکونی ودراختیار مالک می باشد از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت  7/254/607/960  ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

یک باب ساختمان با قدمت 7 سال با سکلت بتنی وسقف تیرچه بلوک نما سنگی 5 طبقه دو واحدی جمعا 10 واحد مسکونی دارای پارکینگ وانباریذ دارای راه پله سنگی با نرده های استیل ، اسانسور ، درب ریموت دار، دارای سه خواب ودرب ضد سرقت  کابینت ام دی اف هایگلاس وایفون تصویری پنجره دو جداره دارای پکیج ورادیاتور وکولر ابی برق اب وگاز مجزا اب مشترک .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9الی10