فروش ملک مسکونی مشاع شهریار اندیشه فاز3

17500000000

توضیحات

9009983410800335

140091460000485686
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درپرونده کلاسه  921821  نيابت صادره از  اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمان  درخصوص مطالبات  محکوم له: مژگان زندي گوهرريزي  عليه: نرگس خادم ، حسن خادم ، محسن خادم ، مريم خادم ، معصومه بردستاني ، فاطمه خادم موضوع لازم الاجرا: مطالبه مهريه    به تعداد 275  سکه تمام بهارازادي  و  نيم عشر دولتي  که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري ارزش شش دانگ يک دستگاه ساختمان  مسکوني  به مبلغ    سي و پنج ميليارد   ريال  ارزيابي گرديده  سپس مقرر گرديد در تاريخ 1400/10/11  از ساعت9  الي   10 در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد.

1-  سهم الارث محکوم عليه از  سه دانگ مشاع از شش دانگ يک دستگاه ساختمان  مسکوني   به پلاک ثبتي 20602 فرعي ازيک  اصلي   به مساحت  190 متر مربع  به نشاني شهريار:  انديشه فاز 3 خيابان نيلوفر بن بست 2    پلاک 79  ملک مورد نظر   يک ساختمان مسکوني 2  طبقه  که در طبقه زير زمين و همکف هرکدام داراي يک واحد مسکوني  مي باشد که هر واحد شامل دو اتاق خواب  سالن پذيرايي و آشپزخانه با کابينت  ام دي اف  و نماي سنگ مي باشد 

ملک در اختيار  ورثه و  فاقد بدهي بانکي است  که فقط  سهم الارث محکوم عليه از {ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ مشاع } به مزايده و فروش مي رسد 

ارزش سه دانگ هفده ميليارد و پانصد ميليون ريال مي باشد که صرفا سهم الارث محکوم عليه از سه دانگ ملک مذکور  به فروش مي رسد.  . چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/11ساعت9الی10