فروش ملک مسکونی مشاع شهریار اندیشه فاز3

18900000000

توضیحات

9209982640602234

140091460000493337
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده مال غيرمنقول در نوبت اول

پرونده کلاسه  972887 درخصوص اجراییه صادره از شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهريار مطالبات محکوم له: گلايه وظيفه  عليه:  سيدوحيد بني هاشم  موضوع لازم الاجرا: پرداخت مهريه تعداد  214 عدد سکه  تمام بهارازادي {سهم الارث محکوم عليه از اموال مرحوم فروغ السادات چراغي وراث: سيدوحيد بني هاشم ، منيرالسادات بني هاشم و ، نيما منصوري و  مرحوم جواد منصوري {وراث جواد منصوري :  ،جلیل  ،کمال،نيما ،مريم ،مهناز ،اعظم،و مرحوم اشرف همگي منصوري} وراث مرحوم  جلیل : علی ، سعيد و زهرا ، فاطمه  و بتول همگی  منصوري  و وراث مرحوم  اشرف: کمال،نيما ،مريم ،مهناز ،اعظم،و جلیل  همگي منصوري}    که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به  کارشناس  رسمي دادگستري آقاي وهاب بيگدلي  طي گزارش مورخ  1400/08/02  ارزش يک دستگاه ساختمان مسکوني  سه طبقه  به مبلغ  شش ميلياردو سيصد ميليون تومان   ارزيابي گرديده که سپس مقرر گرديد در  تاريخ 1400/10/01  از ساعت 9 الي 10در محل اجراي احکام مدني 3 (خانواده) دادگستري شهريار واقع در طبقه همکف دادگستري اتاق89از طريق مزايده به فروش برسد، طالبين  ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا  پنج روز  جلوتر از تاريخ مزايده  با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد:

سهم الارث محکوم عليه  به مبلغ {1/890/000/000تومان} از شش دانگ  يک دستگاه ساختمان مسکوني  سه طبقه به نشاني : شهريار فاز سه انديشه خيابان توحيد روبروي فني حرفه اي پلاک 188  به شماره پلاک ثبتي38554فرعي از يک اصلي قطعه62تفکيکي مفروز و مجزي شده از 1553فرعي از اصلي مذکور به مساحت240مترمربع به مالکيت مادر محکوم عليه فروغ السادات چراغي    که ملک مورد نظر به صورت يک ساختمان سه طبقه و هر طبقه به صورت يک واحد مسکوني  مجزي بوده و دسترسي زير زمين از داخل حياط و دو واحد فوقاني از طريق  راه پله مشترک است   هر طبقه يك واحد مسكوني شامل زير زمين با مساحت 133متر مربع داراي حياط خلوت در ضلع شمالي كه با دسترسي از حياط به صورت مجزي بوده و 2 طبقه فوقاني هريك با مساحت 129 متر مربع بوده و بانضمام بالكن كه جمعا سه واحد كه هرطبقه داراي سالن/ 2خواب / آشپزخانه وكابينت ام دي اف /سرويس بهداشتي و حمام /سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش پكيج/ داراي انشعابات آب مشترك و برق و گاز مجزي /داراي حياط با سقف به جهت بهره برداري پاركينگ/نماي ساختمان سنگ /باز سازي شده/كف سراميك/فاقد آسانسور .ساير مشخصات طبق نظريه هاي کارشناس بدوي به شرح زير مي باشد: 

1-طبقه همکف به ميزان6پله از کف حياط پايين تر و طبقه اول به ميزان10پله از کف حياط بالاتر ميباشد ساختمان فاقد آسانسور که طبقه همکف به صورت يک واحد مسکوني به مساحت حدود133مترمربع با ارتفاع2/9 متر بوده مشتمل بر دو اتاق خواب-هال و پذيرايي-آشپزخانه- دوحمام و سرويس بهداشتي مي باشد 

2-طبقه اول به صورت يک واحد مسکوني به مساحت حدود 129 مترمربع و راه پله بوده مشتمل بر دو اتاق خواب-هال و پذيرايي-آشپزخانه-  حمام و سرويس بهداشتي مي باشد   

3-طبقه دوم شامل يک واحد مسکوني به مساحت حدود129متر مربع و راه پله بوده که مشتمل بر دو اتاق خواب -هال و پذيرايي-آشپزخانه -بالکن و حمام و سرويس بهداشتي مي باشد  که ملک مورد نظر داراي يک انشعاب آب و سه انشعاب برق بوده و قدمت ساختمان حدود 6سال مي باشد

ح هر سه واحد در اختيار مستاجربه ترتيب با نامهاي آقايان هاشمي –همداني – خوش خوي  بوده است./عرصه موجود 240 متر مربع ميباشد.  و فاقد بدهي بانکي است

(توضيحا  فقط  سهم الارث محکوم عليه آقاي سيد وحيد بني هاشم  از ملک فوق الذکر  به فروش و مزايده  مي رسد)

ششدانگ عرصه واعيان پلاك ثبتي 38554 فرعي از 1 اصلي مفروز و مجزي شده از 1553 فرعي از اصلي مذكور قطعه 62 به مساحت 240 متر مربع  و به  مبلغ 63/000/000/000ريال ؛ معادل شش ميلياردو سيصد ميليون تومان تعيين  ارزیابی و اعلام مي گردد.     سهم الارث محکوم عليه  به  مبلغ  1/890/000/000تومان محاسبه شده  و فقط به ميزان سهم الارث محکوم عليه به مزایده و بفروش ميرسد.چنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت9الی10