فروش ملک مسکونی مشاع شهرقدس خ امام زاده

10500000000

توضیحات

9909982650201425

140091460000465392
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهر قدس

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده ( نوبت اول )

در پرونده کلاسه 0000691 اجرا ، محکوم عليهم زهرا برونوس،پریا دولتی،غزل دولتی،پرهام دولتی،علی یار دولتی ورثه متوفی محمد دولتی محکوم است به پرداخت مهریه درحق محکوم له فاطمه خلیلی و پرداخت هزينه هاي اجرايي که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در روز دو شنبه تاریخ 1400/09/22 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

دو دانگ ملک واقع در شهرقدس خیابان امام زاده خیابان بهار دوم خیابان بنفشه جنب پلاک 18 بنام مرحوم محمد دولتی که ساختمان نیمه ساز مشتمل بر یک طبقه در همکف به اضافه 2 طبقه فوقانی که مطابق جوابیه استعلام شهرداری نوع کاربری مسکونی بوده و دارای پروانه به شماره 91012820 مورخ 1391 است و ملک مذکور دارای یک فقره چک برگشتی به مبلغ 18/207/000 ریال می باشد.مطابق جوابیه استعلام شهرداری ملک بر اساس شواهد عینی فاقد خلاف ساختمانی بوده و مساحت واحد مسکونی در هر طبقه 95/66 متر مربع به همراه 11/70 متر مربع راه پله دارد. ساختمان در مرحله اسکلت و سفت کاری بوده و در زمان بازدید بخش مدخل ورودی بنا دیوار کشیده شده و راه ورود به ساختمان مسدود گردیده ، نوع اسکلت سازه بتنی بوده و سقف تیرچه و یونولیت است دیواره های بنا از نوع سفالی بوده و آرماتورها در قسمت بام طبقه دوم بصورت انتظار رها گردیده است.حسب درخواست از شهرداری مربوطه تصویر پروانه به همراه میزان خلاف استعلام گردیده و گزارشات بر اساس استعلامات تقدیم می گردد.مساحت زمین طبق سند 167/30 متر مربع بوده و کاربری مسکونی دارد.

با عنایت به موارد مطروحه و با توجه به بررسی و مطالعه فنی و در نظر گرفتن قیمت ملکهای مسکونی منطقه و همچنین در نظر گرفتن جمیع جهات موثر با وضع موجود از لحاظ کاربری موقعیت مکانی شرایط زمانی نوسانات بازار مسکن و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی و تعهداتی از قبیل عوارض شهرداری کمسیون ماده 100 دارایی و غیره ارزش شش دانگ ساختمان فوق 31/500/000/000 ریال معادل سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون تومان و ارزش دو دانگ آن معادل 10/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و تعیین می گردد /

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی10