فروش ملک مسکونی مشاع شهرقدس بلوارکلهر

4500000000

توضیحات

140091920002407469

140091460000483965
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهر قدس

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونده کلاسه 0000879 اجرا ، محکوم علیه مرتضی نجف پور  محکوم است به دستور فروش ملک مشاع  بابت اصل خواسته درحق محکوم له داریوش ریاحی  و پرداخت هزینه های اجرایی که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل  برآورده شده و سپس مقرر گردید . در روزشنبه تاریخ 1400/09/20 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدارو در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذو کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

اموال غیر منقول شامل:

  عبارت است از یک قطعه زمین  با بنای احداثی به مساحت تقریبی 85 متر  ساختمان احداثی یک طبقه شامل پذیرایی دو اتاق اشپزخانه اوپن سزویس بهداشتی ایرانی و حمام واقع در گوشه حیاط و کف پذیرایی و اشپزخانه سرامیک پوشش دیوارها کاغذ دیواری پنجره ها الومینیومی  سیستم سرمایش سرمایش کولر ابی  و بخاری گازی (شومینه ) است ملک انشعاب اب  برق  و گاز مستقل دارد اسکلت ساختمان آجر  با طاق ضربی  و نمای ان سنگی مرمر است ملک از سمت گذر  دو متری موجود  یک متر  اصلاحی دارد نسبت به مورد کارشناسی سند مالکیت و پایانکار ساختمانی ارائه نشده است جمع کل ارزیابی ملک مبلغ 9/000/000/000 ریال معادل نهصد میلیون تومان و ارزش سه دانگ 4/500/000/000ریال  می باشد/

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9الی10