فروش ملک مسکونی مشاع شهرری 13آبان

8600000000

توضیحات

9809980250500324

140091460000493393
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهر ري

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب مفاد پرونده اجرایی کلاسه 9900810 /ن موضوع اجرائیه شماره 9910420250500191  صادره از شعبه پنجم محاکم حقوقی شهرری /نیابت واصله به شماره صادره ازشعبه اجری احکام مدنی شهرری دایربر محکومیت آقای فیروز اسمعیل زاده  فرزند محرم به پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 75/000/000  ریال بابت هزینه دادرسی در حق آقای علی حیدر سهرابی وپرداخت نیم عشر دولتی وتوجها به توقیف وارزیابی پلاک ثبتی شماره 116/27328  از اموال محکوم علیه واستیفاء محکوم به از ثمن حاصل از فروش پلاک مذکور به نشانی: شهرری: 13 آبان  خیابان خ جمشیدی کوچه تکلیمی پلاک 11 که توسط کارشناس محترم دادگستری آقای اصغر معینی به شرح ذیل کارشناسی شده است:

ملک فوق بصورت یک دستگاه آپارتمان به مساحت 103/57 مترمربع در طبقه اول یک ساختمان 6 طبقه که شامل 5 طبقه مسکونی ویک طبقه پارکنیگ قراردارد رو کار بنا سنگ و اجر اسکلت آن بتنی و پوششی سقف تیرچه بلوک بوده موقعیت ملک شمالی ودر گذر 8 متری قرار دارد آپارتمان دارای 2 خواب وسرویس بهداشتی مجزا وپذیرایی وآشپزخانه می باشد عمر ساختمان 4 سال کاربری آن مسکونی که به صورت تخلیه می باشد فاقد کابینت و شیر آلات و سیستم گرمایشی پکیج و سرمایشی کولر آبی بوده و در مالکیت مشاعی خواهان و خوانده فوق قرار دارد

نظریه کارشناس:

3 دانگ از آپارتمان فوق به قیمت  8/600/000/000 ریال  ارزیابی شده که به میزان مبلغ محکومیت و خسارات دادرسی و جریمه دولتی به مزایده خواهد رفت.شرکت کنندگان ده در صد مبلغ پایه را به صورت چک بانکی در وجه دادگستری شهرری همراه داشته باشند.

مزایده در تاریخ 1400/09/23 روزسه شنبه راس ساعت 9 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی شهرری شروع وبه بالاترین پیشنهاد واگذار می شود که 10در صد مبلغ مزایده از خریدار اخذ ومابقی مبلغ نیز حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده وصول خواهد شد. چنانچه خریدار ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد. کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده به عهده خریدار می باشد به همراه داشتن کارت ملی وشناسنامه در کلیه مراحل مزایده الزامی می باشد

چراغیان-دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت9