فروش ملک مسکونی مشاع شهرری خ فداییان اسلام

27184250000

توضیحات

9409985203400910

140091460000487352
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0000327/ ن 3 موضوع نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جوین به شماره1399025005664089 مورخ 1399/6/12 دایر بر محکومیت آقای علی یسخعلی پور شربیانی به کد ملی 0492526028 به پرداخت مبلغ 1/905/344/110 ريال بابت محکوم به در حق محکوم له اقای رضا عابدی ومبلغ 93/042/705ريال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و همچنین مبلغ 506/842/314 ريال در خصوص بازداشت مقدم مورخ 1394/3/4 از اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرری در حق آقای د ویش علی زنگنه و مبلغ 25/342/115 ريال که منجر به بازداشت اموال غیر منقول از محکوم علیه شامل 56/05 سهم مشاع از 100 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 4317 فرعی از 120 که توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای حسین و لایتی بدین شرح کارشناسی شده است ، به مزایده و فرو ش گذاشته می شود ، محل وقوع ملک واقع در نشانی : شهرری ، خیابان فداییان اسلام ، نرسیده به میدان بسیج ، کوچه تاجیک ، پلاک 15 که عبارت است از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی بصورت یک باب ساختمان مسکونی ویلایی یک طبقه با قدمت تقریبی بیش از 30 سال و نمای سنگ ، به استناد تصویر نامه شماره 139985601024023064 مورخ 99/7/16 اداره ثبت اسناد و املاک شهرری ، مراتب بازداشت پنجاه و شش مزایده اموال غیر منقول در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 0000327/ ن 3 موضوع نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جوین به شماره1399025005664089 مورخ 1399/6/12 دایر بر محکومیت آقای علی یسخعلی پور شربیانی به کد ملی 0492526028 به پرداخت مبلغ 1/905/344/110 ريال بابت محکوم به در حق محکوم له اقای رضا عابدی ومبلغ 93/042/705ريال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و همچنین مبلغ 506/842/314 ريال در خصوص بازداشت مقدم مورخ 1394/3/4 از اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرری در حق آقای در ویش علی زنگنه و مبلغ 25/342/115 ريال که منجر به بازداشت اموال غیر منقول از محکوم علیه شامل 56/05 سهم مشاع از 100 سهم عرصه و اعیان پلاک ثبتی شماره 4317 فرعی از 120 که توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای حسین و لایتی بدین شرح کارشناسی شده است ، به مزایده و فرو ش گذاشته می شود ، محل وقوع ملک واقع در نشانی : شهرری ، خیابان فداییان اسلام ، نرسیده به میدان بسیج ، کوچه تاجیک ، پلاک 15 که عبارت است از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی بصورت یک باب ساختمان مسکونی ویلایی یک طبقه با قدمت تقریبی بیش از 30 سال و نمای سنگ ، به استناد تصویر نامه شماره 139985601024023064 مورخ 99/7/16 اداره ثبت اسناد و املاک شهرری ، مراتب بازداشت پنجاه و شش ممیز پنج صدم سهم مشاع از صد سهم عرصه و اعیان ششدانگ پلاک ثبتی شماره 4317 فرعی از 120 اصلی بخش 12 ناحیه به مساحت 142/80 متر مربع ، مورد ثبت شماره 413687 صفحه 419 دفتر 1417 حوزه ثبت ملک شهرری ، ذیل شماره 95743 صفحه 306 دفتر 330 دارای سند مالکیت شماره چاپی 661297 بنام آقای علی شیخعلی پور شربیانی فرزند اکبر ثبت و صادر شده است . اصل یا تصویرسند مالکیت رویت نشد . اعیانی شامل یک باب ساختمان مسکونی مسکونی احداثی در یک طبقه همکف به مساحت تقریبی اعیانی حدود 80 متر مربع ، شامل یک باب اتاق خواب و هال و پذیرایی با کفسازی سرامیک و بدنه اندود گچ ، با پوشش رنگ روغنی ، آشپزخانه اوپن ، با کابینت ام دی اف وکف سرامیک و دیوار کاشی و حمام با کفسازی سرامیک و بدنه کاشی ، سرویس بهداشتی ایرانی داخل حیاط با مشخصات کف سرامیک و بدنه کاشی و یک باب انباری در حیاط احداث شده و کفسازی محوطه حیاط آجری و بدنه با نمای سنگ اجرا شده است . سازه با مصالح بنایی و دیوار باربر آجری و سقف تاق ضربی ، سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن گازی و سرمایش کولر آبی می باشد . واحد مسکونی دارای امتیاز برق ، گاز و آب مستقل بوده و از هر دوسمت جنوب و شمال نور گیری مناسب تامین می شود . صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و صحت وسقم مدارک ابرازی و با توجه به توضیحات فوق و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و صحت و سقم مدارک ابرازی و با توجه به توضیحات فوق و تحقیقات محلی ، موقعیت قرار گیری عرصه ملک ، قدمت بنا ، ارزش روز املاک مشابه ، مصالح و کیفیت احداث ساختمان ، مساحت و موقعیت عرصه ملک نسبت به معبر و سایر جهات موثر در ارزیابی ، و بدون لحاظ بدهی احتمالی به بانک ها و شهرداری و سایر مراجع قانونی و فارغ از هر گونه تعارض ارزش شدانگ عرصه و اعیان ملک فوق واقع پلاک ثبتی  120/4317 به مبلغ 48/500/000/000ريال معادل چهار میلیاردو هشتصد و پنجاه میلیون تومان ارزیابی و اعلام می گردد ، لذا ارزش 56/05 سهم از صد سهم از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک موصوف به مبلغ 27/184/250/000ريال معادل دو میلیاردو هفتصدو هجده میلیون و چهار صدو بیست و پنج هزار تومان ارزیابی و بر آورد و اعلام می گردد ، مزایده ملک فوق در تاریخ 1400/9/30 روز سه شنبه راس ساعت 11 صبح  صبح برگزار ، مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد . اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي در زمان شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را طي يک فقره چک تضمين شده در وجه اجراي احکام مدني يا دروجه حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي و کارت شناسايي ملي معتبر بياورند ( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ) در صورتيکه اشخاص تمايل بازديد از ملک را داشته باشند مي توانند تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده با کارت شناسايي معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا اقدام به بازديد از ملک نمايند پس از انجام مزايده بايستي برنده مزايده ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده ( تاريخ فوق نسبت به پرداخت الباقي قيمت تعيين شده در مزايده را به حساب سپرده دادگستري شهرري پرداخت نمايند (واريز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختي به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري – ضمنا انجام مزايده حضوري بوده و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال  غیر منقول برگزاري گردد که با حضور نماينده دادستان بوده و اعتراض به مزايده توسط طرفين پرونده تا يک هفته از تاريخ مزايده قابل پذيرش توسط اجرا خواهد بود./ انتقال مورد مزایده  توسط اجرای مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

  علي سمايي – مدير اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت11