فروش ملک مسکونی مشاع شهرری خ امام حسین

29250000000

توضیحات

9809980250100961

140091460000475887
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال غیر منقول

در اجرای مفاد پرونده اجرایی کلاسه 9900142 / ج 3 و درراستای دادنامه صادره به شماره 9809970250101340 مورخ 98/11/21 صادره از شعبه اول محاکم حقوقی دادگستری شهرستان ری دایر بر دستور فروش ملک مشاع در شماره ثبتی 15223فرعی از 123 اصلی واقع در شهرری میدان نماز خیابان امام حسین  ( ع )  خیابان منتظری کوچه سرلک پلاک 61 که از جانب هیات محترم سه نفره کارشناسان آقایان : محمد مهدی شرافتمند عطار ، مهدی رئوفی و حشمت اله زیادی بدین شرح کارشناسی شده است : طبق تصویر سند ا برازی ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین  به شماره 15223 فرعی از 123 اصلی قطعه 653 تفکیکی مفروز مجزی شده از پلاک 552 فرعی از اصلی مذکور قریه دولت اباد دهستان غار بخش 12 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران ، به مساحت 90 متر مربع می باشد . ششدانگ قطعه زمین مذکور تحت سند مالکیت با شماره چاپی 254233 صفحه 260 دفتر 1292 به شماره ثبت 903218 بنام آقای غلامعلی اسماعیلی نژاد میاب صادر گردیده است ، اعیانی احداث شده در عرصه ، یک ساختمان دو طبقه مسکونی ، دارای اسکلت بنائی با طاق ضربی ، طبقه همکف و طبقه اول در هر طبقه یک واحد بنا شده و در مجموع 2 واحد است . طبقه همکف دارای هال و پذیرایی ، آشپزخانه اپن همراه با کابینت ام دی اف ، با یک دستگاه حمام و سرویس بهداشتی و دستشویی واقع در حیاط ، یک دستگاه حمام وسرویس فرنگی ، فرش کف آشپزخانه سرامیک و بدنه دیوار کاشی ،  پنجره پروفیل  آهنی باشیشه تک جداره  ، سیستم گرمایشی بخاری  آبگرمکن گازی سیستم برودتی کولر آبی می باشد . طبقه اول دارای هال و پذیرایی ، یک اطاق خواب ، آشپزخانه اپن کف آشپزخانه  سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، پنجره پروفیل آهنی همراه باشیشه تک جداره ، سیستم گرمایش بخاری و آبگرمن گازی سیستم برودتی کولر آبی می باشد . موقعیت عرصه نسبت به گذر شمالی ، نمای ساختمان سنگ ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، دیوار راه پله رنگ روغنی ، فرش کف حیاط موزاییک و دیوار سنگ ، پنجره پروفیل آهنی ، نرده های را ه پله پروفیل آهنی ، دارای کنتور آب و گاز مشترک ، کنتور برق جداگانه اختصاصی می باشد . عمربنا حدود 40 سال می باشد . با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقیعت مکانی و زمانی و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کابری مسکونی ، ارزش ششدانگ پلاک ثبتی موصوف اعم از عرصه و اعیان صرفنظر از تعهدات بدهی به اشخاص حقیقی  و وحقوقی ، عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال ، دیون احتمالی بلا مانع و بلا معارض بودن و در صورت صحت مدارک ارائه شده در شرایط روز برابر 29/250/000/000ريال معادل دو میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون تومان بر آورد می گردد ملک فوق در تاریخ 1400/09/10 شهرري  ساعت 11 صبح برگزار ، مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به بالاترين قيمت واگذار ميگردد . اشخاص مايل به شرکت در مزايده بايستي در زمان شرکت در مزايده 10% قيمت پايه را طي يک فقره چک تضمين شده در وجه اجراي احکام مدني يا دروجه حساب سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299031001 تمرکز وجوه سپرده نزد بانک ملي و کارت شناسايي ملي معتبر بياورند ( شرط حضور در جلسه مزايده براي خريداران ) در صورتيکه اشخاص تمايل بازديد از ملک را داشته باشند مي توانند تا 5 روز قبل از تاريخ مزايده با کارت شناسايي معتبر به محل اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا اقدام به بازديد از ملک نمايند پس از انجام مزايده بايستي برنده مزايده ظرف يک ماه از تاريخ انجام مزايده ( تاريخ فوق نسبت به پرداخت الباقي قيمت تعيين شده در مزايده را به حساب سپرده دادگستري شهرري پرداخت نمايند (واريز به حساب سپرده و ارائه قبض پرداختي به واحد اجراي احکام مدني دادگستري شهرري – ضمنا انجام مزايده حضوري بوده و طبق قانون اجراي احکام مدني در امور اموال  غیر منقول برگزاري گردد که با حضور نماينده دادستان بوده و اعتراض به مزايده توسط طرفين پرونده تا يک هفته از تاريخ مزايده قابل پذيرش توسط اجرا خواهد بود./ انتقال مورد مزایده  توسط اجرای مدنی به برنده مزایده صورت می پذیرد.

  علي سمايي – مدير اجراي احکام مدني 3 دادگستري شهرري

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت11