فروش ملک مسکونی مشاع رباط کریم ابشناسان

1500000000

توضیحات

9909982290200996

140091460000476350
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي0000265 به ضرر محکوم عليه سجاد صمد پور و به نفع محکوم له فرشته برزگر به پرداخت تعداد 100قطعه سکه تمام بهار آزادي بابت مهريه و مبلغ 1/310/000ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 341/022ريال بابت تعرفه خدمات در حق محکوم له و مبلغ 5درصد محکوم به بعنوان نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است سه دانگ از شش دانگ يک واحد مسکوني (تعاوني مسکن مهر) متعلق به آقاي سجادصمد پور واقع د ر رباط کريم آبشناسان مهر اول فاز 2بلوک A3طبقه دوم واحد 8که ملک فوق آپارتماني است فاقد سند و پايانکار و انباري و پارکينگ به مساحت تقريبي 72متر مربع که در طبقه دوم يک مجتمع 5طبقه بتني با 25واحدي مسکوني (مسکن مهر) با قدمت حدود ده سال قرار دارد و داراي يک دستگاه آسانسور و انشعاب آب وبرق وگاز اختصاصي ميباشد و اين واحد مسکوني داراي يک اتاق خواب و آشپزخانه اوپن با کابينت ام دي اف و مجهز به هود و شوفاژ (پکيچ)کولر آبي و پوشش کف سراميک و پنجره ها از نوع پي وي سي مي باشد که به قيمت 1/500/000/000ريال معادل يکصد پنجاه ميليون تومان ارزيابي گرديده است که در مورخ 1400/9/15 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ، ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. طالبين در صورت تمايل مي توانندطبق ماده 126 قانون اجرا پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملک مورد مزايده داده شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت8الی9