فروش ملک مسکونی مشاع دماوند گیلاوند

230000000000

توضیحات

9909982210201303

140091460000473267
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه  0000464اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند موضوع درخواست اقای دادود سلیانچی به طرفیت شیوا توانا و غیره به خواسته دستور فروش ملک مشاع ، نظر به اینکه ذکر شده توسط کارشناس محترم اقای حسن ابراهیمی به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

موضوع: ارزیابی  .

مشاهدات و نظریه کارشناسی : رياست محترم شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند با سلام، احتراماً عطف به پرونده كلاسه 0000464 درخصوص ارزيابي پلاك ثبتي 1744 فرعي از 71 اصلي مفروز و مجزي شده از 1569 حوزه ثبت دماوند، ضمن مطالعه پرونده به اتفاق احدي از خواهان ها از پلاك مذكور واقع در گيلاوند – ميدان گلها – خيابان شهيد جعفر محمديان – (نيلوفر 3 سابق) – پلاك 15 و در مكاني با مختصات جغرافيايي (3949759y= و 592922x=)UTM بازديد و به موجب بررسي‌هاي انجام شده به شرح ذيل نظريه تقديم مي گردد: 1- مشخصات ثبتي پلاك 1744 فرعي از 71 اصلي دماوند: 1-1- سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه به مساحت 1000 متر مربع به شماره يك هزار و هفتصد و چهل و چهار فرعي از هفتاد و يك اصلي مفروز و مجزي شده از يك هزار و پانصد و شصت و نه فرعي از اصلي مذكور حوزه ثبت دماوند داراي شماره ثبت 12746 صفحه 78 دفتر 779 به نام داوود سليانچي فرزند كاظم صادر و تسليم گرديد. 1-2- دو سهم مشاع از شانزده سهم عرصه به استثناء يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان سهم همسر مي باشد و داراي شماره ثبت 12746 صفحه 82 دفتر 779 به نام داوود سليانچي فرزند كاظم صادر و تسليم گرديد. 2- حدود اربعه پلاك موصوف بر اساس سند به صورت شمالاً پي مشترك به طول (20) بيست متر به شماره يك هزار و ششصد و هشتاد و شش فرعي، شرقاً پي مشترك به طول (50) پنجاه متر به شماره يك هزار و هفتصد و چهل و پنج فرعي، جنوباً پي مشترك به طول (20) بيست متر به خيابان 12 متري احداثي، غرباً پي اشتراكي است به طول (50) پنجاه متر به شماره يك هزار و هفتصد و چهل و سه فرعي. 3- مشاهدات فني و ميداني: پلاك موصوف به صورت يك قطعه باغ بوده كه در آن يك واحد بنا مسكوني قديمي يك طبقه با زيرزمين با سطح اشغال 250 متر مربع و يك باب استخر به مساحت حدود 32 متر مربع و يك باب انباري و سرويس بهداشتي در منتهي اليه ضلع شمالي وجود داشته و مابقي عرصه به صورت باغ ميوه سردسيري مشتمل بر چند اصله درخت گردو و گلابي و انگور با سن بالاي 30 سال بوده و به صورت محصور شده و داراي آب و برق و گاز و تلفن مي باشد كه سال ساخت بنا مسكوني 1359 مي باشد. نتيجه كارشناسي: ارزش عرصه و اعيان پلاك ثبتي 1744 فرعي از 71 اصلي مفروز و مجزي شده از 1569 حوزه ثبت دماوند واقع در گيلاوند – ميدان گلها – خيابان شهيد جعفر محمديان به مساحت 1000 متر مربع (يك هزار مترمربع) با در نظر گرفتن موقعيت مكاني و اندازه قطعه و نوع كاربري و رعايت ساير عوامل موثر و ملحوظ نمودن جميع شرايط و در نظر گرفتن تمام امتيازات مربوطه و در صورت نداشتن بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و در صورتي كه انتقال آن در محاضر رسمي كشور به طريق قانوني امكان پذير باشد و صرف نظر از احراز اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از بدهي – رهن و موانع شرعي و قانوني در انتقال و معاذير و مغايرت هاي ثبتي و هرگونه تعهدات جمعاً به مبلغ 230/000/000/000 ريال به حروف دويست و سي ميليارد ريال

بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/09/20 ساعت 10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10