فروش ملک مسکونی مشاع دماوند چشمه اعلا

32560000000

توضیحات

9609980241800758

140091460000487408
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*** آگهی مزایده نوبت اول ***

در خصوص پرونده کلاسه  970835 اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند موضوع درخواست اقای  طهماس معینی اغبلاغ بطرفیت اقای منصور شجاعی باویل  به خواسته دستور فروش ملک  ، نظر به اینکه ذکر شده توسط کارشناس محترم اقای محمد جواد خانی  به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

قاضي محترم اجراي احكام مدني دماوند سلام عليكم احتراما ، عطف به ابلاغيه شماره 140091100017270025 وشماره پرونده 9609980241800758 به شماره بايگاني 970835 مورخه23/ 4/1400 در خصوص اعلام نظريه كارشناسي اينجانب نسبت به ارزيابي عرصه واعيان ششدانگ عرصه واعيان به مساحت 416 مترمربع به پلاك ثبتي شماره 227 فرعي از61 اصلي واقع درچشمه اعلا، مورد مالكيت آقاي منصور شجاعي باويل و خانم مهر انگيز قجه بگلو بالسويه كه درگزارش كارشناسي به مبلغ /000/000/560/32 ريال (سي ودو ميلياردپانصد وشصت ميليون ريال ) اعلام نظر شده طبق آگهي مزايده مورخه 8/4/1400 به موجب نيابت قضائي مستند به اجرائيه شماره 9610420241800200 مورخه 28/9/1395 صادره از سوي شعبه121 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضائي شهيد باهنر تهران تهران آقاي منصور شجاعي تاويل طبق دادنامه صادره محكوم به پرداخت بابت اصل خواسته خسارت تاخير تاديه تاخيرروزانه تاتاريخ 17/8/1400جمعاً به مبلغ ( 000/000/632/12 ريال ) درحق آقاي طهماسب معيني محكوم گرديده است ، اينجانب بعنوان كارشناس جهت اجراي قرار كارشناس بين الهلالين ( كارشناس مشخص نمايد كه با توجه به مقدارمحكوم به ازمبلغ كارشناسي چه مقدار سهم قابل انتقال مي باشد ) با مطالعه پرونده ودستور صادره به شرح ذيل به استحضار مي رساند : طبق نظريه اعلام شده ارزش ششدانگ عرصه واعيان : /000/000/560/ 32ريال ميزان سه دانگ مشاع قدرالسهم محكومً عليه به مبلغ : /000/000/280/16 ريال ميزان باقيمانده طلب محكوم له طبق اعلام اجراي احكام جمعاً به مبلغ : /000/000/632/12ريال /000/000/792/75 ريال= 6× /000/000/632/12ريال 3277/2=/000/000/560/32ريال ÷ /000/000/792/75 ريال نظريه كارشناسي : با عنايت به مطالب معروضه ومحاسبه انجام شده نسبت به ارزش ازششدانگ عرصه واعيان پلاك 277 فرعي از61 اصلي واقع درچشمه اعلا مورد مالكيت منصور شجاعي تاويل كه با اعلام نظر كارشناس ارزش سه دانگ مشاع به مبلغ /000/000/280/16 ريال ارزيابي گرديده بامد نظر قردادن باقيمانده مبلغ اعلام شده از سوي اجراي احكام ومبلغ مورد اجرائيه و ميزان طلب ( محكو له ) مقدار انتقال و اجراء عبارتنداز: مقداردو دانگ وسه هزارودويست وهفتاد وهفت ده هزارم (3277/2) دانگ مشاع ازسه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعيان به پلاك ثبتي شماره 277 فرعي از61 اصلي واقع درچشمه اعلا ء حوزه ثبتي دماوند ، ……..طبق مندرجات متن سندجهت تحرير اعلام نظر مي گردد. درخاتمه باتوجه به محاسبه انجام شده مبلغ /000/348 ريال محكومٌ عليه درحق محكومٌ له بايد پرداخت نمايند. باتقديم احترام ـ كارشناس رسمي دادگستري ـ محمدجواد خاني

بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/09/23ساعت 10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت10