فروش ملک مسکونی مشاع تهران

799091865

توضیحات

9709980213400438

140068460000438824
اجراي احكام شعبه 182 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

 بموجب دادنامه  9809970213400738 صادره ازشعبه182 دادگاه عمومی تهران و اجرائیه  شماره  9810420213400167  صادره از شعبه  182  له  خليل رضا بنده لو  و  محکوم عليه: .آقاي مهدي رونده  فرزند: حسين  با شماره شناسنامه  :  12998  باکدملي :  0071844740  متولد :  1360/06/17 صادره از : تهران   مبنی برمحکومیت مالی تا میزان 654/611/300  ریال در حق محکوم له و مبلغ  32/730/565  ریال بابت نیم عشردرحق صندوق دولت وهزینه هالی اجرایی تامیزان 111/750/000 ریال   علیهذا به منظور مطالبه محکوم به و نیم عشر  و هزینه های اجرایی سه دانگ  پلاک ثبتی شماره  7992  فرعی از  2397  اصلی در بخش 10  تهران  ؛  به آدرس تهران خیابان کمیل مابین خیابان شهید قلیچخانی و خیابان شهید شاه محمدی پلاک 780  که توسط محکوم له معرفی گردیده است و توسط کارشناسان رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت  9  الی  10  روز یکشنبه مورخ 1400/09/21  در محل اجرای احکام  مدنی مجتمع قضایی شهید مهطری واقع در تهران یافت آباد بلوارمعلم ابتدای خیابان حیدری مجتمع قضایی شهید مطهری در طبقه سوم قسمت اجرای احکام مدنی  از طریق مزایده بفروش برسد، مزایده براساس نظریه کارشناسان بابت ارزش ششدانگ ملک معرفی شده از قیمت 107/625/000/000  ریال (ده میلیاردو هفتصدوشصت و دو میلیون پانصدهزار تومان)  تا میزان حاصل جمع محکوم به و نیم عشر هردو محکومیت شعبه  182 بعلاوه هزینه های اجرایی  تا میزان  799/091/865  مزایده گذاشته شده است و فروخته میشود ؛ ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از خریدار اخذ و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد ، درضمن کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهدشد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نماید چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود روز بعد مزایده در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : 

مشخصات ثبتی عرصه ملک : سه ونیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت  58/43  مترمربع  به پلاک ثبتی 7992  فرعی از  2397  اصلی مفروز و مجزی شده از 3899  فرعی از از اصلی یاد شده واقع در بخش 10  تهران و براساس نامه شماره 510/14/17285 مورخ 1399/06/02 اعلام مینمایند که پلاک ثبتی 2397/7992 با سه پلاک دیگر اقدام به تجمیع و اخذ جواز و ساخت ملک نموده اند واحد ثبتی حوزه ملک رودکی تهران طی نامه شماره 139985601045025878 مورخ 1399/07/22 اعلام مینمایند در پرونده ثبتی حکایتی از تجمیع و تفکیک مشاهده نشد ملک دارای پروانه ساخت به شماره 100024581 مورخ 1395/04/02 و دارای گواهی عدم خلاف ساختمان به شماره 102118398 مورخ 1395/08/18 و شماره 102120343  مورخ 1396/04/03 بوده و شهرداری اعلام نموده است که پلاک های ثبتی 7992 -6447 -37513 -24553 -24540 -3899 -6955 جملگی فرعی از 2397 اصلی بوده که مساحت زمین طبق اسناد املاک 295/77 مترمربع بوده که پس اصلاحی 289 مترمربع می باشد در نهایت پلاک ثبتی شماره 41067  فرعی از 2397 اصلی  که ناشی از تجمیع پلاک های  7992 -6447 -37513 -24553 -24540 -3899 -6955 جملگی فرعی از 2397 اصلی که سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ در مالکیت محکوم علیه بوده و ملک موضوع مزایده می باشد

مشخصات فنی و رویتی ملک : ملک نسبت به گذر در موقعیت جنوبی قرار دارد نمای ساختمان ترکیبی از سنگ و آجر دارای 9 طبقه شامل زیر زمین (پارکینگ و انباری ) همکف (پارکینگ ویکواحد تجاری )و 7 طبقه مسکونی روی آن که طبقه 2 واحدی مجموعا 14 دستگاه آپارتمان مسکونی پوشش کف همکف سنگ و دیوارها ترکیب سنگ وآجر – پوشش کف و دیوار راه پله سنگ بوده پنجره ها UPVC و دوجداره است سیستم گرمایشی واحدها پکیج و سرمایشی کولرآبی

نواقص در مشاعات: سیستم اعلام و اطفای حریق ، تجهیزات و درب کابین آسانسور ، سفتکاری و نازک کاری اتاق آسانسور ، نرده راه پله ، سیمانکاری در برخی قستهای بیرون خرپشته و اتاقک آسانسور و دارای انشعابات آب ، گاز و امتیاز برق بوده و طبق گواهی عدم خلاف به شماره 102120343  مورخ 1396/04/03 صادره از شهرداری منطقه 10 تهران عبارتست از 1666/25 مترمربع زیربنا : شامل: انباری مسکونی 21/85 – پارکینگ مسکونی 233 مترمربع – راه پله مسکونی 120 متر -آسانسور مسکونی 35/15 – لابی 54/25 -پارکینگ مزاحم مسکونی 12/5 – تجاری 50 مترمربع -پارکینگ تجاری 12/5 مترمربع -مسکونی 1074/3 مترمربع، بالکن سه طرفه بسته 42/7 مترمربع بود  فلذا با توجه به موقعیت ملک و قدمت بنا وجمیع عوامل ماثر در صورت نداشتن منع قانونی و عدم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به شرایط موصوف ارزش ملک یاد شده برای برای مزایده در سه دانگ از ششدانگ با قیمت پایه  107/625/000/000  ریال ارزیابی و اعلام میگردد.ضمناً خاطر نشان میشود برنده مزایده (درصورتیکه شخصی غیر از محکوم له باشد )باید قبل از انتقال رسمی ملک باقی مانده مبلغ که تا میزان حاصل جمع محکوم به و نیم عشر دولتی بعلاوه هزینه های انجام شده در پرونده اجرایی  (که انتقال تا این میزان خواهد بود ) و براساس آخرین شاخص بانک مرکزی محاسبه و به ایشان اعلام میگردد را به حساب سپرده موقت دادگستری واریز و قبض آنرا به اجرای احکام تحویل نمایند وهیچگونه اعتراضی دراین خصوص قابل پذیرش نخواهد بود و این اجرای احکام مدنی هیچ مسئولیتی یا تعهدی نسبت به تحویل مال مورد مزایده ندارد.

                             محمدی دادورز شعبه  182 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت9الی10