فروش ملک مسکونی مشاع تهران

3488520190

توضیحات

9609982164200841

140068460000442021
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

موردمزايده:مقدار0/26صدم (بيست وشش صدم سهم مشاع )از0/4سهم مشاع (چهاردهم سهم مشاع )از6دانگ مشاع (به متراژ5/36متر پنج متروسي وشش سانتي مترمربع )از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه اپارتمان به پلاك ثبتي 5593 فرعي از 37 اصلي بخش يازده تهران واقع در طبقه دوم به مساحت 124/16 مترمربع به مبلغ3/488/520/190ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 973319/2ج اقاي محسن احمدي محكوم به اخذ پايان كار، صورتمجلس تفكيلي، ساخت و تكميل اپارتمانها و متعلقات مربوطه و مشاعات ان در پلاك ثبتي 365/10438 (بلوك شمالي مطابق مفاد قرارداد مشاركت در ساخت مورد استناد) به مبلغ 2/750/000/000 ريال معادل دويست و هفتاد پنج ميليون تومان و پرداخت خسارت و مابه التفاوت ارزش ريال نواقص و لوازم و مصالح ساختماني بكار گرفته در ساخت اپارتمانها به مبلغ 1/484/110/270ريال و تنظيم سند رسمي ملك نسبت به شصت درصد از صد درصد ملك مسكوني به شماره پلاك ثبتي 10438- 10439 فرعي از 365 اصلي  در حق محكوم لهم مليحه عباسي وجيهه ثابت عادله عباسي محمدرضا عباسي اعظم عباسي و پرداخت هزينه نيم عشر اجرائي به مبلغ107/911/759ريال در حق دولت؛ كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم لهم چهاردهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه اپارتمان به پلاك ثبتي 5593 فرعي از 37 اصلي بخش يازده تهران واقع در طبقه دوم به مساحت 124/16 مترمربع متعلق به محكوم عليه اقاي محسن احمدي توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني وبا رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

  (اصلاحيه)  : كارشناسي پرونده كلاسه بايگاني به شماره 973319 0(اصلاحيه) قراركارشناسي موضوع پرونده فوق الاشاره باموضوع ارزيابي سهمي محكوم عليه پرونده آقاي محسن احمدي از ششدانگ يك قطعه زمين با بناي احداثي در آن، با هماهنگي خواهان دعوي به محل ملك متنازع فيه مراجعه بازديدميداني واقدامات لازم بعمل آمد ،ورسيدگي هاي انجام شده ودرنهايت نتيجه گيري واظهارنظركارشناسي بشرح ذيل تقديم حضور ميگردد قرار كارشناسي : ..مقررميدارد تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده وروئيت محل نسبت به ارزيابي سهمي خواهان اقدام نمايد مشخصات ثبتي ملك : باستنادمندرجات پرونده اجرايي موضوع كارشناسي عبارتست از چهاردهم مشاع از ششدانگ عرصه واعيان يك واحدآپارتمان مسكوني پلاك ثبتي 5598 فرعي از 37 اصلي واقع در بخش 11 تهران در طبقه دوم به مساحت 124.16 مترمربع بنام محسن احمدي ثبت وداراي سند مالكيت اصلي باشماره چاپي 966706سري الف سال95 مي باشد حدود رسيدگي: موضوع اين گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار كارشناسي آن مقام محترم قضايي وهمچنين استماع اظهارات طرفين و ملاحظه وبررسي مدارك موجود در ضم پرونده مي باشد، لذا مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي با نسخ اصلي و انكار وترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ،متوجه ابراز كننده اسناد ومدارك ودلايل مي باشد.چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارك ومستندات اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد ودر نتيجه گيري حاصله موثر واقع شود، مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده ورسيدگي به آنها خارج از محدوده شمول اقدامات انجام شده مي باشد. آدرس جغرافيايي ملك: تهران – پاسداران –نيستان هشتم تقاطع خيابان رام مشاهدات وگزارش كارشناسي: با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده ومشاهدات واطلاعات مكتسبه ازمحل ملك تعرفه شده درزمان بازديد تخريب وعمليات خاكبرداري انجام گرفته ومحصور گرديده است وعمليات اجرايي آن در مرحله فنداسيون متوقف وتعطيل ميباشد لذا با توجه به صورت جلسات تفكيكي قبل از تخريب ساختمان موصوف داراي 10 واحد مسكوني ومشاعات در عرصه به مساحت 1023.45مترمربع بنا شده بود كه بشرح صورت مجلس تفكيكي بشرح ذيل ميباشند 1-آپارتمان واقع در طبقه همكف جنوب غربي به مساحت 124.16 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.51مترمربع 2-آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب غربي به مساحت 124.16 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.51مترمربع 3-آپارتمان واقع در طبقه دوم جنوب غربي به مساحت 124.16 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.51مترمربع 4-آپارتمان واقع در طبقه همكف جنوب شرقي به مساحت 124.16 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.51مترمربع 5-آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب شرقي به مساحت 124.16 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.51مترمربع 6–آپارتمان واقع در طبقه دوم جنوب شرقي به مساحت 124.16 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.51مترمربع 7-آپارتمان واقع در طبقه اول شمال شرقي به مساحت 118.57 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.72مترمربع 8- آپارتمان واقع در طبقه دوم شمال شرقي به مساحت 118.57 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 6.72مترمربع 9- آپارتمان واقع در طبقه اول شمال غربي به مساحت 125.03 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 2.58مترمربع 10- آپارتمان واقع در طبقه دوم شمال غربي به مساحت 125.03 مترمربع به انضمام بالكن به مساحت 2.58مترمربع بنابراين جمع كل اعياني قبل از تخريب برابر1232.16 مترمربع بوده است لذا با توجه به مساحت عرصه كه برابر 1023.45 متر مربع ميباشد قدرالسهم هر متر مربع اعياني از عرصه حدود8306/0 مترمربع محاسبه ميگردد كه قدرالسهم چهار دهم دانگ مشاع از شش دانگ واحد آپارتمان موردنظرحدودا” برابر 6.875 مترمربع از عرصه ملك موصوف ميباشد همچنين ميزان قدرالسهم 0/4 دانگ مشاع ازاعياني واحد مورد نظر به مقدار 8/277مترمربع تعيين ميگردد نتيجه گيري ونظريه كارشناسي : باعنايت به موارد مطروحه در گزارش بر اساس قرارصادره و مشاهدات عيني واطلاعات مكتسبه از محل ، موقعيت ملك ، مساحت عرصه ،دو بر بودن ، عرف محل ، كاربري وصرف نظر از احراز مالكيت وانتساب آن به اشخاص حقيقي وحقوقي و اوضاع واحوال حاكم بر بازار مسكن واثرگذاري جميع جهات وساير فاكتورهاي موثر فارغ از موارد ثبتي ، ترهيني ،بازداشتي وديون احتمالي ارزش ششدانگ اعياني واحد آپارتماني ملك موصوف به مساحت 124.16مترمربع باتوجه به ميزان قدالسهم از عرصه به مبلغ80/704/000/000 ريال معادل هشت ميليارد وهفتاد ميليون وچهارصد هزار تومان تعيين وارزش سهمي آقاي محسن احمدي بميزان چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ آپارتمان مذكور به مبلغ 5/380/267/000 ريال معادل پانصد وسي وهشت ميليون وبيست وشش هزار وهفتصد تومان تعيين واعلام ميگردد .

موردمزايده:مقدار0/26صدم (بيست وشش صدم سهم مشاع )از0/4سهم مشاع (چهاردهم سهم مشاع )از6دانگ مشاع (به متراژ5/36متر پنج متروسي وشش سانتي مترمربع )از ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه اپارتمان به پلاك ثبتي 5593 فرعي از 37 اصلي بخش يازده تهران واقع در طبقه دوم به مساحت 124/16 مترمربع به مبلغ3/488/520/190ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/30  ساعت  10/30  الي  10/45صبح تعيين  و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد كسانيكه در جلسه مزايده بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته ميشوند وفي المجلس ده درصد قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و بحساب سپرده2171299006009 مجتمع نزد بانك ملي ايران شعبه شهید کیائی نژاد واريز ميگردد وخريدار موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد طالبين ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده بدفتر اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد ازملك فراهم گردد./ 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت10:30 الی10:45