فروش ملک مسکونی مشاع تهران یاخچی اباد

75000000000

توضیحات

9809980210101456

140068460000430095
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

با سلام

بموجب اجراییه  اصداری از سوی شعبه 176 دادگاه عمومی تهران به شماره 00220، محکوم له: مژگان شني -محکوم عليه: – سيامك ابراهيمي موضوع حكم به پرداخت وجه نقد بخواسته مبلغ 6/933/949/325 ریال بابت  محکوم به  در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 346/697/466  ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت که  در خصوص  بازديد و ارزيابي ملک آقاي سيامک ابراهيم باهدايت و راهنمايي متقاضي (خانم مژگان شني ) از ملک مورد نظر واقع در تهران ياخچي آباد ميدان بنفشه جنب بيمارستان مفرح – کوچه شهيد حسن پلاک 38 بازديد شد که نتيجه بشرح زير مي باشد:

    ملک مورد بازديد ساختماني است واقع در  نشاني فوق به نماي سنگ که طبق تصاوير مدارک ارائه شده داراي پلاک ثبتي 1798 فرعي از 115 اصلي مفروز و مجزي شده  از اصلي مذکور واقع در بخش دوازد ثبتي تهران است مساحت عرصه ملک  طبق تصوير سند مالکيت دفترچه  اي که تحت شماره 185023 در صفحه 236 دفتر 767 به ثبت رسيده برابر است با يکصد و سي و هشت متر مربع حدودد  و مشخصات عرصه ملک فوق طبق تصوير سند مالکيت عبارتند از : شمالا به طول شش متر به خيابان ده متري شرقا به طول بيست و سه متر به قطعه هفتصد و  و هفتاد و يک جنوبا به طول شش متر به قطعه هشتصدد و پنج  و غربا به طول بيست و سه متر به قطعه هفتصدو  و شصت و نه بر اساس مندرجات گواهي پايان کار شماره 162066472 مورخه 1391/8/14  صادره توسط شهرداري منطقه 161 تهران عرصه ملک فوق با کربري مسکوني فوق  با کاربري مسکوني فاقد اصلاحي است و در ان ساختماني مشتمل بر پنج طبقه بازيربناي مجموع  چهارصد و بيست و چهار متر و نود و هفت ودسيمتر مربع ساخته شده است ساختمان مشتمل است بر زير زمين شامل انبار و تاسيسات مسکوني همکف شامل يک واحد  پارگينک و راهرو مشاعي طبقات اول و دوم هر يک شامل يک واحد مسکوني به مساحت  حدود هشتاد و يک متر مربع و طبقه سوم شامل يک واحد مسکوني به مساحت حدود چهل و پنج متر  مربع لازم به ذکر است که موقعيت ساختمان در طبققه اخر به گونه اسي است که از سمت کوچه واقع در ضلع مشمالي ملک قابل مشاهده نيست در زمان بازديد طبقه همکف شامل يک  واحد پارکينگ و يک واحد مسکوني بود  که به دليل عدم درج اين اواحد مسکوني در گواهي پايان کار فوق الذکر ارزش آن به عنوان راهرو عمومي مسگوني به مساحت  حدود شصت و چهار متر مربع (طبق گواهي پايان کار ) لحاظ شده و به عنوان واحد مسکوني لحاظ نمي گردد طبق بازديد انچام شده و اظهارات خوانده کف واحدهاي مسکوني داراي پوشش سراميک و ديوار  هاي آنها دااي پوشش  اندود و گچ  و رنگ طبقات  اول و دوم مشتمل بر دو اتاق هال و پذيرايي آشپزخان و سرويسهاي بهداشتي و طبقه سوم مشتمل است بر يک اتاق  هال و پذيرايي  و آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي سيستم سرمايش کولر و سيستم گرمايش بخاري است متن  حاضر فاقد هر گونه قلم خوردگي و لاک گرفتگي مي باشد و هر گونه تغيير در مفاد نظريه صفا با شرط امضا و مهر اينجانب  در هاش محل تغيير متن مورد تاييد خواهد بود

نظريه کارشناسي :  با توجه به موارد فوق و با استناد به رونوشت مستندات ابرازي مساحت و شرايط عرصه و لحاظ نمودن عنوامل قابل  بررسي موثر در موضوع و شرايط زماني و مکاني محل وقوع ملک تحقيقات محلي بدون در نظر گرفتن اثر هر گونه طرح و يا بدهي احتمالي آن به اشخصا حقيقي و حفوقي و فارغ ازمسائل ثبتي و حقوقي مرتبط با احتساب رفع هر گونه ترهين و با قابليت انتقال هر گونه منافق قانوني مرتبط با مفاد مندرج در نهظريه از جانب طرفين  بيع آتي به يکديگر وبارعايت الزام به رفع هر  گونه متصرف حقيقي و حقوقي در ملک ارزش شش دانگ عرصه و اعيان 0پلاک  1798 فرعي از 115  اصلي به نظر اينجانب حداقل چهل و پنج  ميليارد ريال معادل چهار ميليردئ و پانصد ميليون تومان مي باشد بديهي است چنانچه هر گونه مستن قانوني و با الص مستند مرتبط با شرايط ملک مورد نظر بعد از تقديم اين نظريه دال بر تعديل يا نفي مفاد آن ارائه گردد قبلا ارائه نشده و مورد بررسي قرا نگرفته و با نظريه تاثير نگذاشته باشد قابل اعمال در نظريه بوده و نظريه حاضر دستخوش تغيير بر اساس آ« مي گردد که در  صورت مسووليتي متوجه نظريه اوليه نخواهد بود و اين نظريه صرفا با توجه به تصاوير مستندات ارائه شده تنظيم گرديده و يشنهاد قيمت به معناي تاييد کاربري مندرج در اسناد نيست و هر  اقدام با اتستناد به اين نظريه اعم ز خريد فروش نق د و اقساط احداث بنا و  هر گونه مستحدثات رفع هر گونه متصرف حقيقي و حقوقي و مواردي از اين قبيل نياز به اخذ استعلام ها و کسب مجوزهاي قانوني به تاريخ همان روز از مراجع ذيربط و ذيصلاح دارد و کميست و کيفيت نحوه انتقال ملک مورد ارزيابي و پرداخت و دريافت هر گونه مطالبات مرتبط با ملک خارج از حوزه اين نظريه است همچنين صراحتا اعلام مي گردد با توجه به اينکه اصل سند مالکيت به ريت نرسيده و نظريه بر اساس رونوشت سند مالکيت تهيه  شده رونوشت مدارک  دال بر مالکيت محل موضوع کارشناسي نيست و  د زمان هر گونه نقل و انتقال خريدار مي بايست نسبت به بازبيني اسناد اقدام نموده و به هيچ  وجه نبايد صرفا با استناد به اين نظريه اقدام به خريد ملک فوق نمايدو  هر گونه نقل و انتقال ملک مذکور با استناد به اين نظريه  مستنلزم وجود اصل اسناد مالکيت بوده و مي بايست بر اساس آن صورت پذيرد  در صورت وجود هر گونه مانع حقيقي با حقوقي  ي ثبتي يا شهرداري و مواردي از اين قبيل  و موار  پيش گفته ي اخير الذکر مسووليت انجام هر گونه مراحل انتقال  ملک موصوف که به لحاظ ثبتي و حقوق و بالاخص نوع کاربري آن با استناد به اين نظريه صورت پذيرد از اين نظريه و اينجانب سلب و ساقط است و بر عهده طرفين بيع مي باشد لازم به ذکر است مسووليت صحت واصالت مستنداتت ابرازي بر عهده ارائه کنندگان مي باشد و مسووليتي  از بابت تغييرات احتمالي مدارک (سند مالکيت ، استعلام شهرداري و اوقات و غيره)متوجه کارشناس نبوده و گزارش کارشناسي فارغ از شخص مالک و نوع مالکيت مي باشد  همچنین بر اساس گزارش تکمیلی 0سهم الارث سیامک ابراهیمی از شش دانگ عرصه  و  عیان ملک مورد  بازدید (پلاک1798 فرعی  از 115 اصلی بر اساس گواهی حصر وراثت  فوق الذکر مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان  و معادل یک دانگ از شش دانگ عرصه  و  عیان ملک مورد  نظر تعیین میگردد  و بر اساس ماده  51 قانون  اجرای احکام مدنی با توجه به  میزان طلب محکوم له مقرر گردید 924 سهم از هزار سهم  از یک  دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی پلاک1798 فرعی  از 115 اصلی ((یا 92 سهم از 100 سهم  از یک  دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی پلاک1798 فرعی  از 115 اصلی )) فوق در روز یکشنبه  تاریخ1400/09/14 از ساعت 10/30 الی 11صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین  قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ  10%  از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباغی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 %  ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد  .  کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند  5  روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10:30الی11