فروش ملک مسکونی مشاع تهران پاسداران

29800000000

توضیحات

9909982160400172

140068460000420421
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 9900521/ج پرونده خواهان خانم خدیجه گیلکی و پانته آ بهرامی با وکالت آقای محمد علی افرند خوانده آقای امجد احمدی ، مبنی بر دستور فروش ملک مشاع آپارتمان مورد کارشناسی پلاک ثبتی 2680/36 واقع در بخش 11 تهران ، ملک به نشانی تهران – پاسداران – خیابان عابدینی زاده خیابان خاش جنوبی پلاک 78، ملک موصوف پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید :

مشخصات ملک : مشخصات آپارتمان مورد کارشناسی به استناد سند مالکیت تک برگی رویت شده به شماره سریال اصلی 326726 سری ب 18 تاریخ ثبت 98/11/18 عبارت است از سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان با وضعیت خاص طلق به شماره 2680 فرعی از 36 اصلی مفروز و مجزی شده از 2238 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 تفکیکی واقع در بخش 11  حوزه ثبت ملک قلهک تهران به مساحت 91/20متر مربع واقع در طبقه دوم که مقدار 7/20 متر آن بنای پیشرفته به فضای خیابان است به انضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت 4 متر مربع واقع در سمت جنوب تاسیسات ، با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن که مالکیت آن از طریق انتقال قطعی شماره 184659 تاریخ 96/12/3توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 150 تهران و اقرار نامه شماره 157098 مورخ 98/10/3توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 331 تهران به نام آقای امجد احمدی با ملاحظات حدود مفروزات ، منضمات و حقوق ارتقائی ملک به شرح مندرجات پشت تصویر سند ثبت ، صادر و تسلیم شده است .

آپارتمان دارای درب ورودی چوبی دو لنگه دارای حفاظ آهنی آکاردئونی ، درب های داخلی چوبی ، کمد دیواری ، سرمایش کولر آبی ، گرمایش شومینه گازی ، موتورخانه مرکزی و رادیاتور شوفاژ ، درب باز کن تصویری ، پنجره های آهنی با شیشه یک جداره کف و دیوار سرویس ها و آشپزخانه کاشی و سرامیک کف بقیه فضاها سرامیک ، دیوارهای اندود گچ و رنگ ، ابزار گلویی گچی ، آب و گاز اشتراکی و برق اختصاصی می باشد. لوله کشی آب سرد و گرم سرویس ها به صورت روکار اجرا شده است و آثار نم زدگی داخل کمد دیواری اتاق خواب شمالی در جنب سرویس حمام و اطراف دیوار خارجی حمام رویت می گردد .

نظر کارشناسی : با توجه به مراتب فوق الذکر ، در نظر گرفتن شرایط مکانی ، زمانی ، وقوع طبقه ، تعداد واحدها ، قدمت بناء کمیت و کیفیت آپارتمان مورد کارشناسی و کل ساختمان ، مساحت عرصه و سایر عوامل موثر در قضیه ، به نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان آپارتمان مورد کارشناسی پلاک ثبتی 2680/36 قطعه 3 تفکیکی واقع در بخش 11 تهران به مساحت 91/20 متر مربع واقع در طبقه دوم روی همکف به انضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت 4 متر و به صورت تخلیه و در وضعیت موجود مبلغ 29/800/000/000 ریال معادل دو میلیاردو نهصد و هشتاد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد .

لذا مقرر است ششدانگ ملک موصوف در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/09/07از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر واقع در تهران ، ونک خیابان شیخ بهایی کوچه دوازده متری اول مجتمع قضائی شهید صدر به فروش برسد . مزایده از پایه قیمت کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی شده و موظف است مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نموده و الباقی ثمن را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق سپرده دادگستری تودیع نموده و قبض آن را تحویل دادگاه نماید والا مبلغ ده درصد پرداختی به نفع صندوق دولت ضبط گردیده و مزایده تجدید میگردد .

 

اجرای احکام شعبه 1 دادگاه حقوقی مجتمع قضایی صدر – سجاد نعیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت9