فروش ملک مسکونی مشاع تهران نیاوران

24000000000

توضیحات

9109980010800720

140068460000418248
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901503 له آقای احمد بختیار نژاد علیه آقای حسین فروتن پارسا، محکوم علیه محکوم است به 963/028/000 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 48/151/400 ریال در حق صندوق دولت صرفاً از بابت محکوم به 24/76 سهم از 800 سهم5400  سهم شش دانگ به فروش می رسد و بابت پرونده به کلاسه بایگانی 930365 به پرداخت مبلغ3/116/230/000 ریال به عنوان محکوم به و پرداخت مبلغ 155/816/000 ریال نیم عشراجرایی صرفاً از بابت محکوم به 80/13 سهم از 800 سهم 5400 سهم شش دانگ به فروش می رسد و همچنین مبلغ 1/288/992/000 ریال بابت نامه ارسالی از مجتمع قضایی شهیدصدر بشرح نامه 1399168010249662 و شماره بایگانی 990545 مورخ 99/04/25 و نیم عشر اجرایی آن به مبلغ 64/449/600 ریال که صرفاً از بابت محکوم به 33/14 سهم از 800 سهم 5400 سهم شش دانگ به فروش می رسد و شورای حل اختلاف دادنامه شماره 140/10/91 مطالبات خود را به مبلغ 439/492/477 ریال بابت محکوم به و نیم عشر اجرایی آن به مبلغ 21/974/123 ریال اعلام نموده که از پلاک ثبتی مذکور به میزان 11/30 سهم از 800 سهم 5400 سهم شش دانگ به فروش می رسد لازم به ذکر است که کلیه سهام به استثنای  ثمیه عرصه و اعیان می باشد می باشد و بابت هزینه نیم عشر اجرایی هر چهار پرونده 7/46 سهم از 800 سهم 5400 سهم شش دانگ می باشد و بابت هر چهار پرونده با توجه به نیم عشر اجرایی 156/79 سهم از 800 سهم 5400 به فروش می رسد و به همین منظور ملک قطعه 6 تفکیکی با پلاک ثبتی 12فرعی از 582 اصلی واقع در شمیران بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و باتوجه به محکوم به و میزان مالکیت محکوم له در راستای اعمال ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی از سهم محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، نیاوران-خیابان دکتر باهنر-خیابان مژده(مقدسی)-خیابان شیراز-کوچه لاله-کوچه مهدی-کوچه بن بست چهارم-پلاک 2 می باشد. مشخصات ثبتی: طبق مندرجات تصویرنامه مورخ 29/8/98 صادره از اداره ثبت شمیران،سند مالکیت اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین (وقفی)به مساحت 294 مترمربع،قطعه 6 تفکیکی با پلاک ثبتی 12فرعی از 582 اصلی واقع در شمیران بخش 11 تهران ذیل ثبت صفحه 143 دفتر جلد 81/1 به نام سیدمحمدمهدی شهرستانی ثبت و صادر و تسلیم گردیده است.سپس به موجب سند شماره 64056 مورخ 18/12/67 دفترخانه 81 تهران به نام آقای اکبر چرکی منتقل شده است که نام خانوادگی ایشان به فروتن پارسا تغییر یافته است.سپس آقای اکبر فروتن پارسا فوت نموده و وراث حین فوت ایشان شامل :حسین فروتن پارسا و محسن فروتن پارسا و مهدی فروتن پارسا و شهناز چرکی و فروغ چرکی و فرحناز چرکی همگی فرزندان و خانم بتول جدیدیان همسر اعلام شده و سهم هریک کما فرض اله می باشد.ضمنا ثلث اعیان پلاک فوق به موجب وصیت نامه شماره 144265 مورخ 5/8/89 دفترخانه 331 تهران از آقای اکبر فروتن پارسا به خانم بتول جدیدیان  منتقل گردیده است.همچنین طبق مندرجات تصویرنامه مورخ 17/5/96 صادره از اداره ثبت شمیران،سهمی خوانده اخیر(آقای حسین فروتن پارسا)برابر 8سهم مشاع از 54سهم ششدانگ باستثنای بهای ثمینه عرصه و اعیان ذکر شده است. از نظر معاینه محلی: طبق معاینه محلی انجام شده و مندرجات پایانکار شماره 313 مورخ 17/7/72 صادره از شهرداری منطقه 1 تهران،مورد ارزیابی شامل یک باب خانه مسکونی حدود 30سال ساخت می باشد که در سطح عرصه وقفی به مساحت پس از اصلاحی 251/75 مترمربع (9/5متر در 26/5متر)بصورت سه نبش با اسکلت فلزی و نمای سیمان و با بنای کل 584 مترمربع در چهار طبقه احداث گردیده،بنحویکه در وضع موجود در هریک از طبقات زیرزمین و همکف و اول و دوم بصورت تکواحده در کل دارای 4دستگاه آپارتمان مسکونی بوده که طبقه زیرزمین مخالف مفاد پایانکار بوده و ساختمان مزبور فاقد آسانسور می باشد.همچنین طبق مندجات پایانکار فوق الذکر طبقه زیرزمین مجموعا به مساحت 154مترمربع بصورت فضای سه واحد پارکینگ و انباری و تاسیسات بوده و در طبقه همکف دارای یک واحد مسکونی به مساحت 142مترمربع بوده و در طبقه اول  دارای یک واحد مسکونی به مساحت 144 مترمربع بوده و در طبقه دوم دارای یکواحد مسکونی به مساحت 144مترمربع می باشد.همچنین فضای داخلی هریک از واحدهای طبقات همکف الی دوم دارای یک هال پذیرایی و سه اتاق خواب و آشپزخانه و حمام سرویس ایرانی و فرنگی دارای کفپوش سرامیک و دیوارهای نقاشی شده و پنجره های فولادی ودرب های چوبی و آیفون تصویری و گرمایش موتورخانه و شوفاژ و سرمایش کولرآبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری می باشد. باتوجه به قیمت روز املاک مشابه و در حال نقل و انتقال در موقعیت مکانی ملک موردنظر با پلاک ثبتی 582/12 بخش 11تهران با مساحت عرصه سندی 294مترمربع و عرصه پس از اصلاحی 251/75 مترمربع و با توجه به کاربری مسکونی،کیفیت و قدمت ساخت و امکانات مربوطه و اینکه عرصه آن وقفی می باشد،ارزش پایه ششدانگ اعیان ملک مورد ارزیابی بانضمام منافع بهره برداری از عرصه وقفی آن،با کلیه منضمات و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت اصالت اسناد و امکان انتقال به غیر،در کل برابر بیست و چهار میلیارد تومان(24/000/000/000 تومان)ارزیابی می گردد.بر این اساس سهمی خوانده به میزان 8سهم مشاع از 54 سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمینه عرصه و اعیان،برابر سه میلیارد و یکصد و یازده میلیون و یکصد و یازده هزار تومان (3/111/111/000تومان) ارزیابی می گردد مزایده در تاریخ روز 1400/09/22 از ساعت  10:00  الی  11:00  در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                    دادورز اجرای احکام شعبه 109 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10 الی11