فروش ملک مسکونی مشاع تهران نارمک

18000000000

توضیحات

140068920000519049

140068460000423413
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده  دوم اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0002198/126-از شعبه 126دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 1400001123378مورخه 1400/2/4-محکوم له خانم منیژه جاونکو فرزند نریمان-محکوم علیه آقای ایرج جاونکوفرزند نریمان -موضوع دستور فروش ملک مشاع به شماره پلاک ثبتی 7022/47807 مفروز و مجزی از 46889فرعی از اصلی قطعه 2تفکیکی حسب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل می باشد.

احتراما عطف به ابلاغ کارشناسی در پرونده شماره بایگانی پرونده 0002198 در خصوص ارزیابی پلاک ثبتی70۲۲/۴۷۸۰۷ بخش ۲ تهران به استحضار می رساند که ازملک بازدید و گزارش کارشناسی به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد.

مشخصات ثبتی ملک طبق استعلام اداره ثبت ملک نارمک تهران موجود در پرونده و یکی از اسناد مالکیت

ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شماره ۴۷۸۰۷ فرعی از ۷۰۲۲ اصلی قطعه ۲ تفکیکی مفروز و مجزی شده از ۴۶۸۸۹ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ حوزه ثبت ملک شمال شرق تهران استان تهران به مساحت ۵۶/۹۵ متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه یک که مقدار ۱/۹۱ متر مربع آن بالکن است بانضمام پارکینگ مسکونی قطعه ۲ تفکیکی به مساحت ۱۱ متر مربع واقع در سمت شرقی همکف به نام آقای ایرج جاونکو فرزند نریمان به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ دارای سند مالکیت به شماره سریال ۳۲۱۳۳۰ سری ب سال ۹۴ شماره ثبت ۵۰۳۲۴۰ صفحه ۱۵۸ و دفتر ۳۴۰۱ و خانم منیژه جاونكو فرزند نریمان به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ دارای سند مالکیت به شماره سریال۳۲۱۳۳۱ سری ب سال ۹۴ شماره ثبت ۵۰۳۲۳۹ صفحه ۱۵۵ و دفتر ۳۴۰۱

آدرس ملک تهران  نارمک  خیابان گلستان  خیابان ارشی  میدان ۸۹  بن بست ارشی  بن بست دوم  پلاک ۳۲ کروکی موقعیت ملک به پیوست می باشد

بازدید

ملک مورد نظر عبارت است از آپارتمان یک خوابه کف سرامیک آشپزخانه اوپن با کابینت MDF سیستم سرمایش کولر آبی سیستم گرمایش شوفاژ نازک کاری دیوارها گچ و رنگ واقع در ساختمان ۵ طبقه ۸ واحدی طبقه همکف شامل پارکینگ ها و … بعلاوه طبقات اول تا چهارم هر طبقه شامل ۲ واحد با نمای سنگ ساختمان دارای گواهی پایان کار ساختمان شماره ۸۲۰۹۰۲۷۶ مورخ۱۳۹۴/۰۷/۲۸شهرداری منطقه 8 تهران می باشد. ساختمان دارای آسانسور بوده و شماره شناسایی آن ۲۶۵۶۱۰۶۹ می باشد

حدود رسیدگی و اعلام نظر کارشناس

رسیدگی های به عمل آمده و اعلام نظر کارشناسی به شرح آتی مبتنی بر بررسی تصاویر و مدارک و اطلاعات موجود در پرونده و ابرازی اصحاب دعوی می باشد بدیهی است  چنانچه بعد از تحریر این گزارش و ارائه نظریه کارشناسی مدارک و مستندات و اطلاعات متکی به اسناد قابل قبول دیگری ارائه گردد که در نتیجه گیری حاصلة و نظریه کارشناسی مؤثر واقع گردد مسئولیتی متوجه این بررسی و نظریه کارشناسی صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده می باشد همچنین مسئولیت ناشی از هر گونه ادعای جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی نسخ اصلی و رونوشت ها و انکار و تردید به دلایل با اسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده مدارک اطلاعات و دلایل می باشد

بررسی صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارک ابرازی استعلام ثبتی واگذاری ملک یا قسمتی از آن به غیر از طریق قولنامه وکالتنامه و غیره و در رهن یا بازداشت بودن ملک وجود هر گونه تعارض یا تداخل ثبتی با اینجانب نمی باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهای لازم می بایست اخذ گردد

نظریه کارشناسی با توجه به نکات فوق الذکر و تحقیقات میدانی و صرف نظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و صحت و اصالت مدارک ابرازی و در حالتی که منعی برای انجام معامله و بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود نداشته باشد ارزش ششدانگ پلاک ثبتی۷۰۲۲/۴۷۸۰۷بخش ۲ تهران بصورت تخلیه و بدون در نظر گرفتن کلیه تعهدات و دیونی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی وجود داشته باشد برابر۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ هجده میلیارد ریال برآورد می گردد

تاریخ مزایده  1400/9/24 ساعت 10 الی 10/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525ویا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید ملک 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10 الی10:30