فروش ملک مسکونی مشاع تهران نارمک

7500000000

توضیحات

9809980243300683

140068460000434820
اجراي احكام شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی  مزایده 2/3077  دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان  پلاک ثبتی 23404 فرعی از 7182 اصلی بخش 2 تهران  موضوع پرونده  اجرائی 980366/285  به خواسته مطالبه مهریه  به موجب اجرائیه صادرشده بابت مطالبه مهریه از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران له  خانم  پروین شهبازی فرزند محمد علیه آقای سعید قایدی فرزند علی با وکالت آقای هادی حق پرست گل افشانی  محکوم به پرداخت 7/500/000/000 ریال  در حق محکوم لها خانم  پروین شهبازی   و پرداخت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که در راستای وصول مبلغ فوق الذکر  ملک مذکور  مطابق ماده 51 قانونی اجرای احکام مدنی  به میزان محکوم به  به شرح ذیل به فروش خواهد رسید،  آپارتمان های مذکور  به ‌نشانی: تهران-  نارمک – خیابان دردشت – کوچه شهید ملکی – پلاک ۲ (کد ملک ۰۱۵-۲۶۹۶۹) – طبقه دوم سندی (طبقه سوم رویتی)- واحد 3 – پلاک آب 61300/ 35247  واقع  می باشد. اسناد و مدارک ابرازی: عطف به تصویرنامه اداره ثبت لویزان تهران به شماره 139805801151001014 مورخ1398/04/22 مبنی بر بازداشت ملک به پلاک ثبتی 23404/ 7182  اصلی بخش 2 تهران واقع در طبقه دو به مساحت 76/53 مترمربع به مالکیت آقای سید قایدی به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان سند به شماره ۹۴۳۳۰0 و… عطف به تصویر مشخصات ثبتی ملک موصوف، عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 7182/23404 اصلی قطعه 3 تفکیکی مفروز و مجزا شده از 7159 فرعی از اصلی مذکور بخش 2 تهران به مساحت 76/536 مترمربع واقع در طبقه دو که مقدار 3/14 مترمربع آن بالکن است به انضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 12/50 متر مربع واقع در زیرزمین یک و انباری قطعه ۲ به مساحت 4 مترمربع واقع در زیرزمین یک با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات و … (بررسی اصالت نامه بازداشت اداره ثبت و سند و میزان مالکیت اشخاص در ملک موصوف و صلاحیت مقام محترم قضایی می‌باشد) مشخصات موجود ملک: آپارتمان مورد تعرفه درطبقه دوم (طبقه سوم رویتی- واحد3) یک ساختمان ۴ طبقه مسکونی به انضمام زیرزمین واقع بوده، قدمت ساختمان حدوداً ۲۴ سال ساخت و دارای نمای سنگ، فاقد آسانسور، طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری و 4 طبقه دیگر مسکونی در هر طبقه 1 واحد و جمعاً 4 واحد می‌باشد. (عرصه ملک بصورت دو نبش شمالی و غربی است) آپارتمان مذکور در طبقه دوم (طبقه سوم رویتی) به مساحت 76/53 مترمربع واقع و طبقه دو که مقدار 3/14 مترمربع آن بالکن است قطعه سوم تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه 1 به مساحت 12/50متر مربع واقع در زیرزمین یک و انباری قطعه 2 به مساحت 4 مترمربع واقع در زیر زمین یک، آپارتمان مشتمل بر دو اتاق خواب با کفسازی موزاییک موکت شده که دارای کمد دیواری، آشپزخانه اپن با کابینت بدنه فلزی و درب ام دی اف و کفسازی سرامیک و بدنه کاشی، هال و پذیرایی با بدنه گچکاری و نقاشی و ابزار سقف، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی با کفسازی سرامیک و بدنه کاشی، پنجره‌ها فلزی، درب ورودی چوبی با حفاظ فلزی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و شومینه، دارای انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا است. لازم به ذکر است در زمان بازدید مورخ 1400/07/24 اینجانب که در معیت خواهان محترم (مالک مشاعی) انجام پذیرفت آپارتمان تخلیه و فاقد سکونت بود و ضمناً موضوع کارشناسی بصورت تلفنی به خوانده محترم (آقای سعید قایدی به شماره همراه 09121760960) اطلاع رسانی گردید. نظریه کارشناسی: با توجه به عوامل مؤثر قضیه و مراتب فوق الذکر و با توجه به وضعیت معاملاتی روز و نوسانات شدید قیمت (تاریخ بررسی 1400/07/24) و موقعیت ملک و جانمایی طبقه و مساحت آپارتمان و با عنایت به قدمت حدوداً 24 سال ساختمان و داشتن پارکینگ و داشتن انباری و نداشتن آسانسور و به شرط بلامعارض بودن و نداشتن موانع قانونی انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی و دیون و تعهدات و بازداشتی به نظر اینجانب ارزش ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان طبقه دوم موصوف به پلاک ثبتی 7182/23404  اصلی جهت اجرای احکام جمعاً به مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان (1.950.000.000 تومان) پیشنهاد و اعلام می‌گردد. و سهم محکوم علیه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان سهمی خوانده محترم به مبلغ نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال معادل نهصد و هفتاد و پنج میلیون تومان (975.000.000 تومان) می‌باشد و همچنین در صورت ارائه هرگونه اسناد مثبته از سوی طرفین دعوی و با دستور مقام محترم قضایی گزارش قابل بازنگری خواهد بود با توجه به اینکه مبلغ محکوم به 7/500/000/000 ریال  و سهم محکوم علیه به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 9/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است مطابق نظریه تکمیلی کارشناسی 2/3077 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان ( از میزان سهمی محکوم علیه آقای سعید قایدی ) با قیمت پایه 7/500/000/000 ریال  در راستای استیفاء محکوم به  فروش خواهد رسید.  مزایده با قیمت پایه کارشناسی در روز چهار شنبه تاریخ 1400/09/17 از ساعت  09/00 الی 9/30 در دفتر اجرای احکام از طریق مزایده بفروش برسد و به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته شده و ده درصد مبلغ پیشنهادی آن را نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف یک ماه بپردازد در غیراینصورت کل ده درصد دریافتی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط  و مزایده تجدید خواهد شد ؛ داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مزایده الزامی است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت9الی9:30