فروش ملک مسکونی مشاع تهران میدان نوبنیاد

28700000000

توضیحات

9809980010800599

140068460000425831
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901814 له خانم ویدا کیقبادی امیری با وکالت آقای جعفر غفاری علیه آقای فرهاد کیقبادی امیری مبنی برتقسیم ترکه شامل سه دانگ ملک به پلاک ثبتی 1648 فرعی از 28 اصلی واقع در بخش11 تهران در صورت ، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور ملک موصوف به نشانی تهران، میدان نوبنیاد ، خیابان لنگری، کوچه تیموری، بن بست رضائی مراد، پلاک 1، بلوک جنوبی، واحد جنوبی طبقه همکف،  به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. الف ) مشخصات ثبتی : (براساس مدارک تسلیمی) طبق تصویر نامه بازداشت اداره ثبت اسناد و املاک قلهک تهران به شماره ۱۳۹۹۸۵۶۰۱۰۲۶۰۳۳۳۳۰ مورخ۱۳۹9/۱۰/۱۶، یک دستگاه آپارتمان قطعه ۸ تفکیکی به پلاک  ثبتی 1648  فرعی از 28 اصلی مفروز از ۹۹۰ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران در جنوب راه پله جنوبی واقع در طبقه همکف به مساحت یکصد و پنجاه و پنج متر و چهل و سه (۱۵۵/43) دسیمتر مربع که میزان دو متر و هشتاد و شش دسیمتر مربع آن بالکن است، بانضمام انباری ۱۹ تفکیکی و پارکینگ ۳ تفکیکی ذیل صفحه ۵۲۵ دفتر ۹۵۰ املاک و ثبت ۲۶۴۵۶۶ و چاپی ۵۸۸۴۵۷ بنام پروانه بیگدلی شاملو ثبت و صادر گردیده است، که برابر سند ۲۵۳۴۱ مورخ۸۰/۱۱/۲۹دفترخانه ۴۰۲ تهران مع الواسطه به امیر هوشنگ کیقبادی امیری و فخر ایران زنجانی زاده بالسویه انتقال یافته است. جریان ثبتی طی نامه ۱۱۱۸۱ مورخ ۹۸/۰۳/۲۵ به رییس گروه حسابرسی مالیاتی شمیرانات و طی شماره ۱۳۹۸۸۵۶۰۱۰۲۶۰۲۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ به شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی و حقوقی تهران اعلام شده است. با توجه به اینکه اصل اسناد به رویت اینجانب نرسیده است ارزیابی صرفنظر از احراز مالکیت و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته است لذا قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا اقدام دیگر میبایست موقعیت ملک با اسناد تطبیق داده شده و استعلام های لازم از مراجع ذیصلاح اخذ گردد. آپارتمان مذکور در زمان بازدید در اختیار محكوم عليه قرار داشت. مشخصات آپارتمان : (براساس بازدید بعمل آمده) آپارتمان دارای سالن پذیرایی ، آشپزخانه بسته و سه اطاق خواب ، با یک دستگاه سرویس بهداشتی و دستشویی ، یک سرویس حمام دوش ، وان و توالت فرنگی ، کابینت آشپزخانه چوبی، فرش کف آشپزخانه سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، فرش کف سالن پذیرایی سرامیک و اطاق خواب ها موزائیک ، بدنه دیوارها رنگ ، نقاشی ، فرش کف سرویس ها سرامیک و بدنه دیوار کاشی ، پنجره ها پروفیل آهنی، سیستم گرمایش موتور خانه مرکزی ، رادیاتور و سرمایش کولر آبی میباشد. ج ) اعیانی و مشخصات ساختمان استان با عنایت به بازدید بعمل آمده اعیانی احداث شده در عرصه در مجموع ۴ طبقه شامل یک طبقه زیرزمین با بهره برداری پارکینگ و انباری و تاسیسات و ۳ طبقه مسکونی در ۲۲ واحد مسکونی در سه بلوک بنا شده است. و موقعیت ملک نسبت به گذر شمالی – شرقی، دو نبش ، نمای ساختمان آجر سه سانتی ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، پنجره ها پروفیل آهنی ، فرش کف زیرزمین موزائیک و بدنه دیوار پلاستر سیمانی، کنتور آب ، گاز مشترک و برق با کنتور جداگانه اختصاصی میباشد. عمر بنا حدودا ۲۴ سال می باشد. به نظر اینجانب با عنایت به مراتب فوق و وضع و موقعیت مکانی و مقطع زمانی و مقدار مساحت عرصه و اعیان و نوع بنا با کاربری مسکونی ، ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ اعم از عرصه و اعیان ملک مسکونی پلاک ثبتی( ۲۸/۱۶۴۸ ) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات صرفنظر از تعهدات ، بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال ، دیون احتمالی ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارک ارائه شده در شرایط روز برابر مبلغ 28/700/000/000/ دریال معادل دو میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون تومان براورد می گردد مزایده در تاریخ روز15/9/1400از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه سوم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت11الی12