فروش ملک مسکونی مشاع تهران میدان توحید

145800000000

توضیحات

9909980228700096

140068460000417472
اجراي احكام شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

باسلام/موضوع:1-دستور فروش ملک مشاع2- تقسیم ترکه

احتراماً عطف به پرونده اجرايي كلاسه بايگاني 0000278 موضوع دعوي خانم حكيمه اردبيلي و غيره به طرفيت آقاي فرامرز فروهي و غيره در خصوص ارزيابي ملك پلاك ثبتي

2269/1456 به نشاني تعرفه شده ميدان توحيد – خيابان پرچم – پلاك 33 ، اينجانب كارشناس منتخب در معيت احدي از خواهان ها:محکوم له: شمسي خانم استرآبادي – هنگامه فرهي – مهشيد حقوقي اردبيلي – طوبي استرآبادي – روح انگيز استرآبادي – محسن استرآبادي – فريده ثقفي – زهرا اردبيلي – فيروزه استرابادي – راضيه استرآبادي – هدي حقوقي – نعمت اله شهيربه انوشه نعمتي نژاد – مهدي استرابادي – حكيمه اردبيلي – محمدحسين نعمتي نژاد – غزاله استرآبادي – فهيمه اردبيلي – پونه حقوقي اردبيلي – مريم حقوقي اردبيلي – محمدحسين شهيربه شهباز حقوقي اردبيلي – ثريا اردبيلي – محمود اردبيلي – نادره استرآبادي – محمد حقوقي – ناديا استرابادي – مريم جعفر – بلقيس مشهوربه مهتاب حقوقي – محمدرضامشهوربه كاميار حقوقي – كلثوم حقوقي اردبيلي – سيده مرضيه جلاليان – روشنك حقوقي اردبيلي – شهريار حقوقي – صديقه حقوقي اردبيلي – محمدهادي اردبيلي – شمسي خانم استرآبادي با وکالت آقای  محمد جعفر پایان طبری  محکوم عليها: فرانك فروهي – مهدي حقوقي – مزدا حقوقي – فرامرز فروهي – محرم كيائي – بهمن اردبيلي – اميرهوشنگ نعمتي نژاد – اسداله حقوقي – الهه حقوقي – رضا فاضل – ماندانا حقوقي م و خواندگان از محل وقوع ملك بازديد به عمل آورده كه پس از بررسي و معاينه، نتيجه به شرح ذيل به استحضار مي رساند:

مشخصات ثبتي ملك:موجب يكجلد سند مالكيت ارائه شده به شماره چاپي 446297 ، ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث ساختمان شده به مساحت ) 214.40 ( دويست و چهارده متر وچهل دسي متر مربع به شماره يكهزار و چهارصد و پنجاه و شش فرعي از دو هزار و دويست و شصت و نه اصلي مفروز و مجزا شده از پلاك سي و دو فرعی از اصلي مذكور واقع در شمال جاده كن بخش ده تهران با حدود شمالا اول به طول ) 2( دو متر به كوچه شش متري احداثي دوم به طول ) 6( شش متر به قطعه، شرقا به طول ) 26.80 ( بيست وشش متر و هشتاد سانتيمتر به زمين، جنوبا به طول ) 8( هشت متر به خيابان بيست متري و غربا به طول ) 26.80 ( بيست و شش متر و هشتاد سانتي متربه قطعه در تاريخ دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه ذيل شماره 155825 دفتر 966 صفحه 385 به نام آقاي محمد حقوقي اردبيلي ثبت گرديده است.

مشخصات ظاهري ملك:حسب بازديد به عمل آمده، ملك مورد تعرفه بنشاني فوق، شمالي و اعياني موجود در آن دو طبقه با نماي جنوبي سنگ و نماي شمالي آجري و سيماني و قدمت حدود شصت سال، طبقه همكف به مساحت حدود يكصد و بيست متر مربع مشتمل بر ورودي و هال و يك اتاق تك و دو اتاق تودرتو به عنوان سالن پذيرايي و ناهارخوري با كفپوش موزائيك و ديوار اندود گچ و نقاشي، آشپزخانه با كف سنگ و ديوار سراميك و كابينت فلزي و سرويس حمام و ايراني و فرنگي با كف سنگ و ديوار سراميك ، طبقه فوقاني كه توسط راه پله آهني با كف پله سنگ به همكف مرتبط است به مساحت حدود يكصد و ده متر مربع مشتمل بر يك اتاق تك و دو اتاق تودرتو به عنوان سالن پذيرايي و ناهارخوري، آشپزخانه به انضمام راه پله به پشت بام، سرويس حمام و ايراني و فرنگي همگي با مشخصات مصالح مشابه طبقه همكف به انضمام بالكن داراي انشعابات آب، برق وگاز بوده و گرمايش و سرمايش آن از طريق بخاري و كولر آبي تامين مي گردد.

نظريه كارشناسي:با عنايت به موارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارائه شده آن، ارزش2269 با مشخصات و نشاني به شرح فوق بدون احتساب هر گونه بدهي و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي بانكها و / شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي 1456شهرداري و درصورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع آن به غير و امكان نقل و انتقال رسمي، به مبلغ 145.800.000.000 ريال )يكصد و چهل و پنج ميليارد و هشتصدميليون ريال( معادل چهارده ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون تومان جهت فروش از طريق اجراء احكام برآورد و اعلام نظر  . مقررات مزایده بتاریخ  1400/09/21 از ساعت 12:30 الی 13 در دفتر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه شهید مدنی واقع در : خیابان انقلاب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا مجتمع قضائی شهید مدنی در حضور نماینده  دادستان مزایده برگزار خواه شد و ده درصد آن فی المجلس در روز مزایده نقداً از خریدار دریافت  و الباقی ثمن مزایده را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باید پرداخت نماید  در غیر این صورت ده درصد دریافتی بنفع دولت ضبط خواهد شد . اجرای احکام مدنی شعبه 27 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی شهید مدنی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت12:30الی13