فروش ملک مسکونی مشاع تهران مجیدیه

32000000000

توضیحات

8909980241400163

140068460000414817
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موچب پرونده اجرایی 0001477/117/ج3  -از شعبه 117دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 890593مورخه  89/08/11 محکوم له خانم لادن علی مرادی موقربا وکالت آقای محمد امین امیدی  – محکوم علیهما خانم زهرا وقاری دیزچکان -آقای جمشید وقاری دیزچکان -آقای خسرو وقاری دیز چکان -آقای امیر وقاری دیزچکان -آقای مهدی وقاری دیز چکان -آقای حمید رضا وقاری دیز چکان  موضوع دستور فروش ملک مشاع  به پلاک ثبتی  قطعه17تفکیکی با پلاک ثبتی728فرعی از45و44 اصلی مفروز از پلاک258فرعی از اصلی مذکور بخش11تهران  به ارزش کارشناسی 320/000/000/000ریال  به شرح ذیل می باشد .

ارزیابی در آدرس تهران، مجیدیه شمالی، خیابان استاد حسن بنا، سه راه پیاله، خیابان شهید ابوالحسنی، پلاکهای88و90معاینه محلی انجام گردید.

1-از نظر مشخصات ثبتی:

طبق مندرجات تصویر سند مالکیت مشاعی ارائه شده توسط خواهان به شماره چاپی390058صادره از اداره ثبت قلهک تهران، در مجموع ملک مورد ارزیابی شامل ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت525مترمربع قطعه17تفکیکی با پلاک ثبتی728فرعی از45و44 اصلی مفروز از پلاک258فرعی از اصلی مذکور واقع در شمس آباد و مخلص آباد بخش11تهران می باشد که بتاریخ24/11/79مقدار9سهم از13سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ ملک مزبور ذیل ثبت شماره312443صفحه537دفترجلد1189 حوزه اداره ثبت قلهک بنام خانم لادن علی مرادی موقر ثبت و صادر گردیده است. قبل از انجام مزایده استعلام جریان کامل ثبتی به منظور مشخص شدن آخرین وضعیت مالکیتی و محدودیت های احتمالی لازم می باشد.

2-از نظر حدود اربعه سندی:

طبق مندرجات تصویر سند مالکیت مشاعی ارائه شده توسط خواهان به شماره چاپی390058صادره از اداره ثبت قلهک تهران، حدود اربعه ملک مزبور بصورت زیر تعریف شده است:

      –شمالاً بطول15متر به خیابان20متری احداثی.

      –شرقاً بطول35متر به قطعه16تفکیکی.

      –جنوباً بطول15متر به قطعه35تفکیکی.

      –غرباً بطول35متر به قطعه18تفکیکی.

3-از نظر معاینه محلی:

طبق معاینه محلی انجام شده، ملك مورد ارزیابی شامل یک قطعه زمین به مساحت سندی525مترمربع و با بر15متر رو به خیابان20متری شهید ابوالحسنی بوده که در قسمت شمالغربی آن دارای یکباب مغازه به مساحت حدود12مترمربع بوده(ولی نامه شهرداری به این فضای تجاری اشاره ننموده) و الباقی ملک مزبور بصورت زمین خالی است که از سه طرف در احاطه دیوار قطعات مجاور بوده و از سمت شمال با حصار و درب فلزی از پیاده رو خیابان منفک شده است. همچنین ملک مزبور دارای انشعابات شهری می باشد.

4-از نظر زیرپهنه کاربری اعلامی شهرداری و امکان صدور پروانه ساخت:

طبق اعلام شماره  504/9616مورخ25/2/1400شهرداری منطقه4تهران، ملک مزبور در حال حاضر فاقد کاربری تثبیت شده بوده، لیکن دارای زیرپهنه کاربریm113 می باشد(مختلط تجاری، اداری، خدمات با مسکونی) که همچنین طبق اعلام شماره504/12101مورخ3/3/1400شهرداری منطقه4تهران درصورت درخواست مالک جهت اخذ پروانه تخریب و نوسازی، امکان صدور پروانه ساختمانی مطابق با زیرپهنه فوق الذکر وجود دارد.

نظریه كارشناسي:

باتوجه به قیمت روز املاک مشابه و درحال نقل و انتقال در موقعیت مکانی ملک مورد نظر در مساحت عرصه سندی525مترمربع با بر15متر رو به معبر مربوطه و باتوجه موقعیت و ابعاد و معبر زمین و باتوجه به اینکه طبق اعلام شهرداری منطقه4تهران ملک مزبور دارای زیرپهنه کاربریm113 بوده و امکان صدور پروانه ساخت وجود دارد، ارزش پایه مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد ارزیابی باکلیه منضمات و باکلیه حقوق مکتسبه و صرفنظر از بدهی های احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و درصورت اصالت اسناد و امکان انتقال و تحویل به غیر،دركل برابر  سی و دو میلیارد تومان(32.000.000.000تومان) ارزيابي مي گردد.

تاریخ مزایده   1400/9/6ساعت 8 الی 8/30     در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت8الی8:30