فروش ملک مسکونی مشاع تهران مجیدیه

26000000000

توضیحات

9909980227700129

140068460000433188
اجراي احكام شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب دادنامه شماره 859صادره ازشعبه 17 دادگاه عمومی تهران و درپرونده اجرایی کلاسه 9900210ج  دعوی  حميد محتشمي عليه: حميدرضا منيري فسخودي – عليرضا جعفري – سرمايه گذاري وفاق  محکوم علیه محکوم به پرداخت 8/311/363/701ریال بابت محکوم به و 415/568/185ریال بابت نیم عشر دولتی  و مبلغ 221/364/101 ریال بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه دستور به توقیف و  فروش پلاك ثبتي 6283 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش11حوزه ثبت ملك قلهك تهران  صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

نام ونام خانوادگی صاحب ملک:عليرضا جعفري

2-محل وقوع ملک: تهران، مجيديه.خ شهيد پناهي نيا (ضلع جنوب شرقي ميدان هروي ) پلاك 159 طبقه چهارم

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک: مسکونی

4- توصیف اجمالی ملک: :

محل تعرفه شده واقع در تهران- مجيديه.خ شهيد پناهي نيا (ضلع جنوب شرقي ميدان هروي ) پلاك 159 طبقه چهارم به پلاك ثبتي 6283 فرعي از 43 اصلي واقع در بخش11حوزه ثبت ملك قلهك تهران در حضور وكيل خواهان به ملك فوق الاشاره در تاريخ 1400/05/06 و مجددا در تاريخ 1400/07/04 مراجعه شد . در طبقه چهارم دو واحد موجود است كه بنا به اظهارات واحد واقع در سمت غرب طبقه چهارم مورد نظر ارزيابي ميباشد ، بنا به ابلاغ آن رياست محترم ذيل لايحه ابرازي اينجانب به شماره رهگيري 1400220839322294 مورخ 09/05/ 1400 و ابلاغ قضايي صادره در خصوص ارزيابي از خارج ملك، با توجه به عرف منطقه و آپارتمان مجاور در همان طبقه ساختمان مراتب بررسي و بشرح ذيل اعلام نظر ميگردد: الف – مشخصات ثبتي و ساختماني ملك: براساس تصوير استعلام ثبتي ابرازي بشماره 140085601026008656 مورخ 19/03/1400 سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهار به مساحت 101 متر مربع از پلاك ثبتي 6283 فرعي از 43 اصلي به پلاك مفروز و مجزي شده 10826 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 حوزه ثبت قلهك تهران استان تهران به نام آقاي عليرضا جعفري در سند مالكيت با شماره چاپي 497183 سري الف سال 99 مثبوت است . آپارتمان موصوف درطبقه چهارم از ساختماني 4 طبقه روي همكف و زيرزمين و داراي آسانسورمشاعي و باقدمتي درحدود 18 سال ساخت و مشتمل بر يك طبقه زيرزمين (پاركينگ و انباري ) و همكف ( تجاري ) و 4 طبقه مسكوني و تجاري -اداري روي همكف ، مجموعاً 13 واحد مسكوني-اداري – تجاري واقع شده است . نماي جنوبي و غربي ساختمان با پوشش سنگ و پنجره هاي فلزي با شيشه تكجداره و درب ورودي اصلي آپارتمان از نوع چوبي است . سيستم سرمايش و گرمايش با كولر آبي و شوفاژ است . كف و ديوار راه پله با پوشش سنگ است . بنا به اطلاعات موجود در سايت شهرداري تهران ملك در پهنه M112 است كه در طبقه همكف سه واحد تجاري و در طبقات اول و دوم و چهارم هر كدام يك واحد تجاري و الباقي واحدها مسكوني هستند كه واحد تعرفه شده در طبقه چهارم سمت غرب نيز تجاري ذكر شده است. نظريه كارشناسي : با توجه به بازديد به عمل آمد ه، موقعيت ملك ، و قدمت بنا، ميزان عرصه و اعياني و ساير عوامل موثر در تعيين قيمت، ارزش عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه چهارم به مساحت 101 متر مربع با كليه متعلقات و ضمايم سندي و باقد رالسهم از عرصه وساير مشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه ها اجرايي آن به شرح موصوف به مساحت 101 متر مربع به پلاك ثبتي 6283 فرعي از 43 اصلي به پلاك مفروز و مجزي شده 10826 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 حوزه ثبت قلهك تهران در آدرس تهران- مجيديه.خ شهيد پناهي نيا (ضلع جنوب شرقي ميدان هروي ) پلاك 159 طبقه چهارم سمت غربي ،در صورت تخليه و عدم هر گونه بدهي و ديون به ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و خصوصي و بانكها و اشخاص حقيقي و حقوقي و به ماخوذ قيمت روز كارشناسي معادل مبلغ 52/000/000/000 ريال و ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ ملك موصوف به مبلغ 26/000/000/000 ريال ( بيست و شش ميليارد ريال ) ارزيابي و اعلام نظر مي گردد. /…./

مقرر گرديد 1/03 دانگ از سه دانگ از ششدانگ ملك فوق الذکر در روز چهارشنبه  مورخه 1400/10/1از ساعت 9 الي 9/30  از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 8/948/295/987 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام شعبه 17 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران-سعید دهقان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/01ساعت9الی9:30