فروش ملک مسکونی مشاع تهران قنات کوثر

4222220

توضیحات

140091920000566755

140068460000431018
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

احتراما پیرو آگهی 0068460000422816مورخ 26/08/1400درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بخش شریف آباد بشماره 0000159 مورخ21/6/1400 محکوم علیه محسن توکلی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ10.520.000.000  ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له نفیسه مرادی ونيز پرداخت مبلغ526.000.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره  7794 فرعی از85 اصلی  واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران قنات کوثر خیابان 20متری مسجد خیابان ششم غربی پلاک45واحد 3 و با کیفیت به مساحت هشتادوپنج مترو هشت دسیمتر مربع (85.08) با عنایت به بازدید عیانی احداث شده در عرصه یک ساختمان 5طبقه مسکونی طبقه زیرزمین با بهره برداری پارکینگ طبقات اول تا چهارم درهر طبقه 2واحد بنا شده و در مجموع 8واحد است .آپارتمان واقع در طبقه دوم طبقه روی همکف دارای سالن پذیرایی دو اتاق خواب یک دستگاه سرویس بهداشتی یک دستگاه دستشویی و حمام و سرویس فرنگی فرش کف سالن و اطاق سرامیک آشپزخانه اپن همراه با کابینت ام دی اف و بدنه دیوارها رنگ فرش کف سرویسها سرامیک و بدنه دیوار کاشی پنجره پروفیل آهنی همراه با شیشه تک جداره سیستم برودتی کولر آبی و گرمایش موتور خانه مرکزی و رادیاتور و شومینه می باشد .موقعیت عرصه نسبت به گذر شمالی نمای ساختمان سنگ پله ها و فرش پاگرد راه پله ها سنگ دیوار راه پله سنگ تانصب پنجره پروفیل آهنی نردهای آهنی نردهای راه پله پروفیل آهنی فاقد آسانسور دارای کنتور آب و گاز مشترک کنتور برق اختصاصی می باشد .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  19.000.000.000ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک متعلق به پدر محکوم علیه می باشد در حال حاضر در تصرف مادر محکوم علیه می باشد. ملک مسکونی در اختیار و تصرف مادر محکوم علیه است ملک مذکور تجاری نیست و مسکونی است ملک مذکور اجاره نمی باشد و در رهن بانک هم نمی باشد . لذا مقرر گردید  دو سهم مشاع از نه سهم از پلاک  ثبتی بشماره  7794 فرعی از85 اصلی  واقع در بخش 11 تهران به مبلغ 4.222.220.000ريال  در روز سه شنبه مورخ 16/9/1400    ازساعت 10الی 10:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62 تقی زاده مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت10الی10:30