فروش ملک مسکونی مشاع تهران صادقیه

2300000000

توضیحات

9809980229500864

140068460000430084
اجراي احكام شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 9/35/1400ج    تاریخ مزایده1400/9/13  ساعت 13/30 الی 14

 به موجب اجرائیه صادره به شماره  350مورخ 99/10/20 خانم بتول شکاری فرزند محمد محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1/480/541/872 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای سعید رنجبرو مبلغ 74/000/000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی 24370فرعی از 126 اصلی مفروز از 221اصلی از فرعی واقع در بخش11 تهران که سه دانگ از ششدانگ متعلق به محکوم علیه  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ30/000/000/000 ریال معادل 3/000/000/000تومان ارزیابی گردیده است با توجه به اینکه پلاک مذکور توسط بانک سینا به مبلغ 2/300/000/000ریال توقیف مقدم میباشد هم در قبال ان مبلغ و هم به میزان محکوم به شعبه 35 دادگاه از سه دانگ مشاع به مبلغ 1/480/541/872 ریال بابت محکوم به  به مزایده گذاشته میشود            

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: بتول شکاری  فرزندمحمدمالک سه دانگ از ششدانگ

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن:  تهران -صادقیه -خ بزرگ راه اشرفی اصفهانی- قبل از تقاطع بزرگ راه شهید همت – خ شهید قموشی-خ بهار -ک یکم-پ 2طبقه اول – واحد یک

3-ضعیت ثبتی:سه دانگ از ششدانگ مشاع  عرصه و اعیان یک دستگاه اپارتمان مسکونی  به شماره 2437فرعی از 126 اصلیواقع در طبقه اول  قبه مساحت 118/72متر مربع  اصلی بخش 11تهران طبق ثبت شماره 57922صفحه 16 دفتر جلد 180 ثبت کن بنام بتول شکاری با کد ملی 1551735571مالک سه دانگ از ششدانگ میباشد و این پلاک طبق سند رهنی 50462مورخ 1397/2/19دفتر خانه 581بنفع بانک سینا توقیف شده است این ملک بصورت جنوبی ساز و نمای اجری سه سانت در سه طبقه احداث گردیده طبقه زیر زمین بصورت فضایپارکینگ و انباری و تاسیسات بوده و هر یک از طبقات اول و دوم داری یک واحد مسکونی و در کل این ساختمان دارای دو دستگاه اپارتمان مسکونی که مساحت عرصه ساختمان اصلی حدود 220متر مربع با بر 10 متر رو به معبر 10 متری مربوط است واحد دارای یک هال پذیرائی -دو اطاق خواب-اشپزخانه با کابینت چوبی -دارای حمام و سرویس بهداشتی و کفپوش پارکت و دیواره ها نقاشی شده و دربها ی اچ دی اف و پنجره ها فولادی و دارای گرمایش موتورخانه و شوفاز و سرمایش کولر ابی و دارای ایفون صوتی و انشعاب برق مستقل و اب و گاز اشتراکی و یک واحد پارکینگ و یک انباری میباشد که مالک از ان بهره برداری میکند

4-مورد مزایده سه دانگ از ششدانگ مشاع عرصه و اعیان یک دستگاه اپارتمان مذکور با توجه به محل وقوع ملک – مساحت – نوع ساخت – قدمت بنا – مشروط بر بلامعارض بودن و عدم وجود منعی از نظر انتقال و فارغ از هر گونه تعهد – دیون و بدهی احتمال  کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه پیشنهادی مزایده 30/000/000/000 ریالارزش سه دانگ از ششدانگ تعین نموده است .که یک توقیف رهنی مقدم به مبلغ 2/300/000/000ریال دارد و دیگری توقیف دوم بنام شعبه 35 به مبلغ 1/480/541/872ریال به مزایده گذاشته میشود

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ 1400/9/13 از ساعت 13/30 الی 14 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر  واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک  مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اجرای احکام شعبه 35 دادگاه عمومی تهران —— اسحاقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت13:30الی14