فروش ملک مسکونی مشاع تهران شوش شرقی

717000000

توضیحات

9109982515101127

140068460000417236
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

برگ آگهی مزایده(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان قم  بشماره 910829  مورخ 27/6/1400  محکوم علیه محسن اسماعیلیان مقدم  محكوم است به ‌پــرداخت  تعداد 190سکه تمام بهار آزادی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له سکینه میر مجیدی هاوستین ونيز پرداخت مبلغ 5.000.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف  پلاک ثبتی بشماره  8447 فرعی از4678  اصلی  واقع در بخش 7  تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران شوش شرقی خیابان میر سعیدی 20متری منصور خیابان میری آشتیانی کوچه طوطی پلاک9  و با کیفیت مالک آقای حسن اسماعیلیان مقدم نام پدر ابولقاسم مالک یک دانگ مشاع و خانم عصمت خانم صفت امان حصاری فرزند حسین مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان اعلام شده است .به مساحت 43متر مربع بنا به مشاهدات ساختمان مورد تعرفه بصورت دو نبش از ظلع جنوبی به کوچه طوطی و از ظلع غربی به بن بست اول محدود می گردد ساختمان با نمای آجر فشاری و مملات نرمه سیمانی و پنجره های فلزی در دو طبقه با درب آدم رو موجود می باشد .در طبقه همکف و اول هر کدام دارای دو اتاق تو در تو می باشد حمام با سرویس فرنگی سرویس ایرانی سینگ ظرفشویی در حیاط غربی واقع شده اند کف واحد از موکت و دیوارهای سنگ نقاشی و کاغذ دیواری شده و کف حیاط موزائیک مفروش شده است ملک دارای انشعاب برق گاز آب و سیستم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش از بخاری گازی و آبگرمکن دیواری می باشد در زمان بازدید واحد مورد مورد بهره برداری وراث مالکین بوده است .  با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ  مبلغ  4.300.000.000 ريال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید مراجعه که پس از بررسی ملک مذکور مسکونی می باشد .و در حال حاضر آقایان امید و حمید اسماعیلیان مقدم از ورثه متوفی در آن سکونت دارند و اجاره نمی باشد . لذا مقرر گردید سهم الارث محکوم علیه یک دانگ از ششدانگ  ثبتی بشماره  8447 فرعی از4678  اصلی  واقع در بخش 7  تهران به مبلغ 717.000.000ريال در روز  یکشنبه مورخ 14/9/1400 ازساعت 9الی 9:30  با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران  میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1      از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

 

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت9الی9:30