فروش ملک مسکونی مشاع تهران شهرک گلستان

170000000000

توضیحات

9709982164300945

140068460000432828
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

موردمزايده: سه دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي شماره 14113 فرعي از 1863 اصلي واقع در تهران، شهرك گلستان (به ميزان محكوم به ونيم عشر) ازسهم آقاي عباس مجيدي از كل ساختمان ارزش3دانگ ملك به مبلغ 170/000/000/000 ريال معادل هفده ميليارد تومان مي باشدكه مبلغ120/000/000/000ريال بابت قسمتي ازمحكوم به پرونده درنظرگرفته ميشودومبلغ50/000/000/000ريال به عنوان مستثنيات دين محكوم عليه درنظرگرفته ميشود.

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901493/ج2 موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عباس مجيدي مبني بر پرداخت مبلغ 433/364/890/434 ريال بابت اصل خواسته وهمچنين مبلغ15/167/771/165ريال بابت هزينه دادرسي وهمچنين مبلغ200/000/000ريال بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ 20/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له مسكن انجمن دندانپزشكان عمومي ايران و مبلغ 21/668/244/521 ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له شماره  پلاك 14113 فرعي از 1863 اصلي واقع در تهران، شهرك گلستان متعلق به محكوم عليه توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 پرونده به شماره بايگاني ‏‏9901493 موضوع اجرائيه له تعاوني مسكن انجمن داندانپزشكان ايران و عليه آقاي عباس مجيدي مبني بر ‏ارزيابي پلاك 14113 فرعي از 1863 اصلي واقع در تهران، شهرك گلستان اينجانبان اعضاي هيئت ‏كارشناسي منتخب پس از مطالعه پرونده، بررسي مدارك و مستندات ارائه ‌شده، در معيت وكيل محكوم‌عليه ‏از ملك بازديد به عمل آورده و با انجام معاينات و اندازه گيري هاي لازم و انجام تحقيقات محلي و پس از ‏بحث و بررسي‌، گزارش كارشناسي خود را به شرح زير تقديم مي‌داريم:‏ ‏1-‏ ‏ قرار هيئت كارشناسي :‏ ‏ هيئت كارشناسي منتخب، مطابق قرار كارشناسي نسبت به ارزيابي پلاك 14113 فرعي از 1863 اصلي واقع ‏در تهران، شهرك گلستان اقدام و نتيجه را اعلام نمايند.‏ ‏2-‏ ‏ موقعيت ملك :‏ ملك موردنظر در تهران – شهرك گلستان-خيابان بنفشه-كوچه بنفشه پنجم-پلاك 13 و در مختصات ‏جغرافيائي در دستگاه يو.تي.ام 3956458 522235 ‏N‏39 واقع ‌شده است. ‏ ‏3-‏ ‏ مستند مالكيت ارائه ‌شده :‏ سند مالكيت تك برگي ارائه شده با شماره سريال 900750 98/الف در تاريخ 26/08/1398 در حوزه ثبت ‏ملك زيبادشت تهران ثبت شده است. نوع و ميزان مالكيت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان ذكر ‏شده است. مشخصات ملك به شماره 14113 فرعي از 1863 اصلي مفروز و مجزي از 1863 بخش ثبتي ده به ‏مساحت عرصه 500 مترمربع معرفي شده است. مشخصات مالك آقاي عباس مجيدي فرزند داودعلي ذكر ‏شده است.‏ حدود اربعه ملك به ترتيب زير آمده است: ‏ ‏ شمالاً: پي است به طول 12.5 متر به قطعه 3142 ‏ ‏ شرقاً : پي است به طول 40.0 متر به قطعه 3153 ‏ ‏ جنوباً: پي است به طول 12.5 متر به خيابان به عرض 12 متر ‏ غرباً: پي است به طول 12.5 متر به قطعه 3151 ‏ ‏4-‏ ‏ وضعيت موجود و نحوه بهره برداري:‏ ملك مورد ارزيابي با مساحت عرصه500 مترمربع از قطعات شمالي كوچه با بر 12.5 متر مشرف به ‏خيابان 12 متري است كه در آن ساختماني چهار طبقه شامل زيرزمين با كاربري پاركينگ و انباري و ‏طبقات همكف، اول و دوم به صورت هر طبقه يك واحد مسكوني در آن احداث شده است. قدمت ‏بناي احداثي در حدود 20 سال است. سند تفكيك آپارتماني براي سه واحد مسكوني موجود اخذ نشده ‏است. طبق اعلام وكيل آقاي مجيدي طبقه اول مورد بهره برداري محكوم عليه قرار دارد و دو واحد ‏مسكوني در مالكيت ايشان و ساير شركاء نسبت به قدرالسهم مشاعي قرار دارد و در زمان بازديد هر سه ‏واحد مسكوني مورد بهره برداري قرار داشت. در نماي ساختمان سنگ گرانيت به كار رفته و پنجره ها ‏از پروفيل هاي فولادي ساخته شده است. ساختمان فاقد آسانسور است. كف حياط با موزائيك فرش ‏شده و در قسمتي از آن باغچه ايجاد شده است. كف پاركينگ با سنگ سفيد چيني مفروش شده و ‏ديوارهاي آن تا زير سقف با سنگ پوشش داده شده است. سطح اشغال هر طبقه در حدود 300 مترمربع ‏است كه دو نورگير در وسط ساختمان و قسمت شمالي آن به مساحت تقريبي 43 مترمربع براي ‏نورگيري فضاها تعبيه شده است. كف و ديوارهاي فضاهاي مشاعي ساختمان( راه پله ها و راهروها) تا ‏زير سقف با سنگ سفيد درجه يك چيني كار شده و براي نرده هاي راه پله از پروفيل هاي فلزي و ‏فرفوژه ساخته شده است. ساختمان داراي انشعابات برق، گاز، آب و تلفن است. مشخصات طبقه اول ‏مسكوني به اين شرح است. واحد مسكوني با سه اتاق خواب و هال و نشيمن كه با اختلاف سطح از ‏فضاي پذيرائي و آشپزخانه قرار دارد. كف واحد با سراميك طرح چرم فرش شده است. ديوارها كاغذ ‏ديواري شده و سقف پذيرائي با طرح هاي حجمي و نورپردازي اجرا شده است. سيستم گرمايش ‏ساختمان از طريق تأسيسات مركزي و شوفاژخانه تأمين مي گردد و براي سرمايش ساختمان كولر آبي ‏مورد استفاده است.‏ ‏5-‏ ‏ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري:‏ نظر به مطالب طرح‌شده در بخش‌هاي مختلف اين گزارش و با توجه به معاينات به‌عمل‌آمده و در نظر گرفتن ‏موقعيت، كاربري، دسترسي، قدمت و مصالح به‌كاررفته در بنا و بر اساس تحقيق محلي و در نظر گرفتن ‏عرف بازار و ساير عوامل مؤثر در كارشناسي، با فرض بلامعارض بودن ملك و بدون نظر گرفتن هرگونه ‏بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري هرگونه عين و منافع و ساير حقوق غير مكشوف ديگر به ‏اشخاص ثالث و مشروط بر اين‌كه منعي در نقل‌وانتقال ملك وجود نداشته باشد. ارزش شش دانگ پلاك ‏ثبتي شماره 14113 فرعي از 1863 اصلي مفروز و مجزي از 1863 بخش ثبتي شماره ده مبلغ ‏‏340.000.000.000 ريال معادل سي و چهار ميليارد تومان و سه دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي موصوف ‏سهم آقاي عباس مجيدي از كل ساختمان به مبلغ 170.000.000.000 ريال معادل هفده ميليارد تومان ‏ارزيابي و اعلام مي‌گردد. ‏ در ضمن با توجه به عدم افراز سهم مشاعي محكوم عليه از ملك مورد ارزيابي و ضرورت ارزيابي كل ‏پلاك،

موردمزايده: سه دانگ از شش دانگ پلاك ثبتي شماره 14113 فرعي از 1863 اصلي واقع در تهران، شهرك گلستان (به ميزان محكوم به ونيم عشر) ازسهم آقاي عباس مجيدي از كل ساختمان ارزش3دانگ ملك به مبلغ 170/000/000/000 ريال معادل هفده ميليارد تومان مي باشدكه مبلغ120/000/000/000ريال بابت قسمتي ازمحكوم به پرونده درنظرگرفته ميشودومبلغ50/000/000/000ريال به عنوان مستثنيات دين محكوم عليه درنظرگرفته ميشود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/20ساعت 10 الي  10/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت0الی10:30