فروش ملک مسکونی مشاع تهران شهرک راه اهن

6250000000

توضیحات

9209984455600680

140068460000435865
شعبه 3 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(نوبت اول)

در اجرای مفاد نیابت شماره 980684صادره از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو در خصوص توقیف اموال آقای نعمت اله عقبائی فرزند اباصلت موضوع مزایده ملک به پلاک ثبتی 1863/3016 بخش 10 واقع در شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر بلوار هاشم زاده سمت راست بلوار اقاقیا سمت راست خیابان رز کوچه رز 4 پلاک 16 به ثبت رسیده است. با مشخصه های ذیل:

1- مورد مزایده: طبق استعلام اداره ثبت، به شماره نامه 140085601147009094 مورخ 1400/04/12 ملک به پلاک ثبتی 1863/3016 بخش 10 مفروز و مجزی از پلاک یازده فرعی از اصلی مذکور به مساحت عرصه (181/8 متر مربع) به نام آقای نعمت اله عقبائی مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان دارای سند مالکیت اصلی با شماره چاپی 856945 سری د سال 93 است . سند دارای یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1397168000088886 مورخ 1397/01/21 صادره از ریاست محترم شعبه 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 23 ذیل شماره بازداشتی 1148 است.

2-مشخصات اعیانی (ملک مورد مزایده): ملک مورد نظر زمینی جنوبی با ساختمانی دو طبقه بر روی پارکینگ با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک با نمای شمالی سنگ گرانیت و پنجره های یک جداره فلزی است.راه دسترسی به طبقات راه پله با سنگ کف پله گرانیت و دیواره سرامیک و نرده فلزی است.داخل واحدهای مشابه اول و دوم، شامل دو اطاق خواب و در راهروی دسترسی به اطاق خواب ها حمام و سرویس بهداشتی کاشی کاری شده است.آشپزخانه اپن کاشی کاری شده با کابینت زمینی و دیواری MDFدر مقابل هال و پذیرایی است. کف واحد سرامیک و دیواره سفیدکاری و روی آن نقاشی است.سرمایش واحد ها با کولر آبی و گرمایش توسط موتور خانه و رادیاتور های آلومینیومی در اطاق ها تامین می شود. طبق برگ پایان کار به شماره 222004756 مورخ 1385/04/21 مساحت مفید هریک از طبقات 112/87 متر مربع و دو واحد پارکینگ مسکونی به مساحت 112/13متر مربع است. 3- نظریه کارشناسی: با توجه به شرایط مذکور برای ملک مورد نظر به شرط صحت مدارک ارائه شده و با در نظر گرفتن تغییرات ارزش املاک و نداشتن بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و نداشتن منع قانونی برای معامله، ملک با سند تک برگی به شماره سریال 856945 د 93 مربوط به سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان و در نظر گرفتن قدرالسهم از عرصه از عرصه شصت و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل شش میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان (6/250/000/000تومان) ارزیابی می شود. 4- زمان و نحوه مزایده: پلاک مذکور دارای کاربری مسکونی می باشد مقرر گردید در روز دوشنبه 1400/09/22 از ساعت 10 لغایت 11 صبح از طریق مزایده در نشانی تهران خ شهید فیاض بخش دادسرای ناحیه 23 تهران شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران به فروش می رسد.مزایده حضوری و قیمت و قیمت پایه از مبلغ کارشناسی به میزان شصت و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به فردی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد .10% ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف خواهد بود مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم شعبه نماید.در غیراینصورت 10% دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادرکننده حکم سند ملک پس از طی تشریفات که توسط خریدار انجام می گیرد (مفاصا حسابهای لازم جهت انتقال سند) به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد. در صورتی که افراد مایل به بازدید از ملک باشند پنج روز قبل از مزایده می توانند در شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه 23 تهران حاضر تا ترتیب بازدید آنان از محل فراهم گردد. ضمنا این شعبه در خصوص تخلیه و تحویل ملک به خریدار هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مدير دفتر شعبه دادياري شعبه 3 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 23 (ويژه نيابت) تهران – نرگس سلمان پور تهران – خيابان خيام شمالي – ضلع شمالي پارك شهر – خيابان فياض بخش

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10 الی11