فروش ملک مسکونی مشاع تهران شهرک اکباتان

55000000000

توضیحات

9509982164300571

140068460000431210
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

موردمزايده:كه سه دانگ ملك جزءمستثنيات دين مي باشدو50درصدملك به فروش مي رود( 50پنجاه سهم مشاع) ازيكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع يكدستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 2395/40189 واقع در بخش 10 تهران   واقع در تهران –شهرك اكباتان فاز يك بلوك( A1 ) ورودي 5 طبقه12 واحد 106

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 970548/2ج محکوم عليه آقاي  رضا استيري به پرداخت مبلغ 8/900/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 30/135/400/000ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ 309/500/000ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ200/000/000 ريال بابت حق الوكاله و مبلغ بابت خسارت تاخير در حق آقاي ناصر جاويدكيائي و پرداخت هزينه اجرايي به مبلغ در حق دولت گرديده است. و مبلغ 1/910/564/745ريال بابت هزينه اجرايي در حق دولت مي باشد؛ در راستاي استيفا مطالبات محكوم له  متعلق به محكوم عليه توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود .

پرونده به شماره بايگاني 970548  در خصوص ارزيابي يكدستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 2395/40189 واقع در بخش 10 تهران  پس از هماهنگي با طرفين و مطالعه مدارك پرونده و مستندات ارائه شده  از موقعيت ملك بازديد و بررسي لازم بعمل آمد كه گزارش آن به شرح ذيل تقديم مي گردد : الف ) موقعيت ملك و آپارتمان : محل وموقعيت آپارتمان واقع در تهران –شهرك اكباتان فاز يك بلوك( A1 ) ورودي 5 طبقه12 واحد 106 ميباشد . ب ) مشخصات ثبتي ملك : مطابق دفترچه سند مالكيت به شماره 208062 ششدانگ يكدستگاه آپارتمان شماره 489 طبقه دوازدهم بلوك يك به مساحت 145/70 متر مربع به پلاك شماره 4189 فرعي از 2395 اصلي مفروز احداثي در پلاك 37008 فرعي واقع در بخش 10 تهران اراضي طرشت بنام آقاي رضا استيري ميباشد. اين سند طي سند رهني به شماره 9418 مورخ 88/12/27 در رهن بانك صنعت و معدن براي مدت پنج سال قرار گرفته است. همچنين بر اساس پاسخ استعلام شماره 9954 مورخ 97/03/20 اداره ثبت اسناد و املاك زيبادشت اين سند ابتدا بنام شركت سهامي نوسازي عمران تهران صادر و سپس مع الواسطه برابر سند 122753 مورخ 74/02/05 دفترخانه 337 تهران بنام آقاي رضا استيري منتقل گرديده است و سپس در رهن بانك صنعت و معدن قرار گرفته و نسبت به آن اجرائيه صادر شده است و برابر نامه مورخ 92/03/12 مجتمع قضايي قدس تهران و نامه مورخ 95/06/03 اجراي احكام شعبه 218 دادگاه عمومي تهران بازداشت است. اين واحد فاقد پاركينگ وانباري ميباشد. پ ) مشخصات عمومي ساختمان و آپارتمان : فاز يك شهرك اكباتان داراي 10 بلوك ميباشد كه به دو قسمت 4 و 6 بلوكي تقسيم شده و به ترتيب در شمال و جنوب استاديوم شهيد دستگردي واقع شده اند. بلوك(A1 ) در بلوكهاي جنوبي است. اسكلت ساختمانها به صورت بتني است و قدمت آنها به بيش از 45 سال ميرسد .آپارتمان مذكور در ورودي پنج ، طبقه دوازدهم واحد 106 واقع شده و در اين طبقه 4 واحد مسكوني در چهار طرف پاگرد راه پله قرار گرفته است .اين طبقه داراي دو دستگاه آسانسور با كابين استيل با ظرفيت 4 نفر ميباشد. داراي هال و پذيرايي  آشپزخانه  سه اتاق خواب و يك اتاق كوچك به صورت انباري و سرويسهاي بهداشتي ايراني و فرنگي و حمام ميباشد. كف آپارتمان سراميك و كف اتاقها لمينت شده است .ديوارها نقاشي و بخشي هم سنگ تزئيني كارشده است. پنجره ها از آلمينيوم رنگي است. سيستم سرمايش و گرمايش به صورت مركزي و فن كويل است. انشعابات آب و برق و گاز برقرار است. ت ) نظريه هيأت كارشناسي : با عنايت به كليه موارد فوق الذكر و با توجه به تصوير اسناد مالكيت ارائه شده و با فرض اصالت كليه مدارك و مستندات ارائه شده و همچنين با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر بر موضوع و موقعيت ملك و عمرآن و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي و يا وام به اشخاص حقيقي و حقوقي ، ارزش ششدانگ يكواحد آپارتمان مسكوني با مشخصات فوق الذكر به مساحت 145/70 متر مربع به مبلغ 55/000/000/000 ريال معادل پنج ميليارد و پانصد ميليون تومان ارزيابي ميگردد.

موردمزايده:كه سه دانگ ملك جزءمستثنيات دين مي باشدو50درصدملك به فروش مي رود( 50پنجاه سهم مشاع) ازيكصدسهم مشاع از6دانگ مشاع يكدستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 2395/40189 واقع در بخش 10 تهران   واقع در تهران –شهرك اكباتان فاز يك بلوك( A1 ) ورودي 5 طبقه12 واحد

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/15 ساعت  10/30  الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10:30الی10:45