فروش ملک مسکونی مشاع تهران شهرزیبا

21040000000

توضیحات

9909982163200834

140068460000449411
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

**آگهي تقسيم تركه اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0002420/ج2 مبني بر فروش ملك مشاعي  ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي 57 فرعي از 339 اصلي مجزا شده از پلاك 1 فرعي از اصلي مذكور بخش 10 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين ( ابوالفتح صفري – فريده صفري – شادي صفري – فريدون صفري – سيدمهدي مقدسي حاجي آقا) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود

رئيس محترم شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران سلام عليكم احتراما” عطف به پرونده كلاسه 9909982163200834 ( شماره بايگاني شعبه 0002420 ) در خصوص ارائه نظريه كارشناسي پيرامون موضوع مورد اختلاف خواهان ( آقاي ابوالفتح صفري )به طرفيت ( خانم ها شادي و فريده صفري و آقاي فريدون صفري در پرونده صدرالذكر اينجانب كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و بررسي مدارك ارائه شده در اجراي قرار كارشناسي از محل مورد اختلاف واقع در تهران – شهرزيبا – بلوار تعاون – شربياني – خيابان رحماني – روبروي افق كوروش – ساختمان مريم – پلاك 17- طبقه اول جنوب غربي بازديد و بررسي محلي بعمل آمد و ضمن در نظر گرفتن دستور دادگاه محترم نظريه كارشناسي به شرح ذيل اعلام ميگردد: خواسته اجرا : كارشناس منتخب ضمن معاينه ملك مورد خواسته و بررسي مساحت و ميزان متراژ ملك ، بررسي ميزان حصه مورث طرفين ، وضعيت استقرار ملك و نوع مصالح به كار رفته در ملك و قدمت بنا بصورت مستدل و مستند ظرف حداكثر يك هفته از تاريخ اجراي قرار كارشناسي نسبت به تعيين بهاي ملك موصوف و تناسب و تقسيم آن في مابين وراث با در نظر گرفتن حق اسمي ايشان ( خواهان ) در صورت عدم شرايط تقسيم به رد يا تعديل ، تقسيم فروش ملك با قيمت آن مشخص شود. شرح گزارش كارشناسي : 1- برابر مستندات ابرازي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي 57 فرعي از 339 اصلي مجزا شده از پلاك 1 فرعي از اصلي مذكور بخش 10 تهران واقع در جنوب غربي طبقه اول مجتمع 32واحدي مريم ( بصورت دو بلوك 16واحدي احداث شده است ) به مساحت 63.76 متر مربع كه مقدار 2.6 متر مربع آن بالكن است بانضمام يك واحد پاركينگ به مساحت 11 متر مربع در شرق طبقه زيرزمين و يك باب انباري در زيرزمين كه از سوي شهرداري منطقه 5 گواهي پايان كار شماره 52129351 مورخ 89/11/20 براي مجتمع مذكور صادر شده است . واحد مورد اختلاف در طبقه اول سمت جنوب غربي بصورت يك خواب -پذيرايي – آشپزخانه با كابينت mdf – سرويس بهداشتي ايراني و فرنگي – حمام – انباري و پاركينگ اختصاصي – پنجره ها بصورت upvc و فضاي داخلي آشپزخانه بصورت كف سراميك و بدنه كاشي مي باشد . بدنه هال و پذيرايي و اتاق ها بصورت نقاشي و سقف نيز داراي گچ بري و ابزار كاري مي باشد و سيستم سرمايش واحد كولر آبي و گرمايش نيز پكيج مي باشد. قدمت ساخت بنا حدود 11 سال بوده و ساختمان مذكور بصورت بتن آرمه و هر طبقه آن در هر بلوك 4 واحد در 6 طبقه ( 32 واحد ) كه دو طبقه آن مشاعات (پاركينگ و انباري) احداث گرديده ، ساختمان مذكور سه بر مي باشد و داراي دو چشمه آسانسور مي باشد( هر بلوك يك چشمه ) و نماي خارجي آن نيز سنگي اجرا شده است. 2- برابر بررسي هاي بعمل آمده واحد موصوف داراي سند دفترچه اي به شماره پلاك قطعه ششم تفكيكي به شماره 57 فرعي از 339 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك يكم واقع در بخش 10 تهران مي باشد و برابر مندرجات سند مالكيت ششدانگ پلاك بالمناصفه بين خانم پري صفري و خانم شادي صفري تقسيم شده است. 3- ملك مورد نظر كه بصورت يك واحد آپارتمان بوده با توجه به نحوه دسترسي و موقعيت قرار گيري ملك براساس قانون افراز و ساير قوانين ثبتي كشور قابليت تفكيك و افراز ندارد. 4- برابر گواهي حصر وراثت شماره 99/208/225 مورخ 1399/04/22 ، وراث مرحومه پري صفري عبارتند از : ابوالفتح ، فريده – شادي و فريدون شهرت همگي صفري فرزندان متوفي مي باشند. 5- با توجه به بررسي هاي صورت گرفته و در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي موثر و از جمله مشاعي بودن 3 دانگ از ششدانگ ارزيابي ملك به شرح ذيل صورت مي گيرد شماره پلاك ثبتي : 57 فرعي از 339 اصلي مفروز و مجزي شده از يك نام مالك آپارتمان : مرحومه پري صفري و خانم شادي صفري ( هركدام سه دانگ مشاع از ششدانگ ) شماره ورقه مالكيت سند: -شماره ثبت سند:100084 بخش ثبتي : بحش 10 تهران قطعه : 6 نوع كاربري ملك: مسكوني نوع ساختمان: ساختمان اسكلت بتني انشعابات: 1- آب: آپارتماني 2- برق : مستقل دارد 3- تلفن : دارد 4- گاز : آپارتماني منطقه شهرداري : 5 محله : – شماره گواهي پايان كار : 52129351 تاريخ گواهي پايان كار : 1389/11/20 شماره پروانه ساختماني : 220002094تاريخ پروانه : 1385/06/01 عرصه موجود : – تعداد كل طبقات :6( 2 طبقه مشاعات و 4 طبقه مسكوني) تعداد كل واحد :32 واحد ( در هر طبقه هر بلوك 4 واحد مسكوني) قدمت بنا : حدود 11 سال تعداد برها : 3 متراژ ملك : 63.76 متر مربع عرض معبر : 12 متر كاربري مورد ارزيابي مطابق اسنادرسمي :مسكوني نوع سقف : تيرچه و بلوك نوع سازه : بتني مصالح نما: سنگ مصالح كف : سراميك كيفيت طراحي معماري : خوب نماي داخلي واحد : رنگ آميزي و ابزار كاري امكانات مشاعي : راه پله آسانسور :دارد سيستم سرمايش : كولر آبي سيستم گرمايش : پكيج ارزش كل ملك : ارزش ششدانگ ملك فوق ( عرصه و اعيان به قدرالسهم ) با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي موثر در قيمت گذاري از جمله وضعيت مشاعات ، انشعابات ،مشاعي بودن آپارتمان و ساير موارد اعلامي در گزارش و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به اشخاص و نهادي دولتي نظير شهرداري و دارايي و… ، ارزش پايه هر متر مربع آن جهت برگزاري مزايده برابر 330/000/000 ريال و ارزش واحد آپارتمان با مساحت 63.76 مترمربع برابر 21/040/000/000 ريال ( معادل دو ميليارد و يكصد و چهارميليون تومان تمام ) برآورد و اعلام ميگردد. 6- رسيدگي انجام شده و اعلام نظر كارشناسي مبتني و محدود به تعرفه صورت گرفته از سوي اصحاب دعوي  معاينه محلي  مشاهدات عيني  قرار كارشناسي  بررسي اطلاعات و تصوير مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده و همچنين ارائه شده از سوي خواهان مي باشد و نظريه صرفا” بر اساس وضع موجود و فارغ از مسائل حقوقي مي باشد.بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظركارشناسي مدرك ديگري از سوي طرفين ارائه شودكه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود مي باشد.ضمنا” در زمان اجراي قرار خواندگان پرونده حضور نيافتند نتيجه گيري : با عنايت به مراتب مشروحه فوق ،بررسي هاي محلي به عمل آمده و با توجه به قرار صادره نظر اينجانب به شرح ذيل اعلام ميگردد: الف- با توجه به موقعيت و وضعيت قرارگيري براساس قانون افراز و ساير قوانين ثبتي كشور ملك مورد نظر قابليت تفكيك و افراز را ندارد. ب- ارزش پايه ششدانگ ملك فوق ( عرصه و اعيان به قدرالسهم ) جهت برگزاري مزايده با در نظر گرفتن تمامي پارامترهاي موثر در قيمت گذاري از جمله وضعيت مشاعات ، انشعابات و ساير موارد اعلامي در گزارش و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به اشخاص و نهادهاي دولتي نظير شهرداري و دارايي و…  ارزش هر متر مربع آن برابر 330/000/000 ريال و ارزش واحد آپارتمان با مساحت 63.76 مترمربع برابر 21/040/000/000 ريال ( معادل دو ميليارد و يكصد و چهارميليون تومان ) مي باشد .شايان ذكر است كه مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ ملك متعلق به خانم شادي صفري ( احدي از وراث ) مي باشد كه در صورت برگزاري مزايده بايستي مقدار سه دانگ مشاع آن مزايده گذاشته شود.

 با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/10/06 ساعت9/30 الي10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت9:30الی10