فروش ملک مسکونی مشاع تهران شهران

220000000000

توضیحات

9809982163600178

140068460000441020
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال غير منقول – نوبت اول

آگهي مزايده

مورد مزايده:1- ميزان25/01سهم مشاع از100سهم مشاع (معادل بيست وپنج سهم ويك صدم سهم مشاع از100سهم مشاع )ازملك به شماره 3810 فرعي از 66 اصلي مفروز و مجزي شده از 333 فرعي از اصلي مذكور قطعه 9 تفكيكي، بخش 11 حوزه ثبتي شميران استان تهران به ميزان55/029/200/000ريال بابت مطالبات آقاي فرشادصالح

2-همچنين سهم بانك بابت ضمانت نامه بانكي3/64سهم مشاع از100سهم مشاع  6  دانگ مشاع ملك به شماره 3810 فرعي از 66 اصلي مفروز و مجزي شده از 333 فرعي از اصلي مذكور قطعه 9 تفكيكي، بخش 11 حوزه ثبتي شميران استان تهران به مبلغ8/000/000/000ريال-سهم بانك

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9903724/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي جعفر جعفري  به پرداخت مبلغ 55/029/200/000 ريال بابت اصل خواسته خسارت تاخيرتاديه و  مبلغ 6/400/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 0ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي  فرشاد صالح و پرداخت مبلغ 2/751/460/000 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به  به شماره 3810 فرعي از 66 اصلي مفروز و مجزي شده از 333 فرعي از اصلي مذكور قطعه 9 تفكيكي، بخش 11 حوزه ثبتي شميران استان تهران متعلق  به محكوم عليه توقيف؛  ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

ارزيابي آپارتمان مسكوني، پرونده به شماره بايگاني 9903724  موضوع ارزيابي ششدانگ آپارتمان مسكوني موضوع پرونده به شماره بايگاني 9903724،  در معيت طرفين از محل و مشاعات ساختمان و در معيت خوانده از داخل آپارتمان مورد نظر بازديد به عمل آمده و گزارش و نظريه كارشناسي  تقديم مي‌شود. الف- مشخصات طرفين الف-1- خواهان: آقاي فرشاد صالح فرزند بهروز به نشاني تهران، شهران، خيابان عسگري، كوچه قشلاقي پلاك 15 الف-2- خوانده‌: آقاي جعفر جعفري فرزند حيدر به نشاني تهران، خيابان آزادي، خيابان اسكندري شمالي، پلاك 33 طبقه اول واحد 103 ب- مشخصات ملك مورد كارشناسي ب-1- وضعيت ثبتي: بر اساس تصوير سند مالكيت تك برگي ارائه شده توسط خوانده، شش دانگ آپارتمان مسكوني (عرصه و اعيان، طلق) به شماره 3810 فرعي از 66 اصلي مفروز و مجزي شده از 333 فرعي از اصلي مذكور قطعه 9 تفكيكي، بخش 11 حوزه ثبتي شميران استان تهران به مساحت 251/59 مترمربع (كه 4/71 مترمربع آن باكن است) به انضمام انباري قطعه 16 به مساحت 8/93 مترمربع در زير زمين اول به انضمام پاركينگ شماره 3 به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت شمالي زيرزمين سوم، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن، به نشاني زعفرانيه خ فيروزكوه پ 25 [پلاك 4 جديد] كدپستي 1988746534 بر اساس انتقال قطعي شماره 165632 مورخ 1390/05/19 توسط دفتر اسناد رسمي 86 تهران تحت مالكيت آقاي جعفر جعفري فرزند حيدر قرار گرفته است. بر اساس استعلام شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد مفتح از ثبت اسناد و املاك شميران (به شماره نامه 1399168014785335 مورخ 1399/10/23) و پاسخ حوزه ثبت ملك شميران به شماره 139905801056005861 مورخ 1399/10/24 كه تصوير آن در پرونده مضبوط است، آپارتمان مورد ارزيابي به «پلاك ثبتي شماره 3810 فرعي از 66 اصلي بخش 11 واقع در طبقه پنجم به مساحت دويست و پنجاه و يك متر مربع و پنجاه و نه دسيمتر مربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 139905801056005345 مورد ثبت شماره 441000 در صفحه 269 دفاتر شميران مميزي دو حوزه ثبت ملك شميران، مالك آقاي جعفر جعفري فرزند حيدر به شماره ملي 0569659027 مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 319724 سري الف سال 90، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است. محدوديت مالك يك مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1395168000791790 مورخ 1395/12/10 صادره از اجراي احكام شعبه 211 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران در تاريخ 1396/09/18 بازداشت مي باشد. ثبت دفتر املاك: رهني شماره 178045 مورخ 1395/11/07 دفترخانه اسناد رسمي شماره 227 شهر تهران كه به نفع بانك صادرات به مبلغ هشت ميليارد ريال به مدت 3 ماه ثبت شده است.» بر اساس تصوير گواهي ساختمان ابرازي طرفين، به شماره 2912 و تاريخ صدور 1378/03/08، ساختمان در عرصه اي به مساحت 936 مترمربع و اعيان به مساحت كلي 7749/40 مترمربع و اعيان مفيد 5326 مترمربع مجموعاً در 15 طبقه احداث شده است. ب-2- مشخصات فني و ظاهري: ساختمان آپارتمان مورد كارشناسي به نشاني زعفرانيه، خيابان فيروزكوه، پلاك 4 (پلاك 25 سابق) شامل 20 واحد مسكوني با سازه بتني است كه آپارتمان مورد ارزيابي به مساحت 251/59 مترمربع (كه حدود 4/7 مترمربع آن بالكني است كه در ضلع جنوب غربي و در مجاورت آشپزخانه قرار دارد) در سمت غرب طبقه پنجم قرار دارد. آپارتمان داراي يك واحد پاركينگ به شماره 3 و يك واحد انباري به شماره 16 در زير زمين مي باشد. ساختمان داراي يك دستگاه پله، دو رشته آسانسور، سالن اجتماعات و سالن ورزش تجهيز شده و مشاعات آبي (استخر و سونا) قابل بهره برداري در طبقه همكف مي باشد. در طبقه پنجم، لابي بين واحدها داراي كف و ديوار سنگ و در ورودي ضد سرقت مي باشد. آپارتمان مورد نظر داراي 4 اتاق خواب با پوشش كف سنگ، دو خواب مستر داراي سرويس بهداشتي فرنگي، آشپزخانه باز، پوشش ديوارها تركيب رنگ و كاغذ ديواري، سيستم سرمايش چيلر، گرمايش موتورخانه مركزي و شومينه گازي، سرويس ورودي فرنگي. ج- نظريه كارشناسي با توجه به شرايط زماني و موقعيت مكاني عرصه و اعيان و وضعيت كمّي و كيفي آن و با در نظر گرفتن جهات مؤثر در تعيين ارزش ششدانگ آپارتمان مورد ارزيابي با قدرالسهم از عرصه و مشاعات، بدون در نظر گرفتن هرگونه توقيف و وجود معارض احتمالي و بدون در نظر گرفتن بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و منع معاملاتي، بدون احراز مالكيت و انتساب به اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت مدارك مضبوط در پرونده كه احراز اين موارد خارج از صلاحيت كارشناسي رشته راه و ساختمان مي‌باشد، و با توجه به استعلامات محلي، ارزش آپارتمان مورد كارشناسي در وضعيت مشاهده شده در زمان كارشناسي برابر با 220،000،000،000  ريال (دويست و بيست ميليارد ريال) اعلام مي شود.

مورد مزايده:1- ميزان25/01سهم مشاع از100سهم مشاع (معادل بيست وپنج سهم ويك صدم سهم مشاع از100سهم مشاع )ازملك به شماره 3810 فرعي از 66 اصلي مفروز و مجزي شده از 333 فرعي از اصلي مذكور قطعه 9 تفكيكي، بخش 11 حوزه ثبتي شميران استان تهران به ميزان55/029/200/000ريال بابت مطالبات آقاي فرشادصالح

2-همچنين سهم بانك بابت ضمانت نامه بانكي3/64 سهم مشاع از100سهم مشاع  6  دانگ مشاع ملك به شماره 3810 فرعي از 66 اصلي مفروز و مجزي شده از 333 فرعي از اصلي مذكور قطعه 9 تفكيكي، بخش 11 حوزه ثبتي شميران استان تهران به مبلغ8/000/000/000ريال-بابت سهم بانك

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/29 ساعت 10 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10 الی10:30