فروش ملک مسکونی مشاع تهران سه راه اذری

7500000000

توضیحات

9509980200300387

140068460000438431
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب دادنامه شماره 300546مورخ95/3/23صادره از شعبه 233 دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه0001552ث ج محکوم علیه آقای افشین لشگری  فرزندحسنعلی)محکوم است به پرداخت: 1)تعداد315عددتمام سکه بهارآزادی2)پرداخت مبلغ 2/340/000تومان بابت هزینه کارشناسی 3) مبلغ 15/773/625تومان بابت هزینه اجرا 3)هزینه دادرسی53/000تومان  در حق محکوم له خانم آذین لاسمی فرزندعزیزاله که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به وهزینه های کارشناسی ونشرآگهی ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل: ملک به  پلاک ثبتی2397/44304 واقع دربخش 10تهران متعلق به آقای  افشین لشگری  فرزند حسنعلی می باشد .

از طریق اداره ثبت رودکی به موجب نامه شمارۀ1045007335مورخ 1400/3/10 توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد :

موضوع کارشناسی: ششدانگ عرصه واعیان  یک دستگاه  آپارتمان  مسکونی  واقع در سمت  شمالی  طبقه  سوم  به مساحت 112/04 متر  مربع  به پلاک ثبتی شماره 44304 فرعی از 2397 اصلی  مفروز  ومجزی شده  از 44035 فرعی  از اصلی  مذکور  قطعه 7 تفکیکی  واقع در بخش 10 تهران  بانضمام  پارکینگ  بمساحت 10/75 متر مربع  قطعه 13 تفکیکی  واقع در سمت  جنوب  غربی  زیرزمین  یک  با قدر  السهم  از عرصه مشاعات  شناسه یکتا 139920301045033990 تاریخ ثبت 99/06/29 شماره سریال  سند تک برگی  772428-98/ه  به نام آقای افشین لشگری  ثبت  وسند صادر  وتسلیم گردیده است

آپارتمان موضوع کارشناسی  در سمت شمالی طبقه سوم  یک ساختمان  مسکونی  با موقعیت  غربی نسبت به گذر 10متری قرار گرفته است  ساختمان  دارای طبقه زیر زمین  بصورت پارکینگ  طبقه  همکف  بصورت پارکینگ  ودو باب واحد تجاری  طبقات اول الی پنجم بصورت مسکونی ( حسب اظهار یکی از طبقات  سه واحدی وسایر طبقات دو واحدی ) و مجموعا 11 واحد مسکونی می باشد  نمای ساختمان سنگ  کف راه پله  و پارکینگ  سنگ ودیوارها سرامیک  ساختمان  دارای آسانسور  ومطابق  مدارک ابرازی قدمت بنا حدود  دو سال بر آورد  می گردد آپارتمان  مورد بازدید شامل پذیرایی  دو اتاق خواب  آشپزخانه  اپن- سرویس بهداشتی  وحمام  ودارای بالکن می باشد  – پوشش کف سرامیک  دیوارها  گچ ونقاشی  -کابینت  آشپزخانه  ام دی اف- دیوار سرویس  ها کاشی – پنجره ها  یو پی وی سی  با شیشه  دو جداره  درب ورودی  اصطلاحا ضد سرقت  ودرب های داخلی  چوبی  -سیتم گرمایش پکیج  وسیستم سرمایش کولر آبی  دارا ی امکانات  آب  مشترک  وگاز  وبرق اختصاصی  بوده  ودارای  پارکینگ  و فاقد انباری  می باشد  نور آپارتمان  از سمت فضای حیاط  مشاعی  وفضای گذر تامین می شود  در زمان بازدید  آپارتمان  موصوف بصورت مسکنی مورد بهره برداری بوده است  ضمنا بازدید از ملک  با حضور  وراهنمایی خوانده انجام گرفت

آدرس ملک:تهران- سه را ه آذری  خ آیت اله  سعیدی  نرسیده  به سی متری جی  -خ شاه  پروری  (جرجانی ) کوچه فرزادیان -پ24 ط سوم -واحد شمالی  – زنگ 6

. نظريه كارشناسي: با توجه به موارد فوق، موقعيت ملك، مساحت، دسترسي، كميت و كيفيت ملك، قدمت، امكانات و ساير عوامل موثر در قضيه و در صورت نداشتن هرگونه منع قانوني جهت انتقال و بدون در نظر گرفتـن هرگـونه بدهي و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در صورت نداشتن هرگونه منع قانوني جهت انتقال،  ارزش ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مشروحه فوق به پلاك ثبتي شمارة 2397/44304 واقع در بخش 10 ثبتي تهران، به مبلغ 20/000/000/000ريال (بيست ميليارد ريال) معادل دو ميليارد تومان تعيين و اعلام مي‌گردد. ضمنا ارزش 42/02 مترمربع مشاع از آپارتمان مزبور معادل 37/5 (سي و هفت و نيم) سهم مشاع از 100 سهم ششدانگ آپارتمان مزبور به مبلغ 7/500/000/000ريال (هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال) معادل هفتصد و پنجاه ميليون تومان محاسبه و اعلام مي‌گردد. حسب دستوردادرس محترم شعبه اول اجرای احکام طی صورتمجلس انجام شده مورخ 1400/05/16مقدار70متر از آپارتمان مستثنیات  دین  ومابقی  آن خارج از  مستثنیات  می باشد.لذا مقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/09/27 از ساعت 08:30 الی 09:00 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق 115 واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد.لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت8:30الی9