فروش ملک مسکونی مشاع تهران سر پل جوادیه

20000000000

توضیحات

9809980210300512

140068460000415627
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده پلاك ثبتي 9229 فرعي از 2426 اصلي واقع در بخش 10 تهران

  حسب قرار كارشناسي صادره در پرونده كلاسه 982249 ، در خصوص دعوي خانم فاطمه  و معصومه هر دو خداياري قلعه جوقي و اکرم رائی همگی با وکالت مهدی خدایاری  به طرفيت آقاي اصغر  امیرحسین و محمدحسین  و مهناز و  ناهید  همگی خداياري قلعه جوقي و  مهناز لک  و علی درخور  و عباس محمدزاده  مبني بر تقاضاي صدور دستور ملك مشاع و اطلاع از دستور آن مقام محترم قضايي مبني بر ارزيابي ملك با پلاك ثبتي 9229 فرعي از 2426 اصلي واقع در بخش 10 تهران،

محل مورد نظر واقع در تهران – سر پل جواديه – خيابان شهيد فريدون نوري – پلاك 22، بازديد بعمل آورده، به شرح زير اعلام نظر مي گردد: مشخصات ملك مورد نظر : 1- با عنايت به تصوير آخرين استعلام ثبتي ارائه شده به تاريخ 99/12/06، وضعيت ثبتي ملك مورد نظر به اين شرح است كه در ابتدا ششدانگ يك قطعه زمين به شماره 9229 فرعي از 2426 اصلي مفروز و مجزي شده از 7956 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 108/50 مترمربع بوده و سپس مورد ثبت بموجب تقسيم نامه شماره 37494 مورخ 38/10/18 به 2 قطعه تفكيك شده و سند مالكيت قطعه دوم تفكيكي (ملك مورد نظر) تحت پلاك باقيمانده 9229 فرعي از 2426 اصلي به مساحت 54 مترمربع به شماره چاپي 894117/2 بنام اسمعيل بانه ثبت و صادر شده و سپس مع الواسطه برابر سند صلح شماره 19283 مورخ 36/03/04 دفترخانه 336 تهران به سيد احمد توفيق انتقال يافته و سپس نام مالك اخير به موجب راي شماره 91/3/68/4983/2280 مورخ 68/04/05 هيات نظارت به علي خداياري قلعه جوقي تغيير يافته است و سپس مساحت مورد ثبت در اجراي ماده 149 قانون ثبت به 58/45 مترمربع افزايش يافته است. ضمنا” در مدارك ارائه شده فوق، نوع كاربري ملك درج نشده است و بعنوان يكباب خانه ثبت گرديده، ليكن در موقعيتي تجاري قرار گرفته است. پس: 2- ملك مورد نظر و معرفي شده به آدرس فوق بصورت يك واحد تجاري به مساحت 58/45 مترمربع مي باشد كه در حال حاضر تعطيل است. اين ملك شامل دو طبقه، زيرزمين و همكف است كه زيرزمين به عنوان انبار و همكف به عنوان يك واحد تجاري استفاده مي شده است. سازه آن نيمه اسكلت با سقف طاق ضربي و كف و ديوارهاي واحد مورد نظر از سنگ و سقف آن اندود گچ است. ارتباط زيرزمين از انتهاي همكف بوسيله پله است و نيز داراي سرويس بهداشتي و يك اتاقك استراحت در انتـهاي آن و داراي امتيازات آب و گاز و برق نيز است. حدود رسيدگي : – اين ارزيابي صرفنظر از هرگونه سوابق ثبتي و ملكيتي و احراز مالكيت و نيز فارغ از هرگونه بدهي، بازداشت ثبتي، تعهدات و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي، با شرط بلامعـارض بودن و اصالت اسناد، صرفا” جهت همين پرونده تنظيم گرديده است.  نظريه كارشناسي : – با عنايت به اينكه اين ارزيابي صرفنظر از هرگونه سوابق ثبتي و مالكيتي و نيز فارغ از هرگونه بدهي، بازداشت ثبتي، تعهدات و ديون به اشخاص حقيقي و حقوقي تنظيم گرديده است و همچنين چنانچه در قبل گفته شد به استناد تصاوير صورتجلسه عدم افراز و فرم اعلام وضعيت ثبتي ملك، ارزيابي با در نظر گرفتن مساحت ششدانگ 58/45 مترمربع براي ملك مورد نظر و كاربري مسكوني اما موقعيت تجاري صورت پذيرفته است 

لذا  با عنايت به موقعيت، مساحت، دسترسي به معابر اطراف، ميزان بر ملك مورد نظر و با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در موضوع، ارزش پايه كل ملك مورد نظر، بر اساس نرخ روز بازار معاملات ملك و مسكن برابر با 20،000،000،000 ريال (دو ميليارد تومان) برآورد و اعلام مي گردد.

حالیه مقرر گردید ملک فوق الذکر در تاریخ 1400/09/08  از ساعت 12   لغایت 12/30ظهر   از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا” فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .فروش پلاک ثبتی فوق با رعایت حقوق بازداشتیهای مقدم بابت اصغر خدایاری بابت نامه های 1397168000094925مورخ1397/01/22 و 1397168003981463مورخ1397/12/11و1397168003533556مورخ1397/11/15(هر سه در اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی بعثت ) به فروش گذاشته خواهد شد

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/08ساعت12الی12:30