فروش ملک مسکونی مشاع تهران درکه

11005191183

توضیحات

9209980001200864

140068460000433054
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9901782 له شرکت تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه یک تهران (هیئت تصفیه) با وکالت آقای مجید وهاب پور علیه آقای علی محمد، محکوم علیه محکوم است به پرداخت محکوم به، به مبلغ 10/481/134/460 ریال ، در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 524/056/723  ریال در حق صندوق دولت به همین منظور میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه نهم تفکیکی پلاک ثبتی 3068 فعی از 69 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی 295 از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، درکه -خیابان میر اسماعیلی -کوچه تفنگ سازان -پلاک 7  می باشد. مشخصات سندی: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت شرق طبقه دوم به مساحت 83/46 متر مربع قطعه نهم تفکیکی پلاک ثبتی 3068 فعی از 69 اصلی مفروز و باقیمانده از پلاک فرعی 295 از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ بمساحت 11 مترمربع قطعه هشتم تفکیکی واقع در سمت جنوب طبقه زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات منجبر به صدور سند مالکیت گردیده است.ضمنا عرصه ملک اوقافی می باشد. مشخصات آپارتمان: آپارتمان مذکور در یک ساختمان 4 طبقه،شامل یک طبقه زیززمین بصورت پارکینگ و انباری و سه طبقه مسکونی جمعا دارای 9 واحد مسکونی با نمای سنگ و اسکلت فلزی،فاقد آسانسور و با قدمت حدود 20 سال می باشد.واحد فوق دارای هال و پذیرائی،دو اتاق خواب و سرویس بهداشتی ایرانی می باشد.کفها همه سرامیک 30*30 ،دیوارها رنگ و نقاشی،پنجره ها یو پی وی سی و کابینت آشپزخانه ام دی اف است.سیستم گرمایش پکیج ،سیستم سرمایش کولر آبی است.همچنین دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد. لذا با عنایت به جمیع جهات موثره ارزش ششدانگ پلاک مذکور حسب مساحت در سند مالکیت از قرار هر مترمربع 200/000/000 ریال جمعا مبلغ کل 16/692/000/000 ریال معادل یک میلیارد و ششصد و شصت و نه میلیون و دویست هزار تومان برآورد و به حضور اعلام می گردد لذا مقرر است میزان 6593 سهم از ده  هزارسهم از ششدانگ ملک مذکور به قیمت 11/005/191/183 ریال از طریق مزایده در تاریخ روز 1400/09/22 از ساعت 9:00  الی  10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                            دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی10