فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ کارگرشمالی

12000000000

توضیحات

9709982163400762

140068460000417618
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهي مزايده اموال غير منقول – نوبت اول***

موردمزايده:72سه مشاع از100سهم مشاع از2دانگ مشاع از6دانگ مشاع ملك به  پلاك ثبتي (3740/7900)

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 981744/ج1 موضوع محكوميت  محکوم عليه: شركت موج آب سازه با مديريت آقاي فرزاد ايران نژاد وآقاي رسول نيك زاده  محكوم به پرداخت پرداخت مبلغ 3/000/000/000ريال  بابت اصل خواسته 5/428/372/739ريال بابت خسارت تاخيرتاديه  و مبلغ 45/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس و  مبلغ 105/064/000 ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ102/000/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكوم له آقاي  محسن جنگ آراءكنچوبه مجموعا”مبلغ8/680/436/739 و مبلغ434/021/836  ريال بابت هزينه نيم عشراجرايي در حق دولت: كه در راستاي اجراي ماده 101 قانون اجراي احكام مدني و استيفا مطالبات محكوم له  شماره پلاك ثبتي (3740/7900) متعلق به محكوم عليه توقيف؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ ان به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح  آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

پرونده كلاسه به شماره بايگاني 981744 قرار كارشناسي: ارزيابي ملك به پلاك ثبتي (3740/7900) ، در اجراي مفاد قرار كارشناسي پرونده اجرايي به شماره بايگاني 981744 موضوع دعوي مطروحه ، در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي (3740/7900) پس از  بررسي مدارك ارائه شده و معاينات فني به عمل آمده و بازديد از محل در معيت محكوم عليه واقع در تهران ، خيابان كارگر شمالي، نبش كوچه دهم ، پلاك 1917، واحد 802 ، طبقه هشتم، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف )مشخصات ثبتي : (براساس مدارك تسليمي) طبق تصوير نامه بازداشت اداره ثبت اسناد و املاك وليعصر تهران به شماره 139885601049002109 مورخ 1398/02/03 ،مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 7900 فرعي از 3740 اصلي بخش 3 واقع در طبقه هشت به مساحت هشتاد و دو متر و هشتاد (82/80) دسيمترمربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 139805801049000255 مورد ثبت شماره 223057 در صفحه 151 دفتر 1513 دفاتر وليعصر بخش سه حوزه ثبت ملك وليعصر تهران مالك آقاي رسول نيك زاده شماره ملي 0035976225 نام پدر مصطفي مالك دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت با شماره چاپي456080 سري ج سال 93 به مبلغ 3/000/000/000 ريال ،در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است. توضيحات: در اجراي بخشنامه شماره 23511/91 مورخ 91/03/03 سازمان ثبت پلاك 364 و 365 فرعي از 3740 به پلاك 8360 فرعي از 3740 استاندارد سازي گرديد. آپارتمان مذكور در زمان بازديد حسب اظهار در اختيار محكوم عليه قرار داشت. ب )مشخصات آپارتمان : (براساس بازديد بعمل آمده) آپارتمان طبقه هشتم غربي داراي سالن  آبدارخانه و سه اطاق  با يك دستگاه سرويس بهداشتي  دستشويي و حمام دوش  كابينت آشپزخانه MDF بهمراه گاز توكار فرش كف آبدارخانه سنگ و بدنه ديوار كاشي  فرش كف سالن و اطاق ها سنگ  بدنه ديوارها رنگ  نقاشي  فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي  سيستم گرمايش و سرمايش موتورخانه مركزي بهمراه چيلر فن كوئل ميباشد. ج ) اعياني و مشخصات ساختمان: با عنايت به بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه شامل سه طبقه زيرزمين با بهره برداري پاركينگ  انباري و يك طبقه همكف با بهره برداري بانك  فروشگاه و 11 طبقه بروي همكف بنا شده است. موقعيت ملك نسبت به گذر شرقي -جنوبي – شمالي سه نبش نماي ساختمان كامپوزيت  پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ  بدنه ديوار راه پله سنگ فرش كف زيرزمين موزائيك و بدنه ديوار سنگ دو دستگاه آسانسور  كنتور آب  گاز و برق سه فاز مشترك و برق با كنتور جداگانه اختصاصي ميباشد. د ) حدود رسيدگي: گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده  معاينه محل ابرازي متقاضي موارد مشابه دادخواست و مرّ قرار كارشناسي ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست  بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري و مغاير با زمان كارشناسي ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود. نظريه كارشناسي : به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني  ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعيان ملك مسكوني پلاك ثبتي(7900/3740) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات صرفنظر از تعهدات  بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي  عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال  ديون احتمالي  بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز بابت مزايده برابرمبلغ 36،000،000،000 ريال معادل سه ميليارد و ششصد ميليون تومان و ارزش دو دانگ مشاع از شش دانگ برابر مبلغ 12/000/000/000 ريال معادل يك ميليارد و دويست ميليون تومان برآورد و تقويم ميگردد.

موردمزايده:72سه مشاع از100سهم مشاع از2دانگ مشاع از6دانگ مشاع ملك به  پلاك ثبتي (3740/7900)

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/14ساعت 10 الي 10/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10الی10:30