فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ وحدت

6700000000

توضیحات

9909980229000643

140068460000414637
اجراي احكام شعبه 30 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 30 /0000177/ج

 به موجب اجرائیه  به شماره 140068420000390131- 1400/05/09 له آقای حسن رضائی بقا  و علیه آقای داود رضائی بقا که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 644/417/058 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف  دو دانگ مشاع از شش دانگ ملک موضوع دعوی  و  مبلغ 32/220/852 ریال نیم عشر اجرائی محکوم گردیده است.در این راستا ملک به پلاك ثبتي شماره 1 فرعي از 1938 اصلي بخش 5 ، به نشانی  تهران، خيابان وحدت اسلامي، خيابان فروزش، كوچه صالح زاده، بن بست جهانگيري، پلاك 12    توقیف و  توسط  کارشناس رسمی دادگستری ارزش  يك دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان پلاك ثبتي موصوف به مبلغ (به حروف:) شش ميليارد و هفتصد ميليون ريال (به عدد:) 6.700.000.000 ريال تعيين گردیده است .

 مشخصات موجود ملک؛ ملك تعرفه شده، يك باب خانه احداثي در قطعه زميني به مساحت 136.08 مترمربع شامل 4 طبقه زيرزمين، همكف، اول و دوم)، با اسكلت فلزي، با نماي جنوبي و غربي از جنس سنگ و نماي شمالي سيماني و فاقد آسانسور بوده و در طبقات همكف و يك و دو هركدام يك دستگاه آپارتمان مسكوني داراي هال پذيرايي، دو اتاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني و حمام، آشپزخانه، پوشش ديوارها و سقف گچ با رويه رنگ، پوشش كف واحد از جنس سيماني و دور آن موزاييك، پنجره ها پروفيل آهني، سرمايش كولر آبي و گرمايش دو طبقه بخاري گازي و يك طبقه پكيج و رادياتور، داراي انشعاب برق، گاز، آب و تلفن ثابت مي‌باشد. ساختمان داراي پروانه تخريب نوسازي شماره 308 مورخ 1371/04/04 و قدمت بنا حدود 27 سال ساخت مي باشد. ساختمان فاقد گواهي پايان كار ساختماني مي باشد. با عنايت به بازديد انجام شده و بررسي املاك مجاور، ملك مذكور در زمان تخريب و نوسازي آتي داراي عقب نشيني و اصلاحي خواهد بود.

مقرر گردید ملک  مذکور در تاریخ 1400/09/22 از ساعت 13 الی13/30 در واحد مزایده اجرای احکام شعبه 30 حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان انقلاب خیابان قدس رو برو خیابان پورسینا طبقه سوم واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299079005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه بزرگمهر کد 603 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج  تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

 دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یغمائیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت13الی13:30