فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ طالقانی

12300000000

توضیحات

9609982160400548

140068460000437216
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                         مزایده مرحله اول مال غیرمنقول

جهت وصول مطالبات دادنامه و اجراييه صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقي تهران محکوم علیه محمد مهدی بابائیفرزند عباسعلی محکوم به پرداخت مبلغ 24/080/036/480 ریال در حق محکوم له آقای علیرضا بابائی و مبلغ 1/204/001/824 ریال بابت نیم عشر دولت گردیده است ؛ در این خصوص سه دانگ از پلاک ثبتی 298 فرعی از 6825 اصلی واقع در بخش 2 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل چنین ارزیابی و تقویم شده است :

نظریه کارشناسی:

نشاني ملک :  تهران ، خيابان طالقاني ، بعدازچهارراه بهار ، كوچه آفتاب ، بن بست ستاره ، پلاك 3 ، طبقه سوم سندي (چهارم رويتي) مراجعه ، بازديد و بررسي هاي لازم بعمل آمد كه گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم ميگردد. قراركارشناسي كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده درصورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي ونظريه كتبي ومستدل خويش رادرمورد راه وساختمان به اين دادگاه تسليم نمايد. مشخصات ثبتي طبق تصوير اسناد به شماره چاپي 210086-الف/97 و 857926-الف/95 هريك بميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان بنام آقايان محمد علي رحيمي و محمد مهدي بابائي عبارتست ازعرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 298 فرعي از 6825 اصلي قطعه 5 تفكيكي مفروز ومجزي شده از 48 فرعي ازاصلي مذكور بخش دوحوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران به مساحت 82.6 مترمربع واقع درطبقه 3 به انضمام انباري قطعه دو تفكيكي به مساحت 15.5 مترمربع واقع درزيرزمين يك با قدرالسهم ازعرصه وسايرمشاعات ومشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرائي آن – حدود اربعه مطابق مندرجات سند طبق نامه شماره 139985601025013370 مورخ 1399.05.16 اداره ثبت اسنادواملاك نارمك تهران به رياست محترم شعبه 39 سه مورد بازداشت دائم ثبت گرديده است مشخصات فني وروئيتي موقعيت ملك مادر نسبت به گذر شماليست وساختمان احداثي با نماي آجر سه سانتيمتري وقدمت ساخت حدود بيست وهفت سال داراي 6 طبقه شامل زيرزمين (انباري ، موتورخانه ، يك دستگاه آپارتمان) و 5 طبقه تكواحدي بالاي آن مجموعاً 6 دستگاه آپارتمان بوده پوشش كف حياط موزائيك ، پوشش كف راه پله دسترسي به طبقات سنگ وديوارها اندودگچ ونقاشي و داراي يك دستگاه آسانسور ميباشد آپارتمان موردنظردر طبقه سوم سندي (چهارم روئيتي) قرار داشته داراي سالن ، 4 اتاق ، آبدارخانه با كابينت MDF ، سرويس بهداشتي بوده پوشش كف كليه فضاها سراميك و ديوارآبدارخانه و سرويس بهداشتي كاشي و مابقي فضاها اندودگچ ونقاشي وكاغذ ديواري ، درب ورودي ودرب هاي داخلي چوبي ساده ، پنجره ها آلومينيومي با شيشه يكجداره ، سيستم سرمايش كولرآبي وگرمايش شوفاژ با تغذيه ازموتورخانه مركزي ، داراي انشعاب آب وگاز وامتيازبرق وتلفن درزمان بازديد بصورت دفتركارو بنا به اظهار توسط محكوم عليه پرونده موردبهره برداري قرارداشت طبق گواهي پايانكارآپارتماني صادره شهرداري منطقه 7 به شماره 72112035 مورخ 1391.04.17 كاربري زمين مسكوني و كاربرد واحد مذكور مسكوني و مساحت زمين پس ازاصلاحي 162.45 مترمربع ميباشد طبق استعلام طرح تفصيلي ازسايت شهرداري تهران درزيرپهنه R251 وبافت ناپايدارقراردارد حدودرسيدگي – چانچه بعدازتنظيم اين گزارش وارائه نظريه كارشناسي به شعبه ، مدارك ومستندات واطلاعات جديدمتكي به اسنادقابل قبول ديگري ازطرف هريك از متداعيين ارائه گرددكه درنتيجه گيري حاصله ومفاد نظريه كارشناسي صادره مؤثرواقع شود ، ازاين بابت مسئوليتي متوجه اين نظريه نبوده ورسيدگي به آنها خارج ازحدودوشمول اقدامات انجام شده ميباشدكه درصورت لزوم وصلاحديدوصدوردستورآن مقام محترم قضايي وپس ازاجراي تشريفات قانوني ، قابل بررسي واظهارنظرمجددوارائه گزارش تكميلي خواهدبود. – رسيدگي هاي بعمل آمده ونظريه كارشناسي ارائه شده مبتني برمفاد قراركارشناسي ، محتويات پرونده ، اسنادومدارك ابرازي ودرچارچوب قوانين ، ضوابط ومقررات حاكم وعرف جاري بوده ومسئوليت صحت ، اصالت وجامعيت آنها برعهده ارائه دهندگان است وكنترل موارد فوق خارج ازصلاحيت كارشناسي اينجانب ميباشد. – مسئوليت هرگونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي ورونوشت ها وانكاروترديد به دلايل يا اسنادارائه شده ، متوجه ابرازكننده مدارك ، اطلاعات ودلايل ميباشد وكنترل اين موضوع نيزازصلاحيت كارشناسي اينجانب خارج ميباشد. – استماع مطالب متداعيين وانعكاس اطلاعات ارائه شده ازطرف آنان درگزارش كارشناسي به منزله تأييد يا ردآن مطالب نميباشد. – نظريه كارشناسي حاضرصرفاً درمحدوده قراركارشناسي صادره بوده ودرخصوص سايردعاوي احتمالي موضوعيت ندارد. نظريه كارشناسي با عنايت به قرار كارشناسي ، مدارك پرونده ، مراتب فوق الذكر ، موقعيت ، مساحت ، قدمت ، مصالح مصرفي درساختمان ، نقشه ، شرايط زماني و مكاني ، با تحقيقات وبررسي هاي انجام شده و با درنظر گرفتن جهات وعوامل مؤثردرامراين كارشناسي ، خارج ازموارد حقوقي و ثبتي ومالكيت ، بدون درنظرگرفتن بدهي به بانك و سايرديون وبدهي هاي احتمالي به اشخاص حقيقي وحقوقي و بشرط بلا معارض بودن ونداشتن منع قانوني وشرعي جهت نقل وانتقال وبدون بررسي صحت واعتبار مدارك ابرازي كه ازصلاحيت اينجانب خارج ميباشد ، ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي تعرفه شده درزمان انجام كارشناسي مبلغ 12،300،000،000 (دوازده ميليارد وسيصد ميليون) ريال برآورد ميگردد.

جهت وصول مطالبات محکوم علیه مقرر گردید در تاریخ 1400/9/28 راس ساعت 9/30 صبح مراسم مزایده جهت فروش میزان 9/57 سهم از 100 سهم ملک فوق(از سه دانگ سهم متعلق به محکوم علیه) به مبلغ 25/284/038/304 ریال با مشخصات اعلامی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

                            دادورز شعبه اول اجراي احکام مجتمع قضايي صدر تهران – شیروانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت9:30