فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ شیخ بهایی جنوبی

23868750000

توضیحات

9909980216101483

140068460000429217
اجراي احكام شعبه 261 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 1400/538843 صادره از شعبه 261 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای محمد باقری و خانم فریده باقری و خانم سعیده باقری (ورثه مرحوم رحمت اله باقری) محکوم علیهم پرونده اجرائی 261/1400/ث ج77 محکوم می باشند به پرداخت تعداد 50 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه ازماترک متوفی و مبلغ 2/000/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5/000/000 ریال از بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 28/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم حمیده محمدی فرزند یوسف باوکالت آقای مهدی متین خواه و همچنین مبلغ 375/000/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سهم الارث مرحوم رحمت اله باقری به میزان 1/5 دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان قطعه دوم تفکیکی پلاک ثبتی شماره 26862 فرعی از  70 اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک 19278 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، کوچه مفتاح، پلاک 25 طبقه اول بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 12/50 مترمربع و انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت 7/11 مترمربع که در حال حاضر حسب اظهار وکیل خواهان، خالی از سکنه می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت و موقعیت سهم الارث فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 190/95 مترمربع قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 26862 فرعی از  70 اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک 19278 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش یازده تهران به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، کوچه مفتاح، پلاک 25 طبقه اول بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 12/50 مترمربع و انباری قطعه سه تفکیکی به مساحت 7/11 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن که طبق تقسیم نامه در سهم مالک قرار گرفته است. آپارتمان دارای سه اتاق خواب، نشیمن، سرویس بهداشتی و آشپزخانه که در آن بازسازی صورت نگرفته است. عمر ساختمان 25 سال می باشد و در شش طبقه و پنج واحد ساخته شده است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و کاربری مسکونی و عمر ساختمان و مصالح بکار رفته و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش ششدانگ ملک مورد نظر با مشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 95/475/000/000 ريال و سهم مرحوم رحمت اله باقری  به میزان 1/5 دانگ از ششدانگ به مبلغ 23/868/750/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید به میزان محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده (قدرالسهم) در تاریخ 1400/9/16 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده قدرالسهم از جمع محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/16ساعت 10 الی 11