فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ شهید کلاهدوز

175000000000

توضیحات

9909982162200627

140068460000412815
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

                                            آگهی مزایده ( اموال غیرمنقول )

بموجب پرونده اجرایی شماره 9902196/ج/5 این شعبه وصدور دادنامه دستور فروش ملک مشاع به شماره 9909972162201717 صادره از شعبه 90 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر فروش پلاک ثبتی 25 فرعی از 1829 اصلی واقع در بخش 11 تهران مفروز و مجزا شده از 14 فرعی از اصلی مذکور بنام سید رضا تیموریان ؛  پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ایشان پلاک مذکور را به شرح ذیل توصیف و ارزیابی نموده است. ملک به پلاک ثبتی مذکور واقع در تهران خیابان شهید کلاهدوز کوچه بهمنی کوچه پروانه بن بست نوید پلاک 2 میباشد مساحت پلاک مذکور 166 متر مربع میباشد با نضمام انباری ؛ قدمت ملک 29 سال با 3 طبقه سازه ای با نمای سنگ که یک و نیم متر از سمت شمال ؛ عقب نشینی کرده و عرض گذر موجود شش متر شده است . مساحت طبق سند 166 متر مربع و طبق وضعیت موجود حدود 153 متر مربع است . دارای گواهی پایانکار مورخ 1370/5/17 می باشد که در تاریخ 82/5/6 کواهی تمدید پایان کار صادر شده است . بر اساس مندرجات آن طبقه زیر زمین یک واحد مسکونی مستقل به مساحت حدود 123 متر مربع و انبار و تاسیسات به مساحت حدود 42 متر مربع و طبقات همکف و اول هر کدام شامل یک واحد مسکونی مستقل به مساحت حدود 100 متر مربع و راه پله است . محوطه پارکینگ با درب گاراژی دارد که به دلیل اختلاف ارتفاع گذر با کف آن ؛ به عنوان انبار استفاده می شود . آیفون صوتی ؛ پنجره ها دارای قاب فلزی با شیشه تک جداره ؛ سه کنتور برق و گاز و آب مشترک ؛ راه پله با کف سنگ و دیوار گچ و رنگ و نرده آهنی مشاهده شد . زیر زمین دارای ارتفاع کف از سقف دو متر و بیست و سه سانتمتر با کف سرامیک و دیوار گچ و رنگ و بخشی آجر ؛ دارای سالن با اختلاف ارتفاع و دو اتاق و آشپزخانه (کابینت فلز)  و سرویس های بهداشتی ؛ از وسط سالن شش پله پائین می رود که به محوطه انبار و موتورخانه دسترسی دارد . طبقه همکف دارای سالن پذیرائی و تراس ؛ آشپزخانه با کابینت فلز و دو اتاق با کف لمینت و دیوار گچ و رنگ و سرویس های بهداشتی و نهایتا طبقه اول نیز شامل سالن پذیرایی دو اتاق و آشپزخانه و سرویس های بهداشتی است . سرمایش ها کولر آبی و گرمایش ها رادیاتور و موتورخانه مرکزی است بر اساس استعلام طرح تفصیلی جدید شهرداری ؛ زیر پهنه ملک R122 می باشد ، مقرر شد مقدارشش دانگ از پلاک مذکور ساعت9/30روز شنبه مورخ  1400/9/20به مبلغ پایه کارشناسی 175/000/000/000ریال از طریق مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضائی شهید صدر ، واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول به فروش برسد . مزایده از پایه کارشناسی شروع شده و فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده تلقی خواهد شد و موظف است 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس پرداخت نماید و الباقی را ظرف مهلت یکماه از تاریخ برگزاری مزایده به صندوق دادگستری تودیع و قبض سپرده آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت مبلغ دریافتی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . طالبین شرکت در مزایده بعنوان خریدار میتوانند پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با مراجعه به این شعبه و هماهنگی لازم از ملک مورد فروش بازدید و اطلاعات بیشتری حاصل نمایند .

                                            مدیر شعبه 5 اجرای احکام مدنی مجتمع صدر . فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت9:30