فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ شهیدعراقی

976008858

توضیحات

9909980228300926

140068460000449028
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در پرونده اجرایی به کلاسه 0000306به موجب دادنامه شماره 99/1657 صادره ازشعبه 23 دادگاه عمومی تهران موضوع دعوی خانم الهام شیرازیانی   علیه اقای  سید حسین موسوی  و انجمن دوستی  ایران و لبنان دایر بر مطالبه وجه بابت  رای اراه کار  به مبلغ 316/422/025 ریال  و 579/849/403 ریال و 29/526/030 ریال  ( بابت پرونده کلاسه 0000306 و  اجرایی  و 0001506  و 0000695 شورای حل اختلاف ) بابت محکوم به و مبلغ20/211/400 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال  جمعآ مبلغ 976/008/858ریال   که در این خصوص  پلاک ثبتی 16397  فرعی  از 47  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از 3604  قطعه 9  در طبقه 4  واقع در بخش 11 تهران توقیف   ، که دراین خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است:1-نام ونام خانوادگی صاحب سید حسین موسوی  2-محل وقوع ملک: تهران   خ شهید عراقی خ شهید کشوری  پلاک 36 طبقه چهارم واحد نه3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک:مسکونی 4-وضعیت ملک ازلحاظ اجاره ومدت ومیزان اجاره:ندارد5-وضعیت ملک ازلحاظ مشاعی یامفروزبودن:مشاع 6 -وضعیت ملک ازلحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند.ندارند7-توصیف اجمالی آپارتمان فوق الذکر  واقع در طبقه چهارم یک ساختمان 6 طبقه و نما سنگ  شامل طبقه زیر زمین  جهت پارکینگ ها  و … طبقه همکف جهت دو واحد مسکونی و چهار طبقه  مسکونی برروی همکف که در هر طبقه دو واحد مسکونی مجموعآ 10واحد مسکونی  و انباریها  برروی پشت بام قرار گرفته است  درب ورودی  نفر رو  و ماشین رو مجز ی  دسترسی به واحد های مسکونی از طریق راه پله و آسانسور و پنجره ها دو جداره می باشد  حسب الاظهار  آپارتمان  مورد ارزیابی دارای  هال و پذیرایی  اتاق خواب  و آشپز خانه اوپن و کابینت حمام و سرویس بهداشتی  و دارای انشعابات  شهری آب و برق و گاز  می باشد  و بقیه به شرح نظریه کارشناسی 0000  :8-قیمت ارزیابی شده شش  ملک جهت پایه مزایده:52/000/000/000 ریال بنابراین مقررگردید  در راستای ماده 51 ق اجرای احکام  مدنی  به میزان  11/ صدم  از یک دانگ از شش  دانگ  در قبال  مبلغ 976/008/858 ریال  درروز دوشنبه به تاریخ1400/10/06   ازساعت 9 الی 9/30 در محل مزایده واقع در میدان فردوسی مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه 5 واحد مزایده   ازطریق مزایده حضوری  به فروش برسد . مزایده ازقیمت کارشناسی به مبلغ 976/008/858 ریال شروع و  به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریداراخذ و ما بقی ثمن را خریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحوبل نماید درغیراینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/06ساعت9الی9:30