فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ شهیدرجایی

16000000000

توضیحات

9809980210101204

140068460000441682
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده  مقدار 1/41 دانگ مشاع از شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 25041 فرعی از 116 اصلی بخش 12شهرری در پرونده مدنی/9902061ج در قبال مبلغ محکوم به وهزینه اجرائی

 بموجب اجرائیه  شماره 9910420210100202 مورخه 1399/07/14صادره ازشعبه 176 دادگاه حقوقی تهران محکوم له: آقای سینا غریبی ، محکوم علیه : آقای روح اله خون دل محکوم است به پرداخت مبلغ 1/980/000/000ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 34/000/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه  برمبنای شاخص سالانه نرخ تورم تعیینی از سوی بانک مرکزی از تاریخ دادخواست  تا یوم الوصول  در حق محکوم له و پرداخت هزینه نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جمعا به مبلغ 3/763/286/690 محکوم است .رياست محترم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران موضوع : ارزيابي آپارتمان مسكوني باسلام و احترام: عطف به قرار كارشناسي به شماره 140068440001517876 مربوط به پرونده به شماره بايگاني 9902061 موضوع دعوي مطروحه، درخصوص ارزيابي ششدانگ آپارتمان به پلاك ثبتي (116/25041) ، پس از بررسي مدارك ارائه شده و معاينات فني به عمل آمده و بازديد از محل در معيت نماينده احدي از طرفين پرونده واقع در تهران ، خيابان شهيد رجايي ، خيابان ابريشم ، خيابان بابايي (شهيد برادران صادقي) ، پلاك 8 ، طبقه سوم ، واحد 13 ، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف- مشخصات ثبتي:(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) 1- طبق تصوير سند ابرازي شش دانگ عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 25041 فرعي از 116 اصلي قطعه 14 تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 23308 فرعي از اصلي مذكور ناحيه غار، بخش 12 حوزه ثبت ملك شهرري ، استان تهران به مساحت نود و سه متر و هفتاد و يك دسيمتر مربع (93.71) واقع در سمت جنوب غربي طبقه سه ، بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 18 تفكيكي به مساحت يازده متر مربع (11) واقع در سمت جنوبي زيرزمين يك ، بانضمام انباري مسكوني قطعه 9 تفكيكي به مساحت يك متر و چهل و نه دسيمترمربع (1.49) واقع در سمت غربي زيرزمين دو ، با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن . 2- طبق تصوير نامه بازداشت اداره ثبت حوزه ثبت ملك شهرري به شماره نامه 139985601024030393 مورخ 1399/09/17 ، مراتب بازداشت پلاك ثبتي به شماره 25041 فرعي از 116 اصلي بخش 12 ناحيه 2 واقع در طبقه سه به مساحت نود و سه متر و هفتاد و يك دسيمترمربع ( 93.71) مالك آقاي روح اله خون دل با شماره ملي 0059349778 مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت تعويضي با شماره چاپي 935606 سري الف سال 95 اعلام گرديده است . ب – اعياني و مشخصات ساختمان: با عنايت به بازديد به عمل آمده اعياني احداث شده در عرصه يك ساختمان 10 طبقه مسكوني ،طبقات زيرزمين يك و زيرزمين دو با بهره برداري انباري و پاركينگ طبقه همكف با بهره برداري پاركينگ و لابي ، طبقات اول تا هفتم درهر طبقه 5 واحد بنا شده و در مجموع 35 واحد مسكوني ميباشد. آپارتمان واقع درجنوب غربي طبقه سوم ، داراي سالن پذيرايي ، دو اطاق خواب ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي ،يك دستگاه دستشويي و حمام ، آشپزخانه اپن همراه با كابينت ام دي اف ، بدنه ديوارها رنگ و كاغذ ديواري ، فرش كف سالن و اطاقها سراميك ، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي، پنجره پروفيل PVC همرا با شيشه دو جداره ، سيستم برودتي كولرآبي وگرمايش پكيج و رادياتور، در زمان بازديد آپارتمان در يد محكوم عليه بوده است . موقعيت عرصه نسبت به گذرغربي ، نماي ساختمان سنگ و آجر ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، ديوار راه پله پرداخت گچ ، نرده هاي راه پله پروفيل آهني ،داراي دولاين دستگاه آسانسور، داراي كنتور آب مشترك ،كنتور برق و گازاختصاصي ميباشد. عمر بنا حدود 5 سال مي باشد. ج- حدود رسيدگي: گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ، معاينه محل ابرازي متقاضي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست ، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري و مغاير با زمان كارشناسي ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود. نظريه كارشناسي: به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني ، ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعيان ملك به پلاك ثبتي فوق (116/25041) در شرايط موجود و صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال ، ديون احتمالي ، بلامانع و بلامعارض بودن و فارغ از احراز مالكيت و انتساب به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشروط بر صحت و اعتبار مدارك ابرازي و فقدان هر گونه مانع در انتقال سند درشرايط روز برابر مبلغ 16.000.000.000ريال معادل يك ميليارد و ششصد ميليون تومان برآورد ميگردد..حالیه مقررگردیده مقدار 1/41دانگ مشاع از شش دانگ ملک صدرالذکر در تاریخ 1400/09/20 از ساعت11 تا 12صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی 16/000/000/000 ریال برای1/41 دانگ مشاع از شش دانگ ملک مزبور  بانیم عشر دولتی و برای 1/34 دانگ بدون نیم عشر دولتی  شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا”فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از مزایده به محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت تهران مراجعه تا زمینه بازدید آنان ازملک موصوف فراهم گردد .

 دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت- علی خدابخشی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت11 الی12