فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ شریعتی

500000000

توضیحات

9409980237800840

140068460000430196
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

بموجب پرونده اجرایی 0000862ج محکوم علیه آقای علی کیهانی واریانی پور محکوم است به پرداخت مبلغ 19/113/522/568 ریال درحق محکوم له آقای جعفر صادقی جعفری  وهمچنین پرداخت مبلغ 955/676/129 ریال بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت ،که بادرخواست ومعرفی شخص ثالث اقای مجید پر شیز فر فرزند عباس  بعنوان وثیقه گذار ودستور ظبط وثیقه مورخه 98/11/7 مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه وایان ملک مورد نظر  پلاک ثبتی بازداشتی94540عرعی از 6933اصلی واقع در بخش 2 تهران  توقیف وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری بفروش میرسد. آدرس ملک واقع در تهران ، خیابان شریعتی ،  خیابان اندیشه دوم  ، پلاک 16، طبقه سوم ، (نیم طبقه سوم)پس از اطلاع از از مفاد قرار صادره ومطالع پرونده نظر یه کارشناسی بشرح ذیل جهت استحضار وبهره برداری لازم تقدیم میگردد

.((باتوجه به تجدید کارشناسی مشخات عرصه واعیان ملک از نظر کارشناسی مورخه 1399/11/20استفاده خواهد شد )).

مشخصات عرصه اعیان ملک:

با عنایت به تصویر مدارک ومستندات وبازدید میدانی بعمل امده ملک تعرفه شده به نشانی صدر الاشاره عبارتست از یکدستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 52/31واقع در نیم طبقه سوم یک مجتمع اپارتمانی 3/5طبقه تک واحدی جمعا 4واحد اپارتمان در طبقات همکف واول تا دوم ونیم طبقه سوم بانضمام نیم طبقه زیر زمین بعنوان پارکینگ وتاسیسات ویک حیاط مشاعی ،تماما واقع در عرصه ای با موقیت جنوبی می باشد .فضای اختصاصی اپارتمان دارای :یک اتاق خواب ،یک سالن،یک اشپزخانه،یک سرویس بهداشتی (درب از سمت بام)یک حمام مجهز به سرویس فرنگی ویک انباری داخلی میباشد ،پوشش کفها عمدتا از موزائیک وبدنه از اندود گچ ورنگ ارتفاع سالن واتاق حدود (2/30)متر وارتفاع اشپز خانه وحمام حدود (2/70)متر است .دارای انشعاب برق اختصاصی واب وگاز اشتراکی ،سیستم گرمایشی از موتورخانه وبخاری وسرمایشی از کولر ابی اپارتمان موصوف فاقد پارکینگ وانباری فضای مشاعات :ساختمان فاقد اسانسور نمای ساختمان از سنگ ونمای نیم طبقه سوم از سیمانی سفید با پنچره های عمدتا فلزی وشیشه تک جداره اسکلت بنا از نوع فلزی وسقف طاق ضربتی وتیراهن (وقدمت بنا بیش از 36سال تخمین می گردد)تنها دسترسی به حیاط مشاعی جنوبی از طریق اپارتمان طبقه همکف میسر میباشد ونیز تنها درب ورود به بام مشاعی از طریق اپارتمان موصوف انجام می گردد .براثر عدم نگهداری مناسب وعدم عایق کاری بام بخشی از نازک کاری سقف ریزش نموده وبجهت بهره برداری مطلوب نیازمند تعمیرات وبازسازی نسبی میباشد .مطابق توضیحات ظهر سند مالکیت .ضمنا حق عبور بای رفت وامد به موتور خانه از طبقه همکف برای این قطعه گواهی میشود واین قطعه اضافه بر جواز ساختمان احداث شده ومستندات انجام معامله از بر حیاط بر عهده متعاملین است.حدود اربعه اپارتمان مطابق سند مالکیت شمالا اول بطول 4/15متر پنچره ودیواری است به فضای باز مورد ثبت ودوم که شرقی است .بطول 3/25متر دیوار وسوم بطول 2/40متر درب ودیوار وچهارم که غربی است بطول 3/25متر دیوار برسه قسمت برای پله اشتراکی وپنچم بطول 3/10متر پنچره ودیوار ریست به فضای باز مورد ثبت شرقا بطول 6/95متر .جنوبا بطول 8/65متر هر دو قسمت پنچره ودیوار ریست بفضای پشت بام مشاعی غربا بطول 6/95متر دیواریست به پلاک 4216از اصلی مذکور …

نظریه کارشناسی:

باعناعیت به موارد مطروحه در گزارش کارشناسی فوق الذکر وتحقیقات محلی انجام شده وشرایط حاکم بر بازار خرید فروش مسکن وسایر جهات قابل برسی در ارزیابی ارزش روز ششدانگ عرصه واعیان اپارتمان مسکونی بپلاک ثبتی شماره 94540عرعی از 6933اصلی قطعه هفت تفکیکی واقع در بخش 2 تهران .باقدمت ساخت بنا بیش از سال واقع در نیم طبقه سوم قطعه 7 تفکیکی بر اساس مساحت مندرج در سند برابر (52/31)متر مربع بملغ پانزده میلیارد ریال (معدل 1/500/000/000تومان)وبا عنایت به سهم محکوم علیه نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ .ارزش((دودانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان ملک  موصوف برابر مبلغ پنچ میلیارد ریال )(معادل 500/000/000تومان )در وضعیت فعلی تعین واعلام .شایان ذکر است  باستثناءمبلغ ارزیابی وقدمت ساخت بنا سایر مفاد نظریه کارشناسی مذکور اولیه به قوت خود باقی است …

باتوجه به مراتب فوق الذکر وقت مزایده مورخ 1400/09/20 ازساعت 13 الی 13/30 تعیین ومحل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در تهران ،خیابان قدس میباشد.شخصی که درجلسه مزایده بالاترین قیمت رانقدا پیشنهاد نمایند بعنوان برنده مزایده شناخته میشوند و ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس ونقدا از برنده مزایده اخذ وسپس بحساب سپرده 2171299079005 مجتمع قضایی شهید مدنی نزد بانک ملی ایران شعبه بزرگمهر واریز میگرددوخریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف حداکثر یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. درغیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده واریزی کسر والباقی بنفع دولت ضبط میگردد.طالبین میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی مراجعه تاموجبات بازدید آنها از ملک فراهم گردد.

 دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی.شریف زاده

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت13 الی13:30