فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ شریعتی

10500000000

توضیحات

9909982162000029

140068460000439229
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غیر منقول-تقیسم ترکه

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9909972162000741 مورخه ي 1399/06/26 صادره از شعبه 82 دادگاه حقوقی تهران  خواهان خانم افسر زعفری نوبری فرزند زعفر با وکالت خانم فاطمه عبدالهی  خواندگان 1-خانم کتایون ادیب  2-آقای سام ادیب 3-خانم انوشه ادیب  4-خانم پانته آ ادیب 5- آقای زردشت ادیب مبنی بر تقسیم ترکه که در اين راستا ملک به شماره پلاک شماره ثبتي زیر  از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است.

  وراث مرحوم بیژن ادیب در پلاک ثبتی 4360/3  به نشانی : تهران خیابان شریعتی ظفر خ نونهالان ( دلیری ) کوچه احسانی پ 16 واحد 3

مشخصات ملک:

مورد ارزیابی عبارتست از ششدانگ آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی4360/3 قطعه  3 تفکیکی واقع در بخش 11 تهران بمساحت 63/25 متر مربع که در حال حاضر بصورت مسکونی مورد بهره برداری است.

مورد ارزیابی دارای 2 اتاق و هال و آشپزخانه با کابینت  ام دی اف کف سرامیک سرویس بهداشتی و حمام ، گرمایش از نوع شوفاژ و پکیج و سرمایش کولر آبی و دارای انباری اختصاصی و پارکینگ است . ساختمان جنوبی با نمای سنگ کلاً 4 طبقه در 4 واحد با قدمت حدوداً 12 سال است.

نظریه کارشناسی : پس از بررسی اوضاع و احوال با توجه به مساحت و موقعیت ملک و نوع بهره بردلری و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر ارزش ششدانگ ملک مذکور مبلغ 21/000/000/000 ریال معادل دو میلیاردو یکصد میلیون تومان جهت پایه مزایده تعیین و ارزیابی میگردد .

نظريه کارشناسي: با عنايت به بازديد ميداني-موقعيت استقرار-نوع کاربري (مسکوني)–  و اسناد و مدارک موجود در پرونده-قيمت کارشناسي شش دانگ آپارتمان به شماره پلاک ثبتي موصوف مبتني  و محدود به معاينه محلي و بررسي اطلاعات و تصاوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده – نوسانات بازار بدون احتساب هرگونه ديون و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي –خصوصي –دولتي-بانکها-امور مالياتي و شهرداري و فارغ از اصالت اسناد ابرازي- مسائل و سوابق ثبتي و حقوقي مرتبط و خارج از هرگونه احراز مالکيت و در صورتي که منعي جهت نقل و انتقال از نظر قوانين جاري کشور نداشته و بلامعارض باشد-به ميزان 21/000/000/000 ريال معادل دو میلیارد و یکصد میلیون تومان برآورد و اعلام شده است. که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر  شده مقدار  3 دانگ  از  پلاک ثبتي موصوف به ارزش 10/500/000/000 ریال  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/17 راس ساعت 10:00 صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد  واين اجراي  احکام هيچگونه  مسئوليتي در قبال  تحويل  ملک  به  برنده مزايده  ندارد  وتحويل  مستلزم  تقديم  دادخواست  مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10