فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ سهروردی

14000000000

توضیحات

9909980216201285

140068460000447813
اجراي احكام شعبه 262 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 628832/1400 صادره از شعبه 262 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای امین شمس فرزند احمد محکوم علیه پرونده اجرائی 262/1400/ث ج89 محکوم است به پرداخت تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ 2/500/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 20/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم فاطمه نقره کار شیرازی فرزند حسین و همچنین مبلغ 638/605/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی شماره 70887 فرعی از 6933 اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک 26187 و 10267 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران به نشانی: تهران، خیابان سهروردی، خیابان شهید قندی، انتهای کوچه(بن بست) 17، پلاک 7 زنگ 2 جنوب غربی طبقه همکف بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه ده تفکیکی به مساحت 11/25 مترمربع واقع در شرق زیرزمین متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر طبق اجاره نامه پیوست پرونده، سه دانگ سهم محکوم علیه با اجاره بها ماهیانه 26/000/000 ريال در تصرف مستاجر می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت و موقعیت پلاک ثبتی فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 57/97 مترمربع دارای پلاک ثبتی قطعه اول تفکیکی شماره 70887 فرعی از 6933 اصلی مفروز ومجزی شده از پلاک 26187 و 10267 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دو تهران به نشانی: تهران، خیابان سهروردی، خیابان شهید قندی، انتهای کوچه(بن بست) 17، پلاک 7 زنگ 2 جنوب غربی طبقه همکف بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد پارکینگ قطعه ده تفکیکی به مساحت 11/25 مترمربع واقع در شرق زیرزمین با قدرالسهم از عرصه و مشاعات دارای سند مالکیت اصلی به نام آقای امین شمس که ملک مذکور دو بر بوده با موقعیت جنوبی نسبت به گذر بن بست هفدهم و با موقعیت شمالی نسبت به کوچه یکم قرار گرفته است و ورودی پارکینگ زیرزمین از سمت کوچه یکم می باشد. ساختمان دارای طبقه زیرزمین بصورت پارکینگ و انباری و تاسیسات، طبقه همکف شامل دو واحد مسکونی بانضمام پارکینگ، طبقات اول الی چهارم بصورت مسکونی سه واحدی و ساختمان دارای چهارده واحد مسکونی می باشد. نمای ساختمان سنگ و دارای آسانسور و مطابق مدارک ابرازی قدمت بنا حدود بیست سال بر آورد می گردد. آپارتمان مذکور شامل پذیرایی، یک اتاق خواب، آشپزخانه اپن، سرویس بهداشتی و حمام می باشد. پوشش کف بصورت سرامیک، دیوارها گچ و نقاشی، کابینت آشپزخانه چوبی، پنجره های فلزی، درب ورودی و درب های اخلی چوبی، سیستم گرمایش شوفاژ و سیستم سرمایش کولر آبی و اسپیلت دیواری، دارای امکانات آب و گاز بصورت مشترک وبرق اختصاصی دارای پارکینگ و فاقد انباری می باشد. نور آپارتمان از سمت فضای حیاط تامین می شود. در زمان بازدید آپارتمان موصوف بصورت مسکونی بوده و حسب اظهار در اجاره مستاجر می باشد. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مورد نظر با مشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی به مبلغ 28/000/000/000 ريال و سهم محکوم علیه به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان مذکور به مبلغ 14/000/000/000 ريال معادل یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از آپارتمان مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت10 الی11