فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ سهروردی شمالی

27000000000

توضیحات

9409982161701118

140068460000449422
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران

1400/09/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول – مطالبه طلب

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 9509972161700467  مورخه ي 1395/04/20 و اجراییه شماره 9510422161700407 مورخه 1395/11/01 صادره از شعبه 81 دادگاه حقوقی  تهران  خواهان شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا  علیه محکوم علیهم 1-احسان فروزان نژاد 2-محسن مشایخی 03-شرکت شبکه اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات آریان رسانه پارس  که محکوم علیهما محکومند به پرداخت 9/516/489/031 ریال در حق محکوم له و پرداخت 457/824/451 ریال نیم عشر در حق دولت  که در اين راستا ملک به شماره پلاک ثبتي 70584 فرعی از 6923 اصلی واقع در بخش 2 تهران  به نشانی : تهران-خیابان سهروردی شمالی-بین خیابان مطهری و کیهان-کوچه گودرزی1-پلاک 65 جدید و 93 قدیم از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسي به شرح ذيل است.

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان-نوع ملک طلق-مفروز و مجزی از 28031 فرعی قطعه 4 تفکیکی –مساحت 85/60 متر مربع در سمت شمالی طبقه دوم-2/76 متر مربع از آن بالکن-دارای قدرالسهم از مشاعات و عرصه-به نام شرکت شبکه اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات آریان رسانه پارس-عرصه ملک زمینی به مساحت 400 مترمربع-دارای گواهی پایان کار-موقعیت ملک شمالی-قدمت آن 17 سال-نمای سمانی رومی-ساختمان اسکلت فلزی است-در 10 طبقه- (8 طبقه = همکف = منفی 1) – در هر طبق 3 واحد-مجموعا 24 واحد –طبقه زیرزمین و همکف پارکینگ است-دارای آسانسور-آپارتمان دارای 2 خواب است-کف پارکت و دیوارها کاغد دیواریست-آشپزخانه اوپن و کف آن سرامیک-کابینت mdf دارای حمام و توالت-دارای کولر آبی-پکیج و شوفاژ-برق اختصاصی و آب و گاز مشترک-فاقد انباری-در اختیار مستاجر با عنايت به بازديد ميداني-موقعيت استقرار-نوع کاربري (مسکوني)-  و اسناد و مدارک موجود در پرونده-قيمت کارشناسي شش دانگ آپارتمان به شماره پلاک ثبتي موصوف مبتني  و محدود به معاينه محلي و بررسي اطلاعات و تصاوير مستندات ابرازي و موجود در پرونده – نوسانات بازار بدون احتساب هرگونه ديون و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي –خصوصي –دولتي-بانکها-امور مالياتي و شهرداري و فارغ از اصالت اسناد ابرازي- مسائل و سوابق ثبتي و حقوقي مرتبط و خارج از هرگونه احراز مالکيت و در صورتي که منعي جهت نقل و انتقال از نظر قوانين جاري کشور نداشته و بلامعارض باشد-به ميزان 27/000/000/000 ريال معادل دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان برآورد و اعلام شده است. که با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر  شده مقدار  2 دانگ کامل تز 6 دانگ به علاوه 13/65 سهم از 100 سهم از  یک دانگ از 6  دانگ  ششدانگ پلاک ثبتي موصوف  در روز  چهارشنبه مورخ 1400/09/24 راس ساعت 10:30 صبح  از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي    خيابان  شيخ بهائي  انتهاي کوچه  12 متري اول اتاق مزايده  واقع در طبقه اول  مجتمع قضائي شهيد صدر  به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره  چک بين بانکي معتبر  )  را في المجلس پرداخت نموده و الباقي  ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده  به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا  کليه  هزينه هاي  مربوط  به خريدار    طبق تعرفه  به عهده  خريدار  يا برنده مزايده  مي باشد  واين اجراي  احکام هيچگونه  مسئوليتي در قبال  تحويل  ملک  به  برنده مزايده  ندارد  وتحويل  مستلزم  تقديم  دادخواست  مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت10:30