فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ رجایی

18000000000

توضیحات

9809980210501240

140068460000419014
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ملک به پلاک ثبتی539/116   در پرونده مدنی9900371/ج

 

بموجب دادنامه 9809970210501987 صادره ازشعبه 183 دادگاه حقوقی تهران  خواهان فضل الله معماریان وخواندگان محبوبه و محمدرضا و فریدون و مرضیه همگی معماریان  بابت دستور فروش ملک مشاع و تقسیم وجوه حاصل از فروش آن  از پلاک ثبتی فوق الذکر مزایده وفروش به شرح ذیل ارزیابی شده است:

آدرس  ملک واقع به نشانی تهران خ رجایی روبروی خ اکبرمشهدی خ شهید هاجری خ شهید قهرودی ک داوودی  پ2

مشخصات پلاک ثبتی ملک و شرح وضعیت آن:  

  ششدانگ یک قطعه زمین  به پلاک شماره 539فرعی از437فرعی از116 اصلی  واقع در بخش12 تهران به مساحت60متر مربع به نام ماشالله معماریان ثبت گردیده است  و سپس 1/5دانگ مشاع از ششدانگ بنام فریدون معماریان و  سپس 1/5دانگ مشاع از ششدانگ بنام محمدرضا  معماریان و سپس 1/5دانگ مشاع از ششدانگ بنام فضل لله  معماریان و  سپس 75/دانگ مشاع از ششدانگ بنام محبوبه  معماریان و سپس 75/دانگ مشاع از ششدانگ بنام مرضیه معماریان صادر گردیده است

مشخصات فنی و ظاهری ملک

ملک مورد  ارزیابی  ساختمانی است دارای دو سقف همکف و طبقه اول با قدمت حدود40سال که دیواره های پیرامون باربر،آجری  و سقف ضربی با تیرآهن میباشدکه در داخل کوچه باریک داودی قرار دارد.نمای بیرونی آن سیمان سفید،درب ورودی دو لگه نفر رو فلزی و پنجره ها فلزی با شیشه های معمولی دارای ابو برق و گاز  و سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد

همکف دارای یک راهرو و یک خواب و حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه در حیاط و طبقه اول نیز دارای دو خواب میباشد

ملک در زمان بازدید به علت خالی بودن به صورت نیمه مخروبه میباشد

نظریه کارشناسی :  با عنایت به  موارد بالا و موقعیت مکانی و جغرافیایی ملک و قدمت40سال و ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعیان ملک به پلاک ثبتی در شرایط موجود و صرفنظر از تعهدات بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ، عدم منع قانونی و شرعی برای انتقال ، دیون احتمالی ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارک ارائه شده در شرایط روز برای پایه مزایده برابر مبلغ18/000/000/000 ریال معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان تقویم میگردد 

  حالیه مقرر گردید ملک فوق الذکر در تاریخ 1400/09/23از ساعت 12لغایت 12/30 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا” فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .  

دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت-

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت12 الی12:30