فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ دردشت

535000000

توضیحات

9909980242300497

140068460000445215
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/09/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0001935/126ج از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 99001913مورخه 99/12/2-اجراییه 0036228مورخه 1400/1/24-محکوم لها خانم و آقا -مهناز- شهناز-بهناز-فرحناز-علی -سعید شهرت همگی زرقان وطن فرزندان حبیب –  طوبی ابراهیم آبادی فرزندعزیزاله  -محکوم علیهما خانم مهنوش زرقان وطن -خانم نونا زرقان وطن فرزندان غلام رضا موضوع تقسیم ترکه 2فقره پلاک 7182/3440قطعه3تفکیکی (6دانگ)-7182/26664قطعه2تفکیکی مفروز از 3440هردو بخش 2تهران (3دانگ از 6دانگ) به شرح کارشناسی ذیل می باشد

احتراماً به قرار كارشناسي پرونده كلاسه اجرايي 0001935، گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد: (جمعاً چهار صفحه)

خواهان‌ها: خانم فرحناز زرقان‌وطن و بقيه؛ خواندگان: خانم مهنوش زرقان‌وطن و بقيه؛

آدرس ملك: تهران، بزرگراه شهيد باقري، خيابان جانبازان غربي، خيابان دردشت، خيابان شهيد حسن شيخ، كوچه شهيد فريدون ملكي، پلاك 4 شهرداري (كد ملك 014ـ26969)، طبقه اول سندي (طبقه دوم رويتي)، واحد شماره 3 ـ پلاك آب 61100/35247

قرار كارشناسي: ارزيابي شش‌دانگ آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول به پلاك ثبتي 3440/7182 اصلي، بخش 2 تهران.

اسناد و مدارك ابرازي: عطف به تصوير نامه اداره ثبت لويزان تهران به شماره 139985601151021604 مورخ 25/11/1399 در رابطه با شش‌دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 3440/7182 اصلي بخش 2 تهران به مالكيت آقاي حبيب زرقان‌وطن و… و عطف به تصوير سند ابرازي خواهان‌ها به شماره چاپي 340921، شش‌دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه اول به مساحت 43/54مترمربع قطعه سوم تفكيكي به پلاك ثبتي 3440/7182 اصلي مفروز و باقي‌مانده از پلاك فرعي و اصلي مذكور بخش 2 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشتركات و مشاعات و فاقد پاركينگ و فاقد انباري و…

(بررسي اصالت‌نامه استعلام اداره ثبت و سند و ميزان مالكيت اشخاص در ملك موصوف در صلاحيت مقام محترم قضايي مي‌باشد)

مشخصات موجود ملك

آپارتمان مورد تعرفه در طبقه اول سندي (طبقه دوم رويتي ـ واحد 3) يك ساختمان 5 طبقه مسكوني واقع بوده، قدمت ساختمان حدوداً 22 سال ساخت (تاريخ نصب كنتور برق 15/7/1378) و داراي نماي سنگ، فاقد آسانسور، طبقه زيرزمين و همكف و اول و دوم و سوم در هر طبقه 1 واحد و جمعاً 5 واحد مي‌باشد.

آپارتمان مذكور در طبقه اول سندي (طبقه دوم رويتي) به مساحت 54/43 مترمربع قطعه 3 تفكيكي، فاقد پاركينگ و فاقد انباري سندي، آپارتمان مشتمل بر يك اتاق خواب با كف‌سازي موزاييك، آشپزخانه اپن با كابينت فلزي قديمي و كف‌سازي سراميك و بدنه كاشي، هال و پذيرايي با كف‌سازي موزاييك و بدنه گچكاري و نقاشي ناقص، حمام در اتاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني با كف‌سازي سراميك و بدنه كاشي، پنجره‌ها آلومينيومي، درب ورودي چوبي و فاقد رنگ، سيستم سرمايش كولر آبي (بدون وجود دستگاه كولر) و گرمايش بخاري گازي، داراي انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا بوده در زمان بازديد مورخ 21/4/1400 اينجانب كه در معيت خانم فرحناز و آقاي علي زرقان‌وطن انجام پذيرفت آپارتمان مذكور فاقد سكونت مشاهده شد.

نظريه كارشناسي

با توجه به عوامل مؤثر در قضيه و مراتب فوق‌الذكر و با توجه به وضعيت معاملاتي روز و نوسانات شديد قيمت (تاريخ بررسي 21/4/1400) و موقعيت ملك و جانمايي طبقه و مساحت آپارتمان (54/43 مترمربع) و با عنايت به قدمت حدوداً 22 سال ساختمان و نداشتن پاركينگ و نداشتن انباري و نداشتن آسانسور و نداشتن موانع قانوني انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي و ديون و تعهدات و بازداشتي به نظر اينجانب ارزش شش‌دانگ آپارتمان طبقه اول موصوف به پلاك ثبتي 3440/7182 اصلي جهت اجراي احكام جمعاً به مبلغ ده ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل يك ميليارد و پنجاه ميليون تومان 1050/000/000تومان) پيشنهاد و اعلام مي‌گردد.

کارشناسی 3 دانگ پلاک ثبتی 7182/26664

احتراماً عطف به قرار كارشناسي پرونده كلاسه اجرايي 0001935، گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد: (جمعاً سه صفحه)

خواهان‌ها: خانم فرحناز زرقان‌وطن و بقيه؛ خواندگان: خانم مهنوش زرقان‌وطن و بقيه؛

آدرس ملك: تهران، بزرگراه شهيد باقري، خيابان جانبازان غربي، خيابان دردشت، خيابان شهيد حسن شيخ، كوچه شهيد فريدون ملكي، پلاك 4 شهرداري (كد ملك 014ـ26969)، طبقه همكف سندي (طبقه اول رويتي)، واحد شماره 2 ـ پلاك آب 61100/35247

قرار كارشناسي

ارزيابي سه‌دانگ مشاع آپارتمان مسكوني طبقه همكف به پلاك ثبتي 26664/7182 اصلي، بخش 2 تهران.

اسناد و مدارك ابرازي

عطف به تصوير سند ابرازي خواهان‌ها به شماره چاپي 343393،سه‌دانگ مشاع از شش‌دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف به مساحت 43/54مترمربع قطعه دوم تفكيكي به پلاك ثبتي 26664/7182 اصلي مفروز و مجزا شده از 3440 فرعي از اصلي مذكور، بخش 2 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشتركات و مشاعات (به مالكيت مرحوم حبيب زرقان‌وطن فرزند علي) و… (اخذ استعلام اداره ثبتي لازم و بررسي اصالت سند و ميزان مالكيت اشخاص در ملك موصوف در صلاحيت مقام محترم قضايي مي‌باشد)

مشخصات موجود ملك

آپارتمان مورد تعرفه در طبقه همكف سندي (طبقه اول رويتي ـ واحد 2) يك ساختمان 5 طبقه مسكوني واقع بوده، قدمت ساختمان حدوداً 22 سال ساخت (تاريخ نصب كنتور برق 15/7/1378) و داراي نماي سنگ، فاقد آسانسور، طبقه زيرزمين و همكف و اول و دوم و سوم در هر طبقه 1 واحد و جمعاً 5 واحد مي‌باشد.

آپارتمان مذكور در طبقه همكف سندي (طبقه اول رويتي) به مساحت 54/43 مترمربع قطعه 2 تفكيكي، فاقد پاركينگ و فاقد انباري سندي، آپارتمان مشتمل بر يك اتاق خواب با كف‌سازي موزاييك بدنه و گچكاري و نقاشي، آشپزخانه اپن با كابينت فلزي قديمي و كف‌سازي سراميك و بدنه كاشي، هال و پذيرايي با كف‌سازي موزاييك و بدنه گچكاري و نقاشي و ابزار گچي سقف، حمام در اتاق خواب، سرويس بهداشتي ايراني با كف‌سازي سراميك و بدنه كاشي، پنجره‌ها آلومينيومي و به سمت نما داراي حفاظ فلزي، درب ورودي چوبي با حفاظ فلزي آكاردئوني، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي، داراي انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا بوده در زمان بازديد مورخ 26/4/1400 اينجانب آپارتمان مذكور حسب اظهار در سكونت خانم طوبي ابراهيم‌آبادي و آقاي علي زرقان‌وطن (ورثه مرحوم حبيب زرقان‌وطن) بود.

نظريه كارشناسي

با توجه به عوامل مؤثر در قضيه و مراتب فوق‌الذكر و با توجه به وضعيت معاملاتي روز و نوسانات شديد قيمت (تاريخ بررسي 26/4/1400) و موقعيت ملك و جانمايي طبقه و مساحت آپارتمان (54/43 مترمربع) و با عنايت به قدمت حدوداً 22 سال ساختمان و نداشتن پاركينگ و نداشتن انباري و نداشتن آسانسور و نداشتن موانع قانوني انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي و ديون و تعهدات و بازداشتي به نظر اينجانب ارزش شش‌دانگ آپارتمان طبقه همكف موصوف به پلاك ثبتي 26664/7182 اصلي جهت اجراي احكام جمعاً به مبلغ ده ميليارد و هفتصد ميليون ريال معادل يك ميليارد و هفتاد ميليون تومان 1070/000/000تومان) و ارزش سه‌دانگ مشاع از شش‌دانگ آپارتمان طبقه همكف مذكور به پلاك ثبتي 26664/7172 اصلي به مبلغ پنج ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال معادل پانصد و سي‌وپنج ميليون تومان 535/000/000تومان) پيشنهاد و اعلام مي‌گردد.

تاریخ مزایده 1400/10/5ساعت 11 الی 11/30(پلاک 7182/26664دانگ)و1400/10/5 ساعت 12 الی 12/30 (6دانگ پلاک 7182/3440)در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/05ساعت11 الی11:30