فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ حاج اقاخیابانی

109000000000

توضیحات

9609982163601317

140068460000435629
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده:8/89سهم (هشت سهم وهشتادونه صدم سهم مشاع )از يكصدسهم مشاع از شش دانگ مشاع يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه دوم تفكيكي شماره 9341فرعي مفروز و مجزا شده از شماره 709 فرعي از 1322 اصلي

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901930/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي  اميرطاهر تاجيك  به پرداخت مبلغ 9/685/437/956ريال  بابت اصل خواسته وخسارات دادرسي اعم از 1- مبلغ 200/000/000 ريال بابت هزينه دادرسي و2- پرداخت مبلغ 115/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس3-مبلغ6/870/437/956ريال بابت خسارت تاخيرتاديه در حق محكوم له آقاي بهروز نعمتي ) و پرداخت مبلغ 484/271/897ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه دوم تفكيكي شماره فرعي مفروز و مجزا شده از شماره 709 فرعي از 1322 اصلي 9341 متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پلاك ثبتي شماره 9341-1322  پرونده شماره بايگاني 9901930  مبني بر ارزيابي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه دوم تفكيكي شماره فرعي مفروز و مجزا شده از شماره 709 فرعي از 1322 اصلي 9341 بررسي‌هاي لازم صورت پذيرفته و به شرح ذيل گزارش اين هيأت جهت بهره برداري قضايي تقديم مي گردد قرار كارشناسي: مبني بر ارزيابي بر اساس موقعيت بيروني ملك تصاوير تهيه شده از كارشناسان داخل پرونده يك نفره و سه نفره مشخصات ثبتي كه در پرونده مندرج مي باشد صادر گرديد محل وقوع ملك به نشاني تهران شهران خيابان حاج آقا خياباني كوچه دهم پلاك 6 طبقه دوم اسناد ابرازي: سند مالكيت طبق تصوير سند مالكيت ابرازي بخش ثبتي ده تهران شهرستان كن پلاك ثبتي شماره 9341-1322 مفروز و مجزا از 709 فرعي از اصلي مذكور قطعه 2 به مساحت 18-213 متر مربع سمت طبقه دوم تاريخ ثبت 12-6-1392شماره دفتر املاك 736 صفحه 230 به شماره ثبت ملك132017 نوع ملك طلق كاربري آپارتمان مسكوني وضعيت خاص عرصه و اعيان نوع و ميزان مالكيت شش دانگ شماره سريال اصلي 641869 ج 91 به نام آقاي رحمت الله تاجيك ثبت و سند صادر گرديده است و طبق مفاد ظهر تصوير سند مالكيت به موجب سند شماره 6728 مورخه 29-8-93 دفتر اسناد رسمي شماره 1342 تهران تمامي مورد ثبت اين سند و متعلقات آن به صورت قطعي به نام آقاي طاهر تاجيك فرزند رحمت الله منتقل گرديده است به انضمام دو واحد پاركينگ قطعه 2 و 1 تفكيكي به مساحت هر كدام 11 متر مربع واقع در طبقه همكف و انباري قطعه 3 تفكيكي به مساحت 34-4 مترمربع واقع در طبقه زيرزمين اول با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن. نامه اداره ثبت: طبق نامه شماره 019879-1399856011480 تاريخ 13-7-99 اداره ثبت اسناد و املاك شهر تهران حوزه ثبت ملك زيبادشت تهران به شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 1341 فرعي از 1322 اصلي بخش 10 واقع در طبقه 2 به مساحت 18-213 متر مربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 139905801147001280 مالك آقاي طاهر تاجيك به شماره ملي 4910867007 مالك شش دانگ عرصه و اعيان متن سهم شش دانگ در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است محدوديت مالكيت: محدوديت آقاي طاهر تاجيك يك مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1397168000204443 تاريخ 5-2-97 صادره از شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران ذيل شماره بازداشتي 3330 در تاريخ 5-2-97 بازداشت مي باشد پايان كار طبق تصوير گواهي پايان كار ابرازي صادره از دفتر خدمات الكترونيك شهر 501 ساختمان داراي پايان كار به شماره 52159538 مورخ 26-3-1392 است كه ميزان مساحت زمين فاقد اصلاحي و 341 مترمربع مي باشد مطابق اين سند و با توجه به ابلاغ تفضيلي جديد پهنه ملك 122R مي باشد ابعاد زمين به شرح شمالاً 11 متر به گذر شرقاً 31 متر پلاك جنوباً 11 متر به پلاك غرباً 31 متر به پلاك مي باشد اسكلت ساختماني بتني و داراي دفع فاضلاب شهري است وضع موجود ملك: ساختمان داراي يك طبقه زير زمين انباري و پاركينگ و سرايداري همكف پاركينگ و پنج طبقه روي آن كه طبقات اول و دوم هركدام يك واحد و طبقات سوم تا پنجم هركدام دو واحد مسكوني و جمعاً 8 واحد مسكوني مي باشند كه داراي نماي سنگ و يك دستگاه آسانسور است آپارتمان مورد بازديد در طبقه 2 روي همكف واقع گرديده كه به صورت يك واحد مسكوني رويت شد و مشتمل بر سالن دو اتاق آشپزخانه باز با كابينت ام دي اف حمام و سرويس بهداشتي پوشش كف آپارتمان لمينت و پوشش ديوارها كاغذ ديواري و پنجره ها يوپي وي سي با شيشه دو جداره مي باشد نور ملك از حياط و كوچه تامين مي گردد آپارتمان مذكور داراي انشعاب برق و گاز اختصاصي و آب مشترك است سيستم گرمايش و سرمايش پكيج و اسپيليت مي باشد عمر ساختمان: طبق مدارك ابرازي عمر ساختمان بيش از 9 سال تخمين زده مي شود نظريه كارشناسي: با توجه به موارد پيش گفته و عوامل موثر در كارشناسي و بنا بر مستندات ابرازي و تحقيق صورت پذيرفته و صرفنظر از روابط في مابين مالك و ساكن و متقاضي احراز و اصالت اسناد و تصاوير مدارك ارائه شده و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و يا حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و احتمال هرگونه مغايرت هاي مربوط به حدود ثبتي ملك و پايان كار شهرداري و نداشتن هرگونه منعي از جهات قانوني براي خريد و فروش و نقل و انتقال سند و بلامعارض بودن و بدون در نظر گرفتن سوابق مالكيتي مانند مصادره اي بودن و بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد به نظر اينجانبان ارزش شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مشروحه فوق به پلاك ثبتي شماره 9341-1322مفروز و مجزي از 709 فرعي از اصلي مذكور قطعه 2 به مساحت 18-213 متر مربع طبقه دوم به همراه دو پاركينگ و انباري آن به صورت تخليه و تحويل و انتقال سند مالكيت جمعاً مبلغ 109/000/000/000ريال معادل ده ميليارد و نهصد ميليون تومان اعلام  مي گردد.

مورد مزايده:8/89سهم (هشت سهم وهشتادونه صدم سهم مشاع )از يكصدسهم مشاع از شش دانگ مشاع يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه دوم تفكيكي شماره 9341فرعي مفروز و مجزا شده از شماره 709 فرعي از 1322 اصلي

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/20 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/20ساعت10:30 الی10:45