فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ جیحون

4500000000

توضیحات

9409980213100971

140068460000441211
اجراي احكام شعبه 178 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالی

(( آگهي مزايده اموال غیر منقول – نوبت اول  ))

در خصوص پرونده های اجرائی بکلاسه 9900037/178ج و 9900345/178ج موضوع دادنامه شمارة 9909970213101457-1399/08/06 و 9509970213100538-1395/05/05 مبنی برمحکومیت محکوم علیه آقای فرشید علاالدینی به پرداخت مبلغ 2/684/77/150 ریال بابت محکوم به (وجه التزام )در حق خانم اعظم زمان و همچنین پرداخت مبلغ 54/452/545 ریال بابت نیم عشر اجرائی و نیز فک رهن از دو واحد آپارتمان  واحد 2 و 4 به پلاک ثبتی 10872 فرعی از 2426 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 109 بخش 10 تهران که در راستای استیفای مطالبات محکوم له سه دانگ از ششدانگ آپارتمان پلاك ثبتي 2426/107589 قطعه دوم تفكيكي که به استناد نامه های شماره 139985601045046744-1399/12/24 و 139985601045013353-1399/04/23 حوزه ثبت ملک رودکی در مالکیت محکوم علیه میباشد بازداشت و به شرح آتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ارزیابی شده است که این اجرا نسبت به فروش آن به میزان محکوم به اقدام مینماید : آدرس ملك: تهران، خيابان جيحون، خيابان شهيد عابدين نوري (گلستاني قديم)، خيابان شهيد محقق، بن بست طيبي، پلاك 10 و كوچه پورسان، بن بست حقيقت، پلاك 6، طبقه اول جنوبي  وضعيت ثبتي ملك: مطابق صورتمجلس تفكيكي به شماره رايانه 139820401045000172 مورخ 1398/5/23 ذيل استعلام 1398/1/31 دفترخانه اسناد رسمي شماره 835 تهران مبني بر تفكيك آپارتماني ششدانگ پلاك ثبتي 103420 فرعي از 2426 اصلي و مفروز شده از 10997، 9217 فرعي از اصلي مذكور و همچنين 139985601045009455 مورخ 1399/3/27 و نامه 139985601045024403 مورخ 1399/7/13 اداره ثبت رودكي به اجراي احكام 178، مشخصات مالكيت 1- آقاي جعفر وطن‌دوست با جزء سهم 0/25 از كل سهم ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 170003 سري ج سال 091- 2- مالكيت مهدي كشاورزي با جزء سهم 0/5 دانگ از كل سهم ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 170002 سري ج سال 91، 3- مالكيت فاطمه خزائي‌زاده 1/5 دانگ از كل ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 045399، سري ج سال 91، 4- مالكيت فرشيد علاءالديني، سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره 45400 سري ج سال 91، 5- مالكيت جعفر وطن‌دوست بعنوان 0/75 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 170001 سري ج سال 91. سپس تفكيك گرديده و قطعات به غير واگذار شده است و همچنين مطابق نامه شماره 139985601045009913 مورخ 1399/4/1 طبق صورتمجلس تفكيكي شماره 172 مورخ 98/5/23 به 8 دستگاه آپارتمان و 4 واحد پاركينگ و دو باب انباري تفكيك شده و ضمناً نسبت به آپارتمان قطعات 3 و 4 و 7 و پاركينگ قطعه دوم و انباري قطعه دوم تفكيكي بخشنامه بي‌اعتباري صادر شده است. يك مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره 1396168002687727 مورخ 1396/12/27 صادره از قاضي شعبه 182 دادگاه عمومي مجتمع قضائي شهيد مطهري تهران به نفع بازداشت مي‌باشد. اصلاح تفكيك طبقاتي بشرط حفظ حقوق مرتهن در كليه واحدهاي تفكيكي انجام شود كه اجراي احكام شعبه 182 دادگاه عمومي حقوقي شماره 1398168002413598 مورخ 1398/5/12 با صدور صورتمجلس تفكيكي با حقوق توقيفي موافقت نموده است. قسمتهاي اختصاصي شامل هشت دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقات 4، 3، 2، 1 شامل چهار واحد پاركينگ مسكوني واقع در طبقه همكف و شامل دو باب انباري مسكوني واقع در طبقه همكف، اختصاص يافتن پاركينگ و يا انباري به آپارتمان نياز به تقسيم‌نامه مي‌باشد. لذا با توجه به عدم دستيابي به تقسيم‌نامه و نيز با توجه به قرارداد اجاره مستأجر كه انباري و پاركينگ در اجاره آپارتمان لحاظ نشده است. اين واحد آپارتمان بدون در نظر گرفتن انباري و پاركينگ ارزيابي شده و در صورت ارائه هرگونه مدركي دال بر تعلق هر يك از مورد انباري و يا پاركينگ به آپارتمان موردنظر بايستي ارزش آن به آپارتمان موردنظر اضافه گردد. بر اساس نامه شماره 139985601045013353 مورخ 1399/4/23 ثبت ملك رودكي، در خصوص توقيف پلاك 2426/103420 برابر گواهي دفتر املاك، پلاك مذكور تفكيك گرديده و قطعه دوم آن تحت پلاك 2426/107589 نسبت به سه دانگ بنام فرشيد علاءالديني بوده كه توقيف قطعه دوم تحت پلاك مذكور نسبت به سه دانگ ملكي نامبرده انجام شده است. – طبق قرار دادگاه محترم كه تعيين ارزش ملك پلاك ثبتي 2426/107589 خواسته شده است. مطابق صورتمجلس تفكيكي ذكر شده، ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني، قطعه دو تفكيكي به شماره 107589 فرعي از 2426 اصلي مفروز و مجزي شده از 103420 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 46/67 مترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه يك كه 0/81 مترمربع آن بالكن است با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و ساير مشتركات با حدود اربعه، شمالاً ديواريست مشترك بطول 7/04 متر به آپارتمان مسكوني قطعه 1 شرقاً ديواريست بطول 5/96 به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن قطعه 97 تفكيكي قرار دارد، جنوباً در پنج قسمت كه قسمت چهارم آن شرقي است. اول ديواريست بطول 1/98 به فضاي حياط مشاعي، دوم نيم ديوار جلوي بالكن بطول0/95 به فضاي حياط مشاعي سوم ديواريست بطول 1/85 متر به فضاي حياط مشاعي چهارم ديواريست بطول 1/07 متر به فضاي حياط مشاعي پنجم ديوار و پنجره است بطول 3/61 متر به فضاي حياط مشاعي غرباً در هفت قسمت كه قسمت دوم آن شمالي، قسمت پنجم آن جنوبي است، اول ديواريست بطول 2 متر به راه پله مشاعي دوم ديواريست بطول 1/5 متر به آسانسور سوم ديواريست بطول 1/62 متر به آسانسور چهارم درب و ديواريست بطول 1/09 متر به لابي پنجم ديواريست بطول 0/14 به لابي ششم ديواريست بطول 0/17 متر به لابي هفتم ديواريست مشترك بطول 2/15 متر به آپارتمان مسكوني قطعه يك سقف با كف طبقه دو اشتراكي است كف با سقف طبقه همكف اشتراكي است. مشخصات فني ملك: آپارتمان مسكوني موردنظر در يك ساختمان پنج طبقه مشتمل بر همكف و چهار طبقه روي آن مي‌باشد، طبقات دو واحدي و ساختمان داراي 8 واحد مي‌باشد. اسكلت ساختمان فلزي، نماي آن سنگ، درب ورودي ساختمان فلزي، آپارتمان داراي يك اتاق خواب، پذيرايي، آشپزخانه اوپن و سرويس بهداشتي توالت و حمام مجزا مي‌باشد. كف پذيرايي و اتاق سراميك، ديوار از گچ و رنگ، كف آشپزخانه از سراميك، ديوار از كاشي، داراي كابينت چوبي MDF، كاسه ظرفشويي دو لگنه، پنجره از پروفيل آهني با شيشه دو جداره، دربهاي داخلي از چوبي روكش‌دار و درب ورودي پيش ساخته، حمام داراي توالت فرنگي، دوش، توالت شرقي داراي فلاش تانك و روشوئي، كف از سراميك، ديوار از كاشي مي‌باشد. سيستم گرمايشي و آبگرم مصرفي از رادياتور، پكيج و سيستم سرمايشي از كولر آبي مي‌باشد. آپارتمان داراي برق، گاز و تلفن مستقل و آب مشترك مي‌باشد. ساختمان داراي آسانسور، راه پله و راهرو، كف از سنگ ديوار تا دو سوم سراميك، داراي نرده فلزي، همكف از موزائيك، ديوار از سراميك، داراي درب كركره‌اي، در زمان بازديد مستأجر خانم مهناز محمدجعفري بوده كه شروع قرارداد از 1398/4/1 تا 1399/4/1 بوده كه اظهار داشته تا 1400/4/1 تمديد نموده است، قرارداد اوليه با مبلغ 18 ميليون تومان رهن و 1/5 ميليون تومان اجاره بوده است و همچنين اظهار داشته است قصد جابجايي از ملك را دارد. توضيحات: مطابق استعلام وضعيت ثبتي سه دانگ از ملك متعلق به آقاي فرشيد علاءالديني عنوان شده است. ارزيابي ملك آپارتمان بدون انباري و پاركينگ بوده در صورت هرگونه مدركي دال بر وجود هر يك از آنها بايستي ارزيابي تجديد گردد. جهت استحضار: آقاي مهدي كشاورزي بعنوان مالك سه دانگ از آپارتمان مورد ارزيابي اظهار داشته است مطابق برگه قرارداد الحاقي مورخ 91/3/19 (پيوست) سهم آقاي علاءالديني (سازنده) طبقات دوم و چهارم مي‌باشد و سهم طرف اول قرارداد (مالكين) طبقات اول و سوم ساختمان مي‌باشد و همچنين سه دانگ ديگر آپارتمان متعلق به آقاي وطن‌دوست مي‌باشد. لذا آقاي علاءالديني در اين آپارتمان مورد ارزيابي سهمي ندارد و سهم مالكيت خود در اين ساختمان را بطريقي واگذار نموده است و مالكين ديگر آپارتمانها در دادگاهها در حال گرفتن رأي براي صدور سند مي‌باشند. (فارغ از صحت و سقم آن) – با اشاره به صورتمجلس تفكيكي، تفكيك آپارتمانها با حفظ حقوق مرتهن بوده است. در خصوص هرگونه بازداشت و يا اسناد تغيير مالكيت بايستي استعلام‌هاي موردنظر و يا ارائه مدارك لازم صورت گيرد (خارج از چارچوب صلاحيت اينجانب مي‌باشد) نظريه كارشناسي: با توجه به مشخصات مشروحه پلاك و بررسي‌هاي بعمل آمده ميداني از ملك، موقعيت مكاني، حدود و ثغور و مصالح استفاده شده در بنا امكانات و امتيازات و عوامل مؤثره در قضيه ارزش ششدانگ قطعه دو تفكيكي به شماره 107589 فرعي از 2426 اصلي مفروز و مجزي شده از 103420 فرعي از اصلي مذكور با كليه متعلقات و ملحقات و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و سوابق مالكيتي بدون معارض، تخليه و عدم منع قانوني براي انتقال قطعي جمعاً به مبلغ 9/000/000/000 (نه ميليارد) ريال برآورد و اظهارنظر مي‌گردد. لذا ارزش سه دانگ آن به مبلغ 4/500/000/000 (چهار ميليارد و پانصد ميليون) ريال مي‌باشد.در ضمن بابت فک رهن از دو دستگاه آپارتمان موضوع حکم خریدار میبایست بدواً نسبت به فک رهن از آپارتمانهای یاد شده اقدام و پس ارائه نانمه بانک مبنی بر فک رهن نسبت به انتقال سند به نام برنده مزایده اقدام خواهد شد ./ با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/28 ساعت 11/30  الي 12/30  در محل دفترمزایده واقع در طبقه سوم واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده طرفین پرونده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند./ واحد اجرای احکام شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت11:30 الی12:30