فروش ملک مسکونی مشاع تهران خ ازادی

4038675495

توضیحات

9909980226700411

140068460000435854
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

در پرونده اجرایی به کلاسه 9902528-ج/2 و به موجب اجراییه صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی تهران اقای حسن بیکدلی محکوم است به پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/846/357/615ریال بابت خسارت تاخیر تادیه محاسبه شده تا شهریور 1400 در حق مهدی اریانژاد ومبلغ 192/317/880 ریال بابت حق اجرا به نفع دولت، که جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی با تقاضای محکوم له پلاک ثبتی13023 فرعی از 2395 اصلی واقع در بخش 10 تهران توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است:

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: حسن بیکدلی سه دانگ از شش دانگ

2-محل وقوع ملک: تهران خ ازادی خیابان جیحون خیابان مرتضوی کوچه جعفری پلاک 25

3-وضعیت ثبتی وکاربری ملک:مسکونی

4-وضعیت ملک

5-وضعیت ملک ازلحاظ مشاعی یامفروزبودن: ملک مشاعی بوده

6-وضعیت ملک ازلحاظ حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هرعنوان دارند:3 دانگ به نام محکوم علیه و3 دانگ به نام فتحی

7-توصیف اجمالی ملک :ملک مورد اشاره در استعلام ثبت به همراه 3 ملک مجاور تجمیع شده و عملیات تخریب بنای قدیمی و احداث ساختمان جدید طی پروانه ساختمانی شماره 100023478 مورخ 93/2/15 انجام شده است بنای جدید عبارت است از یک ساختمان مسکونی 6 طبقه شامل همکف با کاربری پارکینگ و انباری و 5طبقه مسکونی 2واحدی (جمعا10 واحد)که عملیات احداث ان حدودا در سال 1395 به پایان رسیده است واحد متعلق به اقایان بیکدلی و فتحی در طبقه 5 ضلع جنوبی به مساحت حدود 71 متر مربع قرار داشته و دارای انباری ئ فاقد پارکینگ می باشد

واحد موصوف شامل سالن پذیرایی ،2اتاق خواب،حمام و سرویس بهداشتی است اسکلت ساختمان بتنی ،نما سنگ ،پنجره ها upvc ،کف سرامیک ،دیوارها رنگ روغنی،سیستم سرمایش کولر ابی و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد.همچنین ساختمان دارای اسانسور وانشعاب اب ،برق،گازو تلفن است و طبق پروانه صادره 71 متر مربع می باشد

قیمت ارزیابی شده ملک جهت پایه مزایده:به میزان 4/600/000/000 ریال معادل چهار صدو شصت میلیون تومان(سه دانگ مربوط به محکوم علیه)

بنابراین مقررگردید 2/633 دانگ به مبلغ 4/038/675/495ریال از 3 دانگ مشاع ملک فوق الذکر درروز دوشنبه به تاریخ 1400/9/29 از ساعت 10 الی 10/30 در محل واقع درتهران میدان فردوسی خ قرنی نبش خ سمیه مجتمع قضایی بهشتی ط 5 واحد مزایده ازطریق مزایده حضوری به فروش برسد.مزایده ازقیمت کارشناسی یاد شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذ وما بقی ثمن را خریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن را به این اجراء تحویل نماید درغیراینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت10الی10:30